Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Editorial process (peer review) / Redakčný proces (peer review)

Art. I Obligations of the publisher and Journal‘s editorial bodies

 1.  The publisher of the Journal, the members of the Editorial Board and the Scientific Committee are obliged to act in the publishing process in accordance with the Code of Ethics and good manners.
 2.  The publisher of the Journal, the members of the Editorial Board and the Scientific Committee are also responsible for the observance of the Code of Ethics and good manners. They shall ensure that the papers accepted for publication comply with internationally recognized ethical principles and academic practice.
 3. Any conduct having the characteristics of gender, racial, religious, ethnic, political or any other discrimination shall be inadmissible.
 4. The Journal publishes original, as yet unpublished publications. The publication includes studies and articles from various branches of law, information, discussions, analyses, reports from scientific life, reviews and annotations, as well as reports on the anniversaries of important representatives of state and law sciences, as well as reports from international conferences and symposia on current scientific and theoretical topics, etc.
 5. Each paper shall go through anonymous review procedure, when it shall be examined at least by two reviewers before being accepted for publication. The editors will ensure the anonymity of both the author and the reviewers of the paper. In case that these reviews differ significantly, the editors will appoint a third reviewer. The reviewing of the paper is carried out independently of the author and without his/her participation. If the members of the Editorial Board and the Scientific Committee publish their papers in State and the Law Journal, they must not misuse their position. The Journal ensures the confidentiality of personal data of authors and reviewers, the content of reviews, as well as the content of the editorial staff's correspondence with authors and reviewers.
 6. If, in the conclusions of the reviews, the reviewers request to modify, supplement or revise the paper, the editors of the Journal shall invite the author of the paper to make these modifications. The final acceptance of the paper is decided by the Editorial Board and the Scientific Committee on the basis of the results of the review process. When deciding whether or not to accept a paper, the quality of the paper, the scientific methods used and its benefits to the given scientific field are particularly relevant.

Art. II  Obligations of reviewers

 1. The review procedure shall be mutually anonymous.
 2. Reviewers must not know the identity of the author (or co-author) of the paper, and the author (or co-author) must not know the identity of the paper reviewers. The reviewer is obliged to get acquainted with the Code of Ethics of the Journal. The anonymity of the author of the article is ensured by the editors of the Journal, among other things, by removing all information, on the basis of which it would be possible to identify the author of the paper.
 3. The editors of the Journal shall ensure the anonymity of the reviewer, inter alia, by removing all the information from the review on the basis of which it would be possible to identify the reviewer.
 4. The reviewer receives the paper together with the review form. The reviewer may refuse to review the paper for any reason, or without giving a reason. By accepting the paper, the reviewer confirms the exclusion of any conflict of interest.
 5. The paper, as well as all information and facts contained therein, shall be considered confidential. The reviewer may not make them available, distribute or publish them in any way.
 6. The reviewer is obliged to prepare a review report in such a way that it shall reflect the current knowledge in the given scientific field. The reviewer shall assess the methodology of the paper, as well as the acceptability of the conclusions. The reviewer also assesses the formal aspects of the paper. Any personal criticism of the author of the paper in the review is unacceptable. The reviewer is obliged to notify the editors if he/she has already read the paper, or part of it, in another publication before.
 7. At the end of the review report, the reviewer shall state in the review form whether he/she recommends the paper for publication, or recommends that it should be revised, or that he/she does not recommend it to be published. The signed review report will be submitted by the reviewer to the editors of the Journal.
 8. The content of reviews is considered confidential, and the editors of the Journal may make it available only to the author (co-author) of the paper. Review opinions are used by the Editorial Board and the Scientific Committee of the Journal in the final decision on whether or not to publish the Paper in the Journal.


Art. III Decision on publication of the paper

 1. The Editorial Board and the Scientific Committee of the Journal decide on the publication of the paper in the Journal on the basis of the reviews. The members of the Editorial Board and the Scientific Committee of the Journal are bound by this Code of Ethics and by generally binding legal regulations when making decisions.                   
 2. The author of a paper which has not been accepted for publication has the right to appeal against the decision within 14 days after receiving the decision. The appeal must state the grounds of the appeal. The reasons for the appeal are mainly the mistakes of the reviewers in the factual evaluation stated in the review report.                                                                                       
 3. In case that the author appeals against the decision, a new review procedure shall be initiated, in which two new reviewers will be appointed. Based on the new review, the Editorial Board and the Scientific Committee of the Journal will again decide whether or not to accept the paper. It is not possible to appeal against a re-decision.

Čl. I Povinnosti vydavateľa a redakčných orgánov Časopisu

 1. Vydavateľ Časopisu, členovia Redakčnej rady a Vedeckého výboru sú povinní konať voči osobám účastným v rámci publikačného procesu v súlade s Etickým kódexom a dobrými mravmi.
 2. Vydavateľ Časopisu, členovia Redakčnej rady a Vedeckého výboru  taktiež zodpovedajú za dodržiavanie Etického kódexu a dobrých mravov. Zaistia, že príspevky prijaté na publikovanie zodpovedajú medzinárodne uznaným etickým zásadám a akademickým zvyklostiam.
 3. Akékoľvek konanie majúce znaky rodovej, rasovej, náboženskej, etnickej, politickej či akejkoľvek inej diskriminácie je neprípustné.
 4. Časopis uverejňuje pôvodné, doposiaľ nepublikované publikácie. Publikáciou sa rozumejú štúdie a články z rôznych odvetví práva, informácie, diskusie, analýzy, správy z vedeckého života, recenzie a anotácie, ako aj správy k životným jubileám významných predstaviteľov vied o štáte a práve, taktiež  správy z medzinárodných konferencií a sympózií na aktuálne vedecko-teoretické témy a podobne (ďalej len „Publikácia“).
 5. Každý text pred prijatím na publikovanie je posudzovaný v obojstranne anonymnom recenznom konaní minimálne dvomi recenzentmi. Redakcia zabezpečí anonymitu aj autora aj recenzentov príspevku. V prípade, že sa recenzné posudky výrazne rozchádzajú, redakcia ustanoví tretieho recenzenta. Proces posudzovania rukopisu je realizovaný nezávisle od autora a bez jeho účasti. V prípade že členovia Redakčnej rady a Vedeckého výboru publikujú v časopise Štát a právo, nesmú zneužiť svoje postavenie v štruktúrach Časopisu. Časopis zabezpečuje dôvernosť osobných údajov autorov aj recenzentov, obsah recenzných posudkov, ako aj  obsah korešpondencie redakcie s autormi a recenzentmi.
 6. Ak v záveroch recenzných posudkov recenzenti požadujú text príspevku upraviť, doplniť alebo prepracovať, redakcia Časopisu vyzve autora príspevku k týmto úpravám.  O konečnom prijatí príspevku na publikovanie v Časopise rozhoduje Redakčná rada a Vedecký výbor na základe výsledkov recenzného konania. Pri rozhodovaní o prijatí alebo neprijatí príspevku na publikovanie je relevantná najmä kvalita spracovania príspevku, použité vedecké metódy a prínos pre poznanie v danom vednom odbore.

Čl. II Povinnosti recenzentov 

 1. Recenzné konanie je obojstranne anonymné.
 2. Recenzenti nesmú poznať identitu autora (alebo spoluautora/spoluautorov) príspevku, a autor (alebo spoluautor/spoluautori) nesmie byť identitu recenzentov príspevku. Recenzent je povinný oboznámiť sa s Etickým kódexom Časopisu. Anonymitu autora príspevku zabezpečuje redakcia Časopisu okrem iného aj tým, že z textu príspevku odstráni všetky informácie (afilácie, samocitácie atď.) na základe ktorých by bolo možné autora textu identifikovať.
 3. Pri doručovaní recenzných posudkov autorovi redakcia Časopisu zabezpečí anonymitu recenzenta okrem iného aj tým, že z recenzného formulára odstráni všetky informácie umožňujúce identifikovať recenzenta.
 4. Recenzent dostáva text na recenzné konanie spolu s recenzným formulárom. Recenzent môže recenzovanie textu odmietnuť z akéhokoľvek dôvodu, alebo bez udania dôvodu. Prijatím textu k recenzovaniu recenzent potvrdzuje vylúčenie akéhokoľvek stretu záujmov.
 5. Text posudzovaného príspevku, ako aj všetky informácie a skutočnosti v ňom uvedené sú považované za dôverné. Recenzent ich nesmie akýmkoľvek spôsobom sprístupniť, rozširovať alebo publikovať.
 6. Recenzný posudok je recenzent povinný vypracovať tak, aby reflektoval aktuálne poznanie v danom vednom odbore, posúdil metodiku vedeckej práce textu, ako aj akceptovateľnosť záverov. Recenzent posudzuje aj formálnu stránku príspevku. Akékoľvek osobná kritika autora textu v rámci recenzného posudku je neprijateľná. Recenzent je povinný upozorniť redakciu, ak sa s posudzovaným textom, alebo jeho časťou, stretol v publikovanej podobe.
 7. V závere recenzného posudku v recenznom formulári recenzent uvedie, či text odporúča k publikovaniu, odporúča ho prepracovať, alebo ho neodporúča publikovať. Podpísaný recenzný posudok doručí recenzent do redakcie Časopisu.
 8. Obsah recenzných posudkov sú považované za dôverné, a redakcia Časopisu ich môže sprístupniť len autorovi (spoluautorovi) príspevku. Recenzné posudky slúžia Redakčnej rade a Vedeckému výboru Časopisu pri konečnom rozhodovaní o publikovaní alebo nepublikovaní Príspevku v Časopise.  

Čl. III Rozhodovanie o publikácii príspevku

 1. O publikácii Príspevku v Časopise rozhoduje Redakčná rada a Vedecký výbor Časopisu na základe posudkov recenzentov. Členovia Redakčnej rady a Vedeckého výboru Časopisu sú pri rozhodovaní viazaní týmto Etickým kódexom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Autor príspevku, ktorý nebol prijatý na publikovanie, má možnosť sa proti rozhodnutiu o neprijatí príspevku odvolať do 14 dní od doručenia rozhodnutia. V odvolaní musí uviesť dôvody odvolania. Dôvodmi odvolania sú najmä pochybenia recenzentov vo vecnom hodnotení uvedenom v recenznom posudku.
 3. V prípade, že sa autor proti rozhodnutiu odvolal, začína sa nové recenzné konanie, v ktorom budú ustanovení dvaja noví recenzenti. Na základe nového recenzného konania bude Redakčná rada a Vedecký výbor Časopisu opätovne rozhodovať o prijatí alebo neprijatí príspevku. Proti opätovnému rozhodnutiu o neprijatí príspevku k publikovaniu nie je možné sa odvolať.
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB