RSS RSS print

Európske medzinárodné právo súkromné

Predmet Európske medzinárodné právo súkromné je ponúkaný ako povinne voliteľný predmet v magisterskom štúdiu.

         Predmet sa zameriava na vývoj právnej úpravy medzinárodno-súkromnoprávnych vzťahov v práve ES/EÚ, od jednoduchej výzvy členským štátom v článku 220 pôvodnej Zmluvy o založení EHS, po nadobudnutie kompetencie prijímať právne akty upravujúce oblasť cezhraničných právnych vzťahov, samotnou EÚ. Pozornosť je venovaná širším súvislostiam úpravy a rozhodovania o otázkach MPS v Európskej únii. Rozoberané sú otázky vzťahu EÚ a Haagskej konferencie MPS, otázky vzťahu nariadení a medzinárodných zmlúv ktorými sú členské štáty viazané, otázky vzťahu nariadení a kolíznych a iných podobných noriem v sektorových smerniciach. Zo širšieho hľadiska sú hodnotené otázky priestorovej, personálnej a vecnej aplikácie nariadení. Študenti v priebehu kurzu získajú komplexný prehľad v európskej legislatíve v oblasti medzinárodného práva súkromného, oboznámia sa zo skrytými súvislosťami aplikácie týchto nariadení a naučia sa identifikovať a riešiť skryté otázky stretu týchto nariadení s normami vnútroštátnych právnych poriadkov a inými normami európskeho práva. Predmet je ponúkaný v slovenskej a anglickej jazykovej mutácii. E-learningový kurz predmetu European Private International law je k dispozícií na https://lms2.umb.sk/course/index.php?categoryid=7, po prihlásení do LMS systému UMB.

Čo vás predmet Európske medzinárodné právo súkromné naučí: V prvom rade myslieť v intenciách európskeho práva. Na konkrétnom príklade cezhraničných právnych vzťahov bude poukázané na to, akými cestami európske právo ovplyvňuje realizáciu súkromnoprávnych vzťahov a rozhodovanie o nich. Študenti sa okrem iného naučia tiež vyhľadávať informácie o európskom práve v rôznych databázach.

Predmet môže byť užitočný pre každého kto sa chystá pracovať v európskych štruktúrach alebo v slovenských vládnych orgánoch, ale tiež pre každého právnika, či sa chystá do firemnej sféry, alebo na advokátsku dráhu.

Bonusom je možnosť naučiť sa anglickú terminológiu, zvolením si inojazyčnej verzie predmetu. Podľa želania študentov je možné výuku v anglickom jazyku a v slovenskom jazyku kombinovať.

       

Otázky k predmetu sú v prílohe.

Sylabus predmetu bude zverejnený v prílohe dňa 9.2.2017

 

Syllabus of the Private International Law Course avalaible in annex. The cours is equipped by e-learning module in LMS (Moodle) System of UMB.

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB