print

Výročné hodnotenie doktorandov

Výročné hodnotenie doktoranda je zhodnotením stavu a úrovne vedeckej výchovy doktoranda, kontrolou plnenia termínovaných úloh individuálneho študijného a vedeckého plánu doktoranda. Doktorand predkladá na referát pedagogickej činnosti vyplnený formulár „Ročné hodnotenie doktoranda“ podpísaný školiteľom a doktorandom na konci každého akademického roka, najneskôr do termínu schváleného podľa harmonogramu štúdia na príslušný akademický rok. 

Školiteľ predkladá odborovej komisii výročné hodnotenie plnenia študijného plánu doktoranda s vyjadrením, či odporúča alebo neodporúča jeho pokračovanie v štúdiu.

Doktorand predkladá na referát pedagogickej činnosti

  • vyplnený formulár "Ročné hodnotenie doktoranda" – podpísaný školiteľom a doktorandom,
  • vyplnený formulár "Udelenie kreditov za vedeckú činnosť",

  • Zoznam publikačnej činnosti z Univerzitnej knižnice UMB – články, resp. príspevky doktoranda musia byť evidované v Univerzitnej knižnici UMB.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela