RSS RSS print

Správne právo hmotné II.

Správne právo je jedným z odvetví nášho právneho poriadku, ktoré reglementuje spoločenské vzťahy na úseku verejnej správy. Osobitná časť nadväzuje na všeobecnú časť správneho práva, v ktorej sú definované základné inštitúty tohto právneho odvetvia, ako aj organizačná a inštitucionálna výstavba orgánov verejnej správy.

 

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela