print

Vedecký časopis "Štát a právo"

Štát a právo

State and law

Časopis Štát a právo je vedecko-teoretickým časopisom pre otázky vedy o štáte a práve, právnej histórie a jednotlivých právnych odvetví právnej praxe. Je vydávaný 4x ročne.  Je určený predovšetkým vysokoškolským učiteľom, vedeckým pracovníkom, študentom doktorandského štúdia na právnických fakultách, ako aj širokej právnickej verejnosti pôsobiacej v právnej praxi a v štátnych a samosprávnych orgánoch. Uverejňuje pôvodné štúdie a články z rôznych odvetví práva, informácie, diskusie, analýzy, správy z vedeckého života, recenzie a anotácie, ako aj správy k životným jubileám významných predstaviteľov vied o štáte a práve, taktiež z medzinárodných konferencií a sympózií na aktuálne vedecko-teoretické témy a podobne.

Členovia redakčnej rady

 

Predseda redakčnej rady:

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.

Podpredsedovia redakčnej rady:

Mult. Dr.h.c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.

Dr.h.c. prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.

Redakčná rada:   

prof. Dr. habil. Jozef Ciagwa 

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc. 

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. LLM, MA

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc. 

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., ml.

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. 

Mult. Dr.h.c. prof. JUDr. Viktor Porada, DrSc.

prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. 

prof. Habil. Dr. Gintaras Švedas

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN

dr hab. Piotr Szymaniec, prof. PWSZ

doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD.

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc. 

doc. JUDr. Marián Giba, PhD.             

doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc. 

doc. JUDr. PhDr. Libor Klimek, PhD.

doc. PhDr. Ing. Kristína Králiková,  PhD. MBA 

doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.

doc. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD.

doc. JUDr. Pavel Salák, PhD. 

doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD. 

doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc. 

JUDr. Vojtech Agner 

JUDr. et Ing. Ján Balga 

JUDr. Miroslav Číž 

JUDr. Tomáš Korček

JUDr. Monika Némethová, PhD.

Ing. Jozef  Žitník, PhD. 

 

Výkonný redaktor a člen redakčnej rady:

doc. JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela