print

Peter Mosný

Programové východiská transformácie predmníchovskej štátnosti v ľudovodemokratický režim

 

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.4.279-299

 

Citácia: MOSNÝ, P. 2020. Programové východiská transformácie predmníchovskej štátnosti v ľudovodemokratický režim. In Štát a právo. [online]. 2020, vol. 7, no. 4. pp. 279-299. [cit. dátum citovania]. Available at: DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.4.279-299 ISSN 1339-7753

 

Abstrakt: Článok predstavuje základné predstavy domáceho a zahraničného slovenského odboja počas II. svetovej vojny o podobe režimu povojnovej Československej republiky. Okrem názoru na dôslednú štátoprávnu obnovu predmíchovského Československa existovala aj predstava o modifikácii režimu predmíchovskej ČSR cestou jeho transformácie, ktoré pod vplyvom posilovania významu Sovietskeho Zväzu vo vojne nadobudla podobu ľudovodemokratického zriadenia.

 

Kľúčové slová: II. svetová vojna, sociálne zákonodarstvo, Československo, ľudovodemokratický režim

 

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela