Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Charakteristika katedry

Katedra obchodného a finančného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zabezpečuje predovšetkým výučbu ťažiskových predmetov magisterského štúdia, ktorými sú obchodné právo a finančné právo. Aj napriek tomu, že obchodné právo patrí do subsystému súkromného práva a finančné právo do subsystému verejného práva, navzájom spolu úzko súvisia. Početné prieniky nachádzame napr. v tom, že Obchodný zákonník sa vzťahuje aj na podnikanie bánk a upravuje bankové zmluvné typy a naopak, normy finančného práva významne ovplyvňujú podnikateľskú činnosť (napr. v oblasti priamych a nepriamych daní, cla atď.).

Trhová ekonomika je založená na súkromnom podnikaní, ktorého právnu reguláciu zabezpečujú najmä právne predpisy, ktoré patria z hľadiska pedagogického do obchodného práva. Takto katedra v rámci výučby obchodného práva poskytuje budúcim absolventom právnickej fakulty nevyhnutné vedomosti pre aplikačnú prax, pretože podľa štatistík a poznatkov z právnej praxe, prevažná časť absolventov sa v praxi venuje obchodnému právu. V rámci výučby obchodného práva poskytuje katedra cenné poznatky potrebné aj pre ostatné pozitívno-právne predmety, ktoré sa vyučujú na fakulte týkajúce subjektov práva. V tejto oblasti je kladený dôraz na obchodné spoločnosti, družstvá, podnikateľov – fyzické osoby a supranacionálne právne formy, ktoré tvoria rozhodujúce podnikateľské subjekty.

Podnikanie má v mnohých oblastiach aj verejnoprávne aspekty, a preto katedra zabezpečuje v potrebnom rozsahu súčasne výučbu hospodárskeho práva, čím absolvent získa ucelené a komplexné poznatky o právnej regulácii podnikania a fungovaní trhovej ekonomiky. Členovia katedry sú si vedomí toho, že okrem poznania základných inštitútov a právno-teoretických aspektov vyučovaných predmetov, je nevyhnutné pripraviť absolventov právnickej fakulty aj na aplikačnú prax. Z týchto dôvodov katedra ponúka v rámci povinne voliteľných a výberových predmetov najmä také predmety, ktoré sú vyslovene orientované na výkon právnickej profesie. V rámci týchto predmetov realizuje katedra so študentmi každoročne simulovaný súdny spor v pojednávacej miestnosti fakulty, ako aj Krajského súdu v Banskej Bystrici a prípravu rôznych právnych dokumentov, ktoré sa v právnej praxi najviac vyskytujú (žaloby, zmluvy, právne analýzy, apod.). 

V rámci výučby finančného práva absolvent získa základný prehľad v problematike rozpočtového práva, daňového práva, menového práva, devízového práva, poplatkového práva, colného práva a práva finančného trhu. Študent má zároveň k dispozícii aj výber z povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov, ktoré sú zamerané na špecifické a aplikačné otázky napríklad daňového práva, práva európskych štrukturálnych a investičných fondov. Katedra zabezpečuje aj výučbu predmetov Základy financií a Všeobecnej ekonomickej teórie, a to s prepojením na súvisiace oblasti práva. 

Členovia katedry sa aktívne zúčastňujú na vedeckom živote v rámci domácich a zahraničných konferencií, sú autormi viacerých monografií, komentárov k zákonom, vedeckých prác, odborných štúdií, odborných článkov v domácich a zahraničných periodikách. Uvedená skutočnosť, vrátane praktických skúseností získaných členmi katedry v rámci výkonu praxe advokáta a sudcu sú zárukou prepojenia teórie s praxou. 

Katedra  zároveň úzko spolupracuje s príbuznými katedrami právnických fakúlt na Slovensku a v zahraničí, a jej členovia sa zúčastňujú domácich a medzinárodných konferencií. Zároveň pôsobia ako členovia komisií pre doktorandské, habilitačné a inauguračné konania, resp. vystupujú v týchto konaniach ako oponenti. V rámci riešenia výskumných úloh katedra úspešne riešila projekt VEGA č. 1/0625/09: „Insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky" a projekt VEGA č. 1/0894/12: „Právne postavenie veriteľa pri vymáhaní pohľadávok".

Pre budúcu úspešnú prax absolventa právnickej fakulty je získanie poznatkov z oblasti obchodného a finančného práva nevyhnutnosťou.

 

Štúdium obchodného a finančného práva poskytuje študentom znalosti o problematike obchodného práva a schopnosti správne analyzovať a aplikovať súvisiace právne predpisy, zorientovať sa v oblasti rozpočtového práva, bankovníctva, poisťovníctva, colníctva a devízového práva.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB