RSS RSS print

Katedra správneho práva

Oznamy

Kde nás nájdete:

Katedra správneho práva
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica

Profil katedry

Katedra finančného a správneho práva zabezpečuje výučbu ťažiskových predmetov bakalárskeho, ako aj magisterského štúdia. Finančné právo a správne právo sú samostatnými odvetviami právneho poriadku Slovenskej republiky a sú súčasťou verejného práva. V rámci správneho práva absolvent získa najmä poznatky týkajúce sa právnej úpravy postavenia a činnosti správnych orgánov. V rámci výučby finančného práva absolvent získa základný prehľad v problematike rozpočtového práva, daňového práva, menového práva, devízového práva, poplatkového práva, colného práva a práva finančného trhu. 

Katedra finančného a správneho práva zabezpečuje nielen výučbu povinných predmetov, ktorými sú finančné právo a správne právo, ale aj povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov, ktoré sú zamerané na špecifické a aplikačné otázky napríklad daňového práva, právnej úpravy správneho súdnictva, katastrálneho konania, pozemkového práva, práva životného prostredia, práva európskych štrukturálnych a investičných fondov. Katedra finančného a správneho práva zabezpečuje aj výučbu predmetov Základy financií a Všeobecná ekonomická teória, a to s prepojením na súvisiace oblasti práva. 

Členovia katedry sa aktívne zúčastňujú na vedeckom živote v rámci domácich a zahraničných konferencií, sú autormi viacerých monografií, komentárov k zákonom, vedeckých prác, odborných štúdií, odborných článkov v domácich a zahraničných periodikách. Uvedená skutočnosť vrátane praktických skúseností získaných členmi katedry v rámci výkonu praxe advokáta, notára, resp. exekútora sú zárukou prepojenia teórie s praxou. 

Pre budúcu úspešnú prax absolventa právnickej fakulty je získanie poznatkov z oblasti finančného práva a správneho práva nevyhnutnosťou.

Členovia katedry

JUDr. Andrea Barancová, PhD.
Funkcia: Vedúca katedry
Zaradenie: Odborná asistentka
prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Profesor
Alexandra Rýsová
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela