Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

12.04.2023 - Pracovný čas a formy jeho rozvrhovania - 1. časť

Termín konania: 12. apríla 2023 (od 9,00 – 12,00 hod.)

Miesto konania: online prostredníctvom platformy MS Teams

Cena: 45,- eur s DPH (v cene je poskytnutie študijného materiálu a prezentácie pre účastníkov vzdelávania)

Lektori: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.
JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD., LL.M.

Tento modul poskytne účastníkom možnosť osvojenia si základných teoretických, ale najmä praktických vedomostí z problematiky pracovného času, predovšetkým jeho vymedzenia a  zákonom prípustného rozsahu, rozvrhovania pracovného času rovnomerným a nerovnomerným spôsobom s odkazom na dodržanie minimálneho nepretržitého odpočinku v rámci príslušného kalendárneho dňa, resp. v týždni, identifikácie práce nadčas, pracovnej pohotovosti a prestávok v práci.

Vzdelávanie sa rovnako zameria na úpravu pracovného času v pracovnej zmluve, interných dokumentoch zamestnávateľa, či kolektívnej zmluve. Vzdelávania sprehľadní objasnenie rôznych modelov výstavby nepretržitého odpočinku s dôrazom na potreby zamestnávateľa, zavedenie pružného pracovného času ako aj vhodnú úpravu pracovného času na základe požiadavky zamestnanca. Osobitne zdôraznená bude problematika určovania pracovného času počas realizácie pracovnej cesty a participácia zástupcov zamestnancov v oblasti pracovného času (schvaľovanie zmenových kalendárov a ich zmena).

Pozornosť bude venovaná aj problematike nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času s primárnym zameraním na zavedenie, praktické používanie inštitútu konta pracovného času s jeho vzájomným prepojením s problematikou výpočtu priemerného zárobku zamestnancov, identifikácie práce nadčas, zmenovými kalendármi, čerpanie dovolenky, stanovením vyrovnávacieho obdobia a jeho diferenciáciou od doby trvania dohody o konte pracovného času, výpočet mzdy zamestnanca,  vymedzením vážnych prevádzkových dôvodov, osobitnými pracovnými podmienkami vybraných kategórii zamestnancov, prác v kategórii 3. a 4. rizika.

Počas celého vzdelávania majú účastníci možnosť diskusie a individuálneho riešenia ich konkrétnych problémov s lektorom.

Program

- osvojenie si základných teoretických i praktických poznatkov z oblasti právnej úpravy pracovného času a doby odpočinku medzi dvoma zmenami

- základná orientácia na najčastejšie chyby v praxi zo strany zamestnávateľov

- rovnomerné rozvrhovanie pracovného času

- nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času podľa § 87 Zákonníka práce vrátane potreby participácie zástupcov zamestnancov (§ 12 Zákonníka práce)

- pružný pracovný čas (jeho zavedenie, prevádzkový a voliteľný pracovný čas),

- prestávky v práci (prestávka na odpočinok a jedenie, bezpečnostné prestávky, prestávky v zmysle § 90 ods. 10 Zákonníka práce)

- nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni (4 modely)

- pracovná pohotovosť, práca nadčas, nočná práca, náhrada za stratu času

- legislatívna úprava konta pracovného času - § 87a Zákonníka práce

- dohoda o konte pracovného času a jej podstatné náležitosti (forma, zmluvné strany) - samostatná dohoda alebo súčasť kolektívnej zmluvy

- doba trvania dohody o konte pracovného času a stanovenie vyrovnávacieho obdobia pre kumuláciu hodín do konta pracovného času

- rozvrhovanie pracovného času v konte pracovného času, zmenové kalendáre a § 90 ods. 9 Zákonníka práce

- práca nadčas v konte pracovného času, prekážky v práci v konte pracovného času

- vysporiadanie kladného a záporného účtu v konte pracovného času, reťazenie kont pracovného času a možnosť ich začatia s negatívnym saldom

- možné aplikačné problémy konta pracovného času (osobitné kategórie zamestnancov - tehotné ženy, osamelých zamestnancov)

- výpočet priemerného zárobku zamestnanca a jeho špecifiká pri konte pracovného časuvýkon rizikovej práce a práca nadčas práce v konte pracovného času

- vážne prevádzkové dôvody v kontexte § 142 ods. 3 Zákonníka práce 

Prihlásenie sa:        

▪ pre prihlásenie sa na webinár je potrebné vyplniť prihlášku, ktorá sa nachádza v prílohách a spolu s potvrdením o zaplatení poplatku ju zaslať na e-mailovú adresu - debora.kianekova@umb.sk


Profil lektorov:

▪ doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

Marek Švec pôsobí ako docent na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ďalej ako advokát, generálny tajomník a súčasne člen Predsedníctva Labour Law Association/Asociácia pracovného práva. Vyštudoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. Doktorandské štúdium a následné habilitačné konanie absolvoval vo vednom odbore pracovné právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzite v Trnave. Rovnako je absolventom postgraduálneho štúdia Business Legal Relations na International School of Management. Pôsobil ako podpredseda poradnej Komisie ministra práce pre rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a člen tripartitnej komisie pre prípravu novely zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, pričom sa podieľal aj na príprave ďalších noviel pracovnoprávnych predpisov (napríklad Zákonníka práce, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). V súčasnosti je vedený ako sprostredkovateľ a rozhodca kolektívneho vyjednávania v zozname Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na roky 2019 – 2021. Popri profesijnej činnosti je publikačne činný, je autorom a spoluautorom značného množstva vedeckých prác z oblasti pracovného práva a personálneho manažmentu, či ochrany osobných údajov. Je spoluautorom Komentára k zákonu o kolektívnom vyjednávaní z vydavateľstva Wolters Kluwer, spoluautorom Navigátora ASPI ku kolektívnemu vyjednávaniu a kompetenciám zástupcov zamestnancov v rámci ASPI alebo vzorov pracovnoprávnych dokumentov v rámci systému ASPI a garantom nového portálu www.pracovnepravo.sk určeného personalistom. Ďalej pôsobí ako tajomník Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť pracovného práva. Je členom Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Je externým hodnotiteľom žiadostí o vedecké projekty v rámci systému grantových schém APVV, VEGA a KEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

▪ JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD., LL.M.

Simona Dušeková Schuszteková je členkou Predsedníctva Labour Law Association/Asociácie pracovného práva. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, je tiež absolventkou doktorandského štúdia na Právnickej fakulte v Trnave, ako aj postgraduálneho štúdia v Ústave medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky na Právnickej fakulte UK v Bratislave a postgraduálneho štúdia Bussiness Legal Relations na International School of Management. Viac ako 5 rokov viedla pracovnoprávnu poradňu na webovom portáli profesia.sk, od roku 2003 je zapísaná ako sprostredkovateľka a rozhodkyňa v Zozname sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov vedenom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V minulosti pôsobila v súkromnom sektore a neskôr na jednom z najväčších odborových zväzov na Slovensku, kde sa venovala všetkým oblastiam pracovného práva, s ktorým má bohaté praktické skúsenosti. V súčasnosti pôsobí v advokátskej kancelárii a ako odborný asistent na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Vo svojej odbornej praxi sa venuje problematike individuálneho ako aj kolektívneho pracovného práva, vysielaniu zamestnancov a zamestnávaniu cudzincov, právu sociálneho zabezpečenia, právnemu poradenstvu pre nadnárodné spoločnosti, personálne agentúry, ako aj odborové zväzy. Publikuje odborné články, monografické diela, ako aj lektoruje semináre v oblasti individuálneho a kolektívneho pracovného práva.

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB