RSS RSS print

Medzinárodná a európska ochrana ľudských práv

Predmet je ponúkaný ako povinne voliteľný predmet v magisterskom štúdiu.

     Jeho účelom je prehĺbiť orientáciu študentov práva v jednotlivých systémoch ochrany ľudských práva a ich kontrolných mechanizmoch, so zameraním na judikatúru kľúčových súdnych orgánov európskych inštitúcií (EÚ a Rada Európy) v oblasti ľudských práv, ktoré sú základom štandardov záväzných i pre Slovenskú republiku.

SYLABY - program prednášok

Akademický rok:  2018/2019
Letný semester
Trvanie:  prednáška 2 x 40 min., seminár 1x 40 min.

Perióda: týždenne

Prednášajúci:

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre medzinárodné vzťahy, rozvoj a marketingovú komunikáciu/ Vice-dean for the international relations, development and marketing communcation 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 108 
048 446 +4214463116

Témy prednášok:

 1. Pojem, obsah a výklad ľudských práv, ochrana ľudských práv,  historický vývoj
 2. Charta OSN
 3. Všeobecná deklarácia ľudských práv
 4. Medzinárodný pakt o občianskych a ľudských právach
 5. Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
 6. Výbor pre ľudské práva
 7. Medzinárodná organizácia práce, dohovory proti otroctvu a nútenej práce, Dohovor o predchádzaní a trestaní zločinu genocídy, zákaz mučenia, dohovory proti diskriminácii, ochrana práv žien a detí, ochrana práv utečencov a bezdomovcov, medzinárodnoprávna ochrana menšín,
 8. Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a dodatkové protokoly, Európska sociálna Charta, ochrana menšín v rámci Rady Európy
 9. Európsky súd pre ľudské práva
 10. Ochrana ľudských práv v rámci Európskej únie
 11. OBSE a ľudské práva
 12. Americký systém na ochranu ľudských práv, africký systém na ochranu ľudských práv, arabský systém na ochranu ľudských práv

OKRUHY OTÁZOK

 1. Pojem, obsah a výklad ľudských práv, ochrana ľudských práv,  historický vývoj
 2. Charta OSN
 3. Všeobecná deklarácia ľudských práv
 4. Medzinárodný pakt o občianskych a ľudských právach
 5. Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
 6. Výbor pre ľudské práva
 7. Medzinárodná organizácia práce, dohovory proti otroctvu a nútenej práce, Dohovor o predchádzaní a trestaní zločinu genocídy, zákaz mučenia, dohovory proti diskriminácii, ochrana práv žien a detí, ochrana práv utečencov a bezdomovcov, medzinárodnoprávna ochrana menšín,
 8. Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a dodatkové protokoly, Európska sociálna Charta, ochrana menšín v rámci Rady Európy
 9. Európsky súd pre ľudské práva
 10. Ochrana ľudských práv v rámci Európskej únie
 11. OBSE a ľudské práva
 12. Americký systém na ochranu ľudských práv, africký systém na ochranu ľudských práv, arabský systém na ochranu ľudských práv
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela