print

Silvia Ondrejková

ŽENY A KRIMINALITA

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.svp.204-221

Abstrakt

Článok skúma charakteristiku ženských páchateliek, a to z hľadiska špecifikácie ich osobností, ale aj v rámci druhu kriminality, pričom sa zameriava na faktory, ktoré ovplyvňujú ich kriminálne správanie. Predmetom skúmania je predovšetkým preskúmavanie osobnosti žien a príčin ich správania sa, ktoré sú pre každú ženu jedinečné. Cieľom článku je preskúmavanie špecifických a charakteristických znakov konkrétneho osobnostného typu, ktoré podmieňujú jeho správanie v kriminologickom pohľade. Článok sa taktiež zameriava na preskúmanie charakteristiky potenciálnej páchateľky kriminality. V článku boli použité štandardné metódy využívané v odboroch sociálnych vied či spoločenských vied, a to analýza, komparácia a syntéza.

Kľúčové slová:

ženy, páchateľ, kriminalita, osobnosť, typológia.

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela