RSS RSS print

American School of Law

Stupeň štúdia: 1. stupeň - bakalársky / 2. stupeň - magisterský

Forma štúdia: denná/externá

Semester: všetky semestre štúdia

Počet kreditov: 3

Predmet American School of Law je vyučovaný v anglickom jazyku v spolupráci s The Center for International Legal Studies, pričom yučujúcimi sú dlhoroční a uznávaní odborníci z právnej praxe zo Spojených štátov amerických.

Zameranie predmetu je orientované na hlbšie poznanie angloamerického právneho systému a jednotlivých právnych odvetví vnútroštátneho práva Spojených štátov amerických, pričom konkrétna téma bude stanovená po dohode s konkrétnym odborníkom podľa jeho profesijného zamerania. Predmet je vyučovaný blokovo.

Pre udelenie hodnotenia „absolvoval“ sa predpokladá, že študent sa zúčastní 90% blokového vyučovania a osvojí si vedomosti z prednášanej matérie, ktoré preukáže pri aktívnom dialógu s vyučujúcim.

Cieľom predmetu je sprostredkovať študentom hlbšie znalosti a vedomosti z angloamerického právneho systému ako aj z jednotlivých právnych odvetí vnútroštátneho práva Spojených štátov amerických. Zároveň si študenti zdokonalia svoje komunikačné schopnosti v anglickom jazyku so zameraním na odbornú anglickú právnu terminológiu. Uvedený predmet zároveň poskytujú možnosť študentom lepšieho uplatnenia v medzinárodnom práve ako aj výkonu právnického povolania v zahraničí.

 

Koordinátorka predmetu:

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 108 
048 446 3116

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela