print

Lukáš Tomaš

Kvalita vyjadrovania zákonodarcu v kontexte právnej zodpovednosti podľa zákona o obecnom zriadení

 

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.4.384-393  

 

Citácia: TOMÁŠ, L. 2020. Kvalita vyjadrovania zákonodarcu v kontexte právnej zodpovednosti podľa zákona o obecnom zriadení. In Štát a právo. [online]. 2020, vol. 7, no. 4. pp. 384-393. [cit. dátum citovania]. Available at: DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.4.384-393  ISSN 1339-7753

 

Abstrakt: Zámerom predkladaného článku je rozbor niektorých sporných okruhov správnych deliktov podľa § 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a to najmä v kontexte preskúmania dôslednosti (exaktnosti, presnosti) vyjadrovania zákonodarcu v dikcii tohto ustanovenia. Autor si nedáva za cieľ predstaviť problematiku komplexným alebo popisným spôsobom. Pozornosť sa koncentruje na teoretickú stránku úpravy a problémové aspekty. V prvom rade skúma, v akom zmysle treba interpretovať označenie normatívneho právneho aktu „nariadenie“. Zamýšľa sa, či treba výklad redukovať na „všeobecne záväzné nariadenie obce“, alebo či môže ísť aj o „nariadenie vlády Slovenskej republiky“. V druhej časti príspevku uvažuje o tom, či možno vybrané správne delikty podľa tohto ustanovenia spáchať v jednočinnom súbehu. Naostatok formuluje názory nato, či viacnásobné a opakované porušenie povinností má predstavovať recidívu alebo súbeh.

 

Kľúčové slová: právny jazyk, obec, administratívna zodpovednosť, všeobecne záväzné nariadenie, súbeh, recidíva

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela