RSS RSS print

Európske medzinárodné právo súkromné

Zaradenie predmetu

Predmet Európske medzinárodné právo súkromné je ponúkaný ako povinne voliteľný predmet v magisterskom štúdiu.

Charakteristika predmetu

Predmet sa zameriava na vývoj právnej úpravy medzinárodno-súkromnoprávnych vzťahov v práve ES/EÚ, od jednoduchej výzvy členským štátom v článku 220 pôvodnej Zmluvy o založení EHS, po nadobudnutie kompetencie prijímať právne akty upravujúce oblasť cezhraničných právnych vzťahov, samotnou EÚ. Pozornosť je venovaná širším súvislostiam úpravy a rozhodovania o otázkach MPS v Európskej únii. Rozoberané sú otázky vzťahu EÚ a Haagskej konferencie MPS, otázky vzťahu nariadení a medzinárodných zmlúv ktorými sú členské štáty viazané, otázky vzťahu nariadení a kolíznych a iných podobných noriem v sektorových smerniciach. Zo širšieho hľadiska sú hodnotené otázky priestorovej, personálnej a vecnej aplikácie nariadení.

Študenti v priebehu kurzu získajú komplexný prehľad v európskej legislatíve v oblasti medzinárodného práva súkromného, oboznámia sa zo skrytými súvislosťami aplikácie týchto nariadení a naučia sa identifikovať a riešiť skryté otázky stretu týchto nariadení s normami vnútroštátnych právnych poriadkov a inými normami európskeho práva.

V akom jazyku sa predmet vyučuje

Predmet je možné absolvovať v slovenskom, alebo v anglickom jazyku. Podľa želania študentov je možné výuku v anglickom jazyku a v slovenskom jazyku kombinovať.

Materiály k predmetu sú dostupné on-line

Materiály k predmetu sú dostupné on-line, prostredníctvom e-learningového portálu UMB https://lms2.umb.sk . Do e-learningového kurzu predmetu je možné sa prihlásiť dvomi spôsobmi: prihlásením sa do systému využitím svojho prideleného študentského prihlasovacieho mena a hesla, alebo cez hosťovský prístup - pre tento prístup je potrebné si vypýtať u vyučujúcej prihlasovacie heslo. Osobitne je vytvorený e-learningový kurz pre slovenskú verziu predmetu a anglickú verziu predmetu.

Vstup do e-learningových kurzov:

EMPS   EPIL

 

Čo vás predmet Európske medzinárodné právo súkromné naučí:

V prvom rade myslieť v intenciách európskeho práva. Na konkrétnom príklade cezhraničných právnych vzťahov bude poukázané na to, akými cestami európske právo ovplyvňuje realizáciu súkromnoprávnych vzťahov a rozhodovanie o nich. Študenti sa okrem iného naučia tiež vyhľadávať informácie o európskom práve v rôznych databázach.

Bonusom je možnosť naučiť sa anglickú terminológiu, zvolením si inojazyčnej verzie predmetu. Podľa želania študentov je možné výuku v anglickom jazyku a v slovenskom jazyku kombinovať.

 

 Pre koho môže byť predmet užitočný

Predmet môže byť užitočný pre každého kto sa chystá pracovať v európskych štruktúrach alebo v slovenských vládnych orgánoch, ale tiež pre každého právnika, či sa chystá do firemnej sféry, alebo na advokátsku dráhu.

Bonusom je možnosť naučiť sa anglickú terminológiu, zvolením si inojazyčnej verzie predmetu.

 

Sylabus predmetu a otázky na skúšku

 Syllabus of the Private International Law Course avalaible in annex. The cours is equipped by e-learning module in LMS (Moodle) System of UMB.

 

 Prednášajúci / lecturer:

JUDr.  Elena Júdová, PhD. |
JUDr. Elena Júdová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
elena.judova@umb.sk
161 
048 446 3161

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela