RSS RSS print

Katedra ústavného práva a teórie práva

Oznamy

Kde nás nájdete:

Katedra ústavného práva a teórie práva
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica

Profil katedry

Katedra zabezpečuje vedecko-výskumnú a pedagogickú činnosť v oblasti ústavného práva a teoretických vied o štáte a práve. 

Členovia katedry sa vedecky (v rámci projektovej, publikačnej, analytickej a posudkovej činnosti) venujú teoretickým, ale aj praktickým otázkam fungovania štátu a práva; politickému systému slovenského ústavného poriadku a jeho inštitucionálnej výstavbe; ochrane základných práv a slobôd na národnej a nadnárodnej úrovni; ústavnému súdnictvu; ako aj analýze a komparácii rozhodovacej činnosti všeobecných, ústavných a medzinárodných súdov. 

Výskumná činnosť katedry sa realizuje prostredníctvom riešenia grantových projektov a účasťou na vedecko-výskumných pobytoch na domácich a  zahraničných univerzitách, ako aj na ďalších výskumných ustanovizniach. K  prezentovaniu výsledkov výskumu dochádza prostredníctvom účasti členov katedry na medzinárodných a domácich vedeckých konferenciách. Publikovanie výsledkov výskumu sa uskutočňuje  prostredníctvom monografií, vysokoškolských učebníc, vedeckých a odborných štúdií. Vedeckou činnosťou katedra aktívne prispieva k domácemu a zahraničnému rozvíjaniu príslušných vedných odborov.

V rámci pedagogického procesu katedra zabezpečuje výučbu štyroch povinných propedeutických predmetov (Ústavné právo I., Ústavné právo II., Teória štátu, Teória práva), ktorých úspešné zvládnutie predstavuje esenciálny predpoklad pre štúdium a úspešné zvládnutie ďalších predmetov v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu. Okrem toho katedra zabezpečuje výučbu pestrej palety povinne voliteľných predmetov (ako napr. Európske ústavné právo, Konanie pred Ústavným súdom SR, Ústavné garancie ľudských práv, Základy právnej filozofie, Politológia, Základy sociológie práva) a výberových predmetov (Sociálna psychológia pre právnikov, Etika právnických povolaní). Absolvovaním výučby týchto predmetov získajú študenti komplexný prehľad o existencii štátu, právno-filozofických konceptoch, inštitucionálnej výstavbe slovenského ústavného systému a jeho základných mechanizmoch. 

Členovia katedry

doc. JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M.
Funkcia: Vedúci katedry
Zaradenie: Docent
doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
JUDr. Júlia Ondrová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Miroslava Klečková, Ph.D.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Mgr. Miroslav Čellár, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
JUDr. Mgr. Peter Dzurilla
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Externý vyučujúci
Alexandra Rýsová
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela