RSS RSS print

Humanitárne a vojnové právo

Predmet Humanitárne a vojnové právo je ponúkaný ako povinne voliteľný predmet v bakalárskom štúdiu.

     Výučba humanitárneho práva je vnímaná ako súčasť výučby medzinárodnoprávnej ochrany ľudských práv. Výučba humanitárneho práva ako špecializovaného predmetu je odôvodnená existenciou uceleného systému prameňov medzinárodného práva upravujúcich túto oblasť, ale aj potrebami medzinárodnopolitickej praxe. O to viac, že Slovenská republika sa aktívne podieľa na riešení aktuálnych problémov, ako aj dôsledkov porušovania noriem humanitárneho práva v praxi. 

SYLABY - program prednášok

Akademický rok:  2020/2021
Letný semester
Prednášajúci : JUDr. Adrián Vaško, PhD.
Trvanie:  prednáška 1x 40 min., seminár 1x 40 min.

Perióda: týždenne

Témy prednášok:

 1. Ius belli, ius ad bellum, ius in bello
 2. Základné zásady vojnového práva
 3. Pramene medzinárodného vojnového práva
 4. Začiatok vojny, právne dôsledky vojnového stavu, vojnová oblasť, ozbrojené sily, vojnová okupácia
 5. Zastavenie vojnových akcií, ukončenie vojnového stavu
 6. Neutralita
 7. Zakázané  prostriedky a spôsoby vedenia vojny
 8. Ochrana obetí vojny
 9. Pravidlá ozbrojených vnútorných, a občianskych konfliktov
 10. Trestanie zločinov proti mieru, vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti

OKRUHY OTÁZOK

 1. Základné zásady vojnového práva
 2. Pramene medzinárodného vojnového práva
 3. Začiatok vojny, právne dôsledky vojnového stavu, vojnová oblasť, ozbrojené sily, vojnová okupácia
 4. Zastavenie vojnových akcií, ukončenie vojnového stavu
 5. Neutralita
 6. Zakázané  prostriedky a spôsoby vedenia vojny
 7. Ochrana obetí vojny
 8. Pravidlá ozbrojených vnútorných, a občianskych konfliktov
 9. Trestanie zločinov proti mieru, vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti

Kontaktujte nás:  

JUDr. Adrián Vaško, PhD. |
JUDr. Adrián Vaško, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
adrian.vasko@umb.sk
153 
048 446 3153

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela