print

Okruhy tém a konzultanti

KATEDRA OBCHODNÉHO A FINANČNÉHO PRÁVA

1. Súkromnoprávna ochrana dlžníka v období krízy spôsobenej ochorením COVID-19.
· konzultantka: JUDr. Monika Némethová, PhD.


KATEDRA MEDZINÁRODNÉHO, EURÓPSKEHO PRÁVA A PRÁVNEJ KOMUNIKÁCIE

1. Protiopatrenia tretích strán.
· konzultant: JUDr. Ján Králik, PhD.

2. Potrebuje Európska únia novú Zmluvu o ústave pre Európu?
· konzultantka: doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.

3. Prenesenie právomoci podľa Nariadenia (ES) Brusel IIa v judikatúre slovenských súdov.
· konzultantka: JUDr. Elena Júdová, PhD.


KATEDRA DEJÍN ŠTÁTU A PRÁVA
1. Lokalpatriotizmus v právnych dejinách.
· konzultantka: JUDr. Alexandra Letková, PhD.

2. Príbeh feminizmu – kedy stratil svoju ženskosť?
· konzultantka JUDr. Alexandra Letková, PhD.


KATEDRA TRESTNÉHO PRÁVA, KRIMINOLÓGIE, KRIMINALISTIKY A FORENZNÝCH DISCIPLÍN
1. Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie v oblasti procesných práv v trestnom konaní.
· konzultant: doc. JUDr. PhDr. Libor Klimek, PhD.


KATEDRA ÚSTAVNÉHO PRÁVA A TEÓRIE PRÁVA

1. Deľba moci v Slovenskej republike.
2. Právo na slobodu prejavu.

· konzultant: Mgr. Mgr. Miroslav Čellár, PhD.


KATEDRA SPRÁVNEHO PRÁVA

1. Zákonné limity nadobúdania vlastníckeho práva k poľnohospodárskej pôde
· konzultantka: JUDr. Andrea Barancová, PhD.


KATEDRA OBČIANSKEHO A PRACOVNÉHO PRÁVA 

1. Výkon a obmedzenie vlastníckeho práva v susedských vzťahoch
2. Právne prostriedky ochrany proti neoprávneným zásahom do osobnostných práv
· konzultant: JUDr. Juraj Takáč, PhD. 

 

 

 

 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela