print

Dominik Šoltys

Pornografia vo svetle judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva

 

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.2-3.153-197

 

Citácia: ŠOLTÝS, D. 2020. Pornografia vo svetle judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. In Štát a právo. [online]. 2020, vol. 7, no. 2-3. pp. 153-197. [cit. dátum citovania]. Available at: DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.2-3.153-197  ISSN 1339-7753

 

Abstrakt: Predmetná štúdia sa zaoberá posudzovaním fenoménu pornografie naprieč rozhodovacou činnosťou Európskeho súdu pre ľudské práva. V tejto súvislosti predstavuje najvýznamnejšie rozhodnutia týkajúce sa pornografie vo vzťahu k ľudským právam a základným slobodám. Súčasťou rámca štúdie je posudzovanie individuálnych sťažností osôb prejednávaných pred Európskym súdom pre ľudské práva alebo pred Európskou komisiou pre ľudské práva, ktoré namietajú porušenie svojich práv v dôsledku štátnych zásahov, ktoré buď priamo súvisia s pornografiou alebo zahrňujú vykonávanie praktík príznačných spravidla pre tvrdú pornografiu. V nadväznosti na to sa predmetná štúdia venuje zlučiteľnosti fenoménu pornografie s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a predstavuje aktuálny trend jeho posudzovania a možnosti budúceho smerovania.

 

 

Kľúčové slová: Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Európsky súd pre ľudské práv, Európska komisia pre ľudské práva, erotika, pornografia, sťažnosť, ľudské práva, sloboda prejavu

 

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela