RSS RSS print

VI. ročník - Ústavy v dejinách

V marci 2020 sa na pôde Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici konal v poradí už 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, označovanej súhrnným názvom „Banskobystrická škola právnych dejín“, usporadúvaním ktorej sa tunajšie pracovisko snaží pravidelne reagovať na významné dejinné udalosti týkajúce sa dejín štátu a práva, nahliadať na ne historickou i právnou optikou a prepájať ich s aktuálnym dianím vo sfére štátovedy, právnej vedy či legislatívy.

Tentokrát sa usporiadatelia rozhodli konferenciu zamerať na vývoj ústav a ústavného práva, vzhľadom k čomu zvolili aj jej názov „Ústavy v dejinách“. Východiskom sa pre nich stala príležitosť 100. výročia prijatia ústavnej listiny Československej republiky, ku ktorému došlo dňa 29. februára 1920 ako ústavného zákona č. 121/1920 Zb. z. a n. Táto ústava, resp. ústavná listina reagovala na nedostatky dočasnej ústavy a na potrebu stabilnej podoby správy československého štátu po jeho vzniku v roku 1918. Vo svojej definitívnej podobe zakotvila množstvo pozitívnych demokratických ustanovení, ktoré z nej spravili jednu z najpokrokovejších ústav vtedajšej doby. Aj vďaka nej a spoločenskému a štátnemu zriadeniu, ktoré nastavila, bola Československá republika súdobo označovaná za ostrov demokracie v strednej Európe. Za účelom pripomenutia si prijatia tohto významného právneho predpisu chceli organizátori konferencie ponúknuť kolegom zo slovenských i zahraničných právnických fakúlt priestor pre otvorenú diskusiu na témy spojené jednak s historickým vývojom ústav od najstarších čias až do súčasnosti, s otázkami moci a zodpovednosti, deľby a vyváženosti moci, princípov moderného konštitucionalizmu, s otázkami výkladu práva, resp. vplyvu ústav na výklad noriem rôznych právnych odvetví predovšetkým v historickom priereze. Osobitnou problematikou bolo socialistické právo a socialistické ústavy a v tomto kontexte zmeny právnych režimov. Tradične sa tak očakávali témy z najširšieho okruhu právnych vied, ktoré by boli akokoľvek spojené s právno-historickými, právno-teoretickými, propedeutickými či pozitívno-právnymi aspektami ústavného práva nielen Slovenskej republiky, Českej republiky, ale aj ústavného práva ostatných krajín.

Pripravovaná medzinárodná konferencia sa mala uskutočniť v Banskej Bystrici v dňoch 26.-27. marca 2020, a to štandardne, za osobnej účasti vystupujúcich, ako nielen vedecké, resp. odborné podujatie, ale aj ako klasické milé stretnutie dlhoročných kolegov a priateľov z akademického prostredia. V procese plánovania konferencie však nikto netušil, aký zvrat prinesú jarné mesiace roku 2020. Pre prísne protiepidemiologické opatrenia v súvislosti so začiatkom šírenia sa pandémie COVID-19 bolo toto podujatie zrušené a prihlásení účastníci boli požiadaní, aby svoje príspevky zaslali len v elektronickej podobe. Konferencia sa tak napokon konala vo virtuálnom prostredí. Výsledkom je recenzovaný konferenčný zborník s názvom "Ústavy v dejinách", ktorý pripájame v prílohe.

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela