print

Akademický senát

Akademický senát Právnickej fakulty UMB je samosprávnym zastupiteľským orgánom. Má 11 členov, z toho jednu tretinu tvoria študenti. Akademický senát najmä schvaľuje na návrh dekana alebo predsedu akademického senátu fakulty vnútorné predpisy fakulty a schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov a členov vedeckej rady fakulty. Volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje návrh rektora na odvolanie dekana. Ďalej schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej činnosti fakulty.

Predseda AS PrF UMB

JUDr. PhDr. Róbert JÁGER, PhD. |
JUDr. PhDr. Róbert JÁGER, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Predseda Akademického senátu PrF UMB 
Odborný asistent 
Robert.Jager@umb.sk
165 
048 446 3165

Podpredsedníčka AS PrF UMB

JUDr. Andrea Barancová, PhD. |
JUDr. Andrea Barancová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
andrea.barancova@umb.sk
č. 155 
048 446 3155

Tajomník AS PrF UMB

Vladimír Pavlík

Členovia AS PrF UMB

doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD. |
doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
daniela.gandzalova@umb.sk
č. 229 
048 446 3229

doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. |
doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, člen Vedeckej rady a Akademického senátu PrF UMB 
Docent 
jaroslav.klatik@umb.sk
242 
048 446 3242

JUDr. Marian Ďurana, PhD. |
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
marian.durana@umb.sk
č. 233 
048 446 3233

JUDr.  Elena Júdová, PhD. |
JUDr. Elena Júdová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
elena.judova@umb.sk
166 
048 446 3166

JUDr. Martin Kubinec, PhD. |
JUDr. Martin Kubinec, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Martin.Kubinec@umb.sk
253 
048 446 3253

Bc. Jozef Michalko

Dominika Mokrá

Vladimír Pavlík

Zuzana Šimková

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB