print

Igor Palúš

Nefunkčná obec – progres alebo ďalšie problémy?

 

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.2-3.108-117

 

Citácia: PALÚŠ, I. 2020. Nefunkčná obec – progres alebo ďalšie problémy? In Štát a právo. [online]. 2020, vol. 7, no. 2-3. pp. 108-117. [cit. dátum citovania]. Available at: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.2-3.108-117 ISSN 1339-7753

Abstrakt: Autor hodnotí inštitút nefunkčnej obce v kontexte jeho prepojenia s právom obce na samosprávu. Poukazuje na problémové miesta legislatívneho zakotvenia daného inštitútu, ktoré ho značne relativizujú z hľadiska jeho možného využitia. Autor sa prihovára za komplexné riešenie problému v podobe komunálnej reformy opierajúcej sa o teoretické poznatky verejnej moci (územnej samosprávy), skúsenosti iných štátov Európskej únie a potreby slovenských obecných samospráv.

 

Kľúčové slová: právo obce na samosprávu, nefunkčná obec, komunálna reforma

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela