print

Rigorózne konanie

PRODEKANKA PRE VEDU A VÝSKUM

JUDr. Monika Némethová, PhD. |
JUDr. Monika Némethová, PhD.
Prodekanka, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
monika.nemethova@umb.sk
254 
048 446 3254, 0918901718

REFERENTKA PRE VEDU A VÝSKUM

Mgr. Michaela Lihanová |
Mgr. Michaela Lihanová
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Michaela.Lihanova@umb.sk
č. 118 
048 446 3118, 0918 610 133

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K RIGORÓZNEMU KONANIU NA PRÁVNICKEJ FAKULTE UMB

 1. Absolvent právnickej fakulty, ktorý získal titul magister alebo absolvent, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie v príbuznom študijnom odbore môže vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce. Na rigoróznu skúšku sa môže prihlásiť na základe písomnej prihlášky na rigoróznu skúšku podanú dekanovi fakulty, ktorej obligatórnou súčasťou sú nasledovné prílohy

 2. Najneskôr súčasne s podaním prihlášky na rigorózne konanie uhradí uchádzač stanovený poplatok

 3. Uchádzač môže podať prihlášku najskôr v akademickom roku, ktorý nasleduje po akademickom roku, v ktorom ukončil svoje magisterské štúdium.

 4. Po písomnom potvrdení prijatia prihlášky na rigoróznu skúšku dekanom fakulty uchádzač o rigorózne konanie do 30-tich dní podá písomnú žiadosť o potvrdenie témy rigoróznej práce /tlačivo bude prijatému uchádzačovi doručené poštou/.  Tému práce si uchádzač volí zo zoznamu tém alebo môže požiadať predsedu príslušnej rigoróznej komisie o schválenie vlastnej témy.

 5. Uchádzač nemôže ako rigoróznu prácu predložiť svoju diplomovú alebo inú kvalifikačnú prácu.

 6.  Uchádzač o rigorózne konanie do dvoch rokov od schválenia témy rigoróznej práce predloží rigoróznu prácu do podateľne fakulty, prípadne práca môže byť zaslaná poštou. Práca musí byť pred odovzdaním nahratá do systému AIS (v systéme AIS musí byť označená ako „finálna“).

  Rigorózna práca sa odovzdáva 2x v pevnej väzbe, 1x na CD nosiči v PDF formáte. Súčasne s prácou sa odovzdáva na samostatnom voľnom liste čestné vyhlásenie o tom, že predložená elektronická podoba rigoróznej práce sa zhoduje s písomne odovzdanou prácou a že témy predchádzajúcich kvalifikačných prác sa nezhodujú s témou rigoróznej práce, podpísanú licenčnú zmluvu vytlačenú zo systému AIS v troch rovnopisoch a podpísaný analytický list vytlačený zo systému AIS.

  Rigorózna práca  musí byť vyhotovená v súlade s platnou smernicou UMB o úprave záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej dodatkom. Vedúceho ani školiteľa rigoróznej práce Právnická fakulta UMB neprideľuje, nakoľko rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

 7. Na riadne odovzdanú prácu, ktorá je evidovaná v systéme AIS vypracuje oponent oponentský posudok, ktorý sa doručí uchádzačovi najneskôr 15 dní pred konaním rigoróznej skúšky.

 8. V prípade, že oponent odporučí rigoróznu prácu na obhajobu, dekan fakulty uchádzačovi písomne oznámi miesto a termín konania rigoróznej skúšky, a to najneskôr do 15 dní pred konaním rigoróznej skúšky.

 9. Bližšie informácie sú uvedené v smernici dekana Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici č. 1/2012 v znení novely a doplnenia č. 1/2014 a novely doplnenia 1/2015 o konaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Prílohy ku stránke:
 1. Smernica o rigoróznom konaní ­ NA WEB.docx Smernica o rigoróznom konaní (501 KB)
 2. Dodatok-PrF-Rigorozne-konanie.pdf Dodatok č. 1/2016 k Smernici dekana Právnickej fakulty UMB v Ban. Bystrici č. 1/2012 (603 KB)

  Dodatok č. 1/2016 k Smernici dekana Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici č. 1/2012 v znení novely a doplnenia č. 1/2014 a novely doplnenia 1/2015 o konaní rig. skúšky a obhajobe rig. práce na PrF UMB v Banskej Bystrici

 3. ZP_Smernica_12_2011_UMB_sprilohami.pdf Smernica č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na UMB (231 KB)
 4. Dodatok č. 1 k Smernici č. 12_2011.pdf Dodatok č. 1 k Smernici č. 12/2011 (2637 KB)
 5. 14_Smernica_c_8_2014_o_vyske_poplatkov_spojenych_so_studiom_na_UMB_AR_2015_2016.pdf Smernica o výške poplatkov spojených so štúdiom v AR 2015/2016 (2529 KB)
 6. SKMBT_C280_15120211210.pdf Smernica o výške poplatkov spojených so štúdiom v AR 2016/2017 (2978 KB)
 7. Smernica č. 16_2016 o výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v AR 2017_2018.pdf Smernica č. 16_2016 o výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v AR 2017_2018.pdf (2894 KB)
 8. Smernica č. 8_2017 o výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v AR 2018_2019.pdf Smernica o výške poplatkov spojených so štúdiom v AR 2018/2019 (2758 KB)
 9. Dodatok č. 1 k Smernici č. 8_2017 o výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v AR 2018_2019.pdf Dodatok č. 1 k Smernici č. 8_2017 o výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v AR 2018_2019.pdf (243 KB)
 10. Smernica č. 8_2018 o výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v AR 2019_2020.pdf Smernica č. 8_2018 o výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v AR 2019_2020.pdf (2732 KB)
 11. Smernica č. 7_2019 o školnom a poplatkoch na UMB v AR 2020_2021.pdf Smernica č. 7/2019 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním ved.-ped. titulov na UMB na ak. rok 2020/2021 (705 KB)
 12. Dodatok č. 1 k Smernici č. 7_2019 o školnom a poplatkoch na UMB v AR 2020_2021.pdf Dodatok č. 1 k Smernici č. 7/2019 o školnom a poplatkoch na UMB v AR 2020/2021 (584 KB)
 13. Prihláška rigo - nový zákon o ochrane os. údajov GDPR.doc Prihláška na rigoróznu skúšku (33 KB)
 14. Informácie pre DO_Uchádzači o rigorózne konanie.pdf Informácie pre dotknutú osobu (1072 KB)
 15. Vzor tlačiva na posudok oponenta RP 2020.docx Vzor tlačiva na posudok oponenta rigoróznej práce (18 KB)
 16. Opatrenie dekana o priebehu online rig. skúšok a obhajob rig. prác.pdf Opatrenie dekana č. 7/2020 o priebehu online rigoróznych skúšok a obhajob rigoróznych prác (165 KB)
 17. Usmernenie k preberaniu diplomov.docx Usmernenie k preberaniu diplomov pre absolventov rigorózneho konania (31 KB)
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela