print

Vedecký časopis "Štát a právo"

Štát a právo

State and law

Časopis Štát a právo je vedecko-teoretickým časopisom pre otázky vedy o štáte a práve, právnej histórie a jednotlivých právnych odvetví právnej praxe. Je určený predovšetkým vysokoškolským učiteľom, vedeckým pracovníkom, študentom doktorandského štúdia na právnických fakultách, ako aj širokej právnickej verejnosti pôsobiacej v právnej praxi a v štátnych a samosprávnych orgánoch. Uverejňuje pôvodné štúdie a články z rôznych odvetví práva, eseje, informácie, diskusie, analýzy, správy z vedeckého života, recenzie a anotácie, ako aj správy k životným jubileám významných predstaviteľov vied o štáte a práve, taktiež z medzinárodných konferencií a sympózií na aktuálne vedecko-teoretické témy a podobne.

Členovia redakčnej rady

 

Predseda redakčnej rady:

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.

Podpredsedovia redakčnej rady:

Mult. Dr.h.c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.

Dr.h.c. prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.

Redakčná rada:   

prof. Dr. habil. Jozef Ciagwa 

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc. 

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc. 

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., ml. 

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. 

Mult. Dr.h.c. prof. JUDr. Viktor Porada, DrSc.

prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. 

doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD.

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc. 

doc. JUDr. Marián Giba, PhD.             

doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc. 

doc. PhDr. Ing. Kristína Králiková,  PhD. MBA 

doc. JUDr. Pavel Salák, PhD. 

doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD. 

doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc. 

JUDr. Vojtech Agner 

JUDr. et Ing. Ján Balga 

JUDr. Miroslav Číž 

JUDr. Tomáš Korček 

JUDr. Martin Kubinec, PhD.

JUDr. Monika Némethová, PhD.

Ing. Jozef  Žitník, PhD. 

 

Výkonný redaktor a člen redakčnej rady:

doc. JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela