Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Účastníci

Ing. Bc. Daniel Blaško
UMB Právnická fakulta 
Odhaľovanie počítačovej kriminality pri verejnom obstarávaní a ochrane hospodárskej súťaže 
Termínom počítačová kriminalita sa označujú trestné činy zamerané proti počítačom ako aj trestné činy páchané pomocou počítača. Ide o nelegálne, nemorálne a neoprávnené konanie, ktoré zahŕňa zneužívanie elektronických informácií získaných prostredníctvom výpočtovej techniky. Príspevok sa zaoberá novými ... 
JUDr., PhD. Vladislav Marko
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 
Konanie o rozvod manželstva – hmotnoprávne a procesné východiská 
Autor v článku analyzuje právny režim zániku manželstva rozvodom. Zákonné regulatívy riešiace túto oblasť precizuje tak v rovine hmotnoprávnych ako aj procesnoprávnych aspektov. S ohľadom na nerozlučnú spätosť konania o rozvod manželstva s konaním o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode, autor v ... 
PaedDr. Mgr. PhD. Katarína Kezman
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 
Domácka práca, telepráca či home office - sú v tom rozdiely? 
Práca z domu, tzv. home office alebo domácka práca - to sú všetko pojmy, ktoré v praxi predstavujú špecifický druh vykonávania práce, ktorá nie je viazaná na pracovisko zamestnávateľa. V dôsledku šírenia koronavírusu na Slovensku sa tieto inštitúty stali obzvlášť využívanou možnosťou. Na vzniknutú situáciu reflektoval ... 
Mgr. Nikola Styková
Právnická fakulta UMB 
Reforma súdnej mapy 
doplním dodatočne 
Mgr., Ph.D. Miroslava Klečková
Právnická fakulta UMB 
Voegelinova interpretácia vzťahu práva a gnosticizmu 
E. Voegelin predstavuje tézu o spätosti krízy modernity a fenoménu, ktorý označuje ako gnosticizmus. Podľa Voegelina je gnosticizmus dôsledkom trúfalého presvedčenia moderného človeka o možnosti prístupu k špecifickému druhu poznania, gnóze, ktorá umožňuje realizáciu utopickej vízie dokonalej spoločnosti, teda ... 
Barbora Hajduková
UMB PrF 
Nemožnosť aplikovania zmenky v spotrebiteľských veciach. 
Predkladaný príspevok sa zaoberá nemožnosťou uplatnenia zmenky v spotrebiteľských veciach. Stručne rozoberá základnú charakteristiku zmenky. Ďalej sa príspevok zaoberá hospodárskym účelom zmeniek a postupne charakterizuje ochranu spotrebiteľa a námietku neprípustnej kauzy, ako aj komparáciu právnej úpravy od roku 2001 až po ... 
JUDr. Ing. PhD. MBA. Karin Raková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
OCHRANA FINANČNÉHO SPOTREBITEĽA V ZMLUVE O SPOTREBITEĽSKOM ÚVERE 
Príspevok predkladá stručný exkurz ochrany finančného spotrebiteľa v spotrebtieľských úverových zmluvách prostredníctvom analýzy právnej úpravy spotrebiteľských úverových zmlúv obsiahnutej v z.č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení ... 
JUDr. Pavol RAK
Právnická fakulta Univerzity Komenského 
Interné smernice zamestnávateľa. 
Vnútropodnikové smernice a iné predpisy vydávané zamestnávateľom sú v praxi častým nástrojom úpravy práv a povinností zamestnancov. Zákonník práce ich upravuje iba veľmi okrajovo. Aké sú právne limity pre interné smernice? 
JUDr. Ivana Zeleňáková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta Katedra trestného práva - externá doktorandka 
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF): aktuálne výsledky a úvahy de lege ferenda 
Autorka sa v príspevku venuje pôsobnosti Úradu na boj proti podvodom (OLAF) a prezentuje výsledky ktoré jej činnosť doposiaľ priniesla. Poukazuje aj na nedostatok jeho kompetencií, ktorý má svojou činnosťou dopĺňať práve nový inštitút Európskej prokuratúry. V príspevku je zhrnutý vzťah medzi OLAFOM a Európskou ... 
JUDr. Ph.D. Soňa Pospíšilová
Právnická fakulta Uinverzity Palackého v Olomouci 
Změny ve správním trestání podle novele zákona na ochranu zvířat proti týrání 
Cílem příspěvku je představit aktuální změny české právní úpravy, zakládající širší možnosti správního trestání podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. Dále budou objasněny nové pravomoci svěřené na tomto úseku obcím a jejich spolupráce s orgány státní veterinární správy. 
Bc. Jarmila Michlíková
Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Ochrana osobných údajov v pracovnom práve 
Cieľom práce je ozrejmiť pojem ochrana osobných údajov a priblížiť základy ich spracúvania v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Práca sa zameriava na vybrané osobné údaje, ktoré zamestnávatelia spracúvajú na vybrané účely. Práca opisuje aplikačné problémy zamestnávateľov so spracúvaním ... 
JUDr. Eva Balážová
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Výkon trestu odňatia slobody osobitných kategórií odsúdených 
JUDr. Ivana Semanová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Právnická fakulta 
Odborný článok ako zamestnanecké dielo 
V školách pri činnosti študentov, ako aj pedagógov, a to najmä v oblasti vedy a výskumu, pravidelne dochádza k vytvoreniu a využívaniu výsledkov tvorivej duševnej činnosti. Táto oblasť je chránená autorským právom, či právami súvisiacimi s autorským právom. Práve pri slovesnom zamestnaneckom diele je osobitný režim ... 
Mgr. Radka Štefánová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Dopad pandémie COVID-19 na finančný trh Slovenska 
Pandémia COVID-19 ovplyvnila nie len životy jednotlivcov, ale aj fungovanie štátu na všetkých úrovniach činností verejnej správy. Autorka sa v príspevku zameria na problémy spojené s touto pandémiou, a ich riešenie, spojené s flexibilným prijímaním právnych predpisov, v oblasti finančnej správy, zameraných na zmiernenie ... 
JUDr. Dominika Kováčová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta 
ČINNOSŤ ČESKOSLOVENSKEJ DELEGÁCIE NA PARÍŽSKEJ MIEROVEJ KONFERENCII 
Po ukončení prvej svetovej vojny sa o povojnovom usporiadaní Európy rozhodovalo na mierovej konferencii v Paríži. Rozhodujúce postavenie patrilo víťazným dohodovým mocnostiam, pričom k víťazným štátom patrilo aj Československo. Parížskej mierovej konferencie, ktorej výsledkom bol tzv. versaillský mierový systém, sa ... 
Mgr. Bc. Andrea Byszowiecová
Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni 
Vliv uzavření registrovaného partnerství na majetkoprávní vztahy 
Článek je zaměřen na institut registrovaného partnerství a jeho dopady na majetkoprávní vztahy mezi osobami, které partnerství uzavřely. Řešena bude jak otázka společného majetku nabytého v době trvání partnerství, tak i otázka dědictví, a to i ve vztahu k dětem (dítě jednoho z partnerů, dítě adoptované). 
JUDr., PhD. Miloš Levrinc
Právnická fakulta UMB 
Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch EÚ - nová jednotná právna úprava 
Na účely riadneho fungovania vnútorného trhu a rozvoja priestoru spravodlivosti v občianskych veciach v Únii bolo potrebné ďalšie zlepšenie a urýchlenie odosielania a doručovania súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach medzi členskými štátmi, pričom musí byť zaistená vysoká úroveň ... 
Mgr. Martin Francl
Prf UMB BB 
(Ne)odvolateľnosť návrhu oprávneného na zastavenie exekúcie 
doplním 
JUDr. Marta Hlaváčová
Právnická fakulta UMB 
Trest povinnej práce ako jeden z alternatívnych trestov 
--- 
JUDr. Jozef Michalko
Právnická fakulta UMB/Okresný súd Banská Bystrica 
Problematika nelegálneho zamestnávania z pohľadu Trestného zákona 
Príspevok sa zaoberá problematikou nelegálneho zamestnávania z pohľadu Trestného zákona, pričom rozoberá najmä trestný čin neoprávneného zamestnávania ako výsledok transponovania Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009 do slovenského právneho poriadku. 
Mgr. Vojtěch Vrba
Západočeská univerzita v Plzni, fakulta právnická 
Zákonné zástavní právo ve vztahu ke společné havárii: Komparativní pohled české a americké právní úpravy 
Příspěvek pojednává o některých akcesorických institutech k tzv. společné havárii jak je zná česká a americká právní úprava. Analýze je přitom podrobena zejména textace jednotlivých zákonných právních norem, v americké úpravě pak i úprava mimozákonná. 
Mgr. Bc. Denisa Kotroušová
Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni 
Popírání domněnky otcovství vázané na souhlas k provedení umělého oplodnění: otazníky české právní úpravy 
Příspěvek je zaměřen na jednu z domněnek otcovství, jimiž se řídí určování otcovství v České Republice, konkrétně na domněnku navázanou na udělení souhlasu k provedení umělého oplodnění. Byť je tato domněnka stejně jako domněnky ostatní jasně zakotvena v občanském zákoníku, není regulována zcela komplexně. ... 
JUDr.,LL.M. Viktória Tomašovičová
Paneurópska vysoká škola 
Zdieľanie údajov za odplatu a dátový altruizmus 
Príspevok sa v prvej časti venuje navrhovanej európskej právnej úprave správy údajov. Následne vymedzuje pojmy poskytovanie služieb zdieľania údajov a dátový altruizmus, so zameraním na ich komparáciu. Záverečná časť príspevku sa zaoberá správou údajov a jej európskou úpravou v špecifických odvetviach. 
JUDr., Ph.D. Monika Horáková
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci , tř. 17. listopadu 8, Olomouc, 771 11 Olomouc, Česká republika 
www.upol.cz 
Ochrana zvířat v zájmovém chovu a zajištění jejich dobrých životních podmínek - povinnost chovatele se zaměřením na aktuální právní úpravu. 
V tomto článku se budu zabývat ochranou zvířat v zájmovém chovu a povinností chovatele zajistit jim dobré životní podmínky. Cílem článku je přiblížit recentní právní úpravu ochrany těchto zvířat v českém právním řádu, se zaměřením na povinnosti chovatele a zamezení existence tzv. „množíren“ dle ... 
Mgr. Ida Budayová Kuklišová
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
Faktické a právne úkony v pracovnom práve 
Právna veda v pracovnom práve rozpoznáva okrem právnych úkonov aj skupinu tzv. „faktických úkonov“. Zaradenie úkonu medzi faktické úkony má významné následky – neaplikuje sa napr. úprava neplatnosti právneho úkonu. Napriek rozsiahlej judikatúre ostáva delimitácia medzi právnymi a faktickými úkonmi v pracovnom práve ... 
Bc. Veronika Kavecká
Právnicka fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Interrupcie - Poľsko verzus Írsko 
Práca rozoberá problematiku interrupcií v krajinách - Poľska a Írska. Približuje právnu úpravu jednotlivých krajín a komparáciou prichádzame. k záverom aká zložitá je táto problematika a aké je náročné uplatnenie jednotlivých právnych úprav v praxi. 
doc. JUDr., PhD. Milan Sudzina
UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, Kováčska 26, 040 01 Košice 
Konanie o potvrdení vydržania 
V článku pod názvom „Konanie o potvrdení vydržania“ je analyzovaná problematika nového mimosporového konania o potvrdení vydržania upraveného v zákone č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov. Vydržanie predstavuje originárny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva, ku ktorému dochádza ... 
JUDr., LL.M., Ph.D., M.A. Ján Králik
Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie, Právnciká fakulta Univerzity Mateja Bela 
Protiopatrenia tretích strán a medzinárodné právo 
Článok skúma súčasný medzinárodnoprávny vývoj a nazeranie na jednu z kontroverzných oblastí medzinárodného práva, protiopatrení tretích strán. Ako bolo uvedené v komentári k čl. 54 Návrhu článkov o zodpovednosti štátov za protiprávne konanie z roku 2001, vtedajší stav medzinárodného práva v oblasti protiopatrení ... 
Prof. JUDr., CSc., Ján Cirák
Právnická fakulta UMB Banská Bystrica 
Slovenskí akademici v rokoch 1937 až 1940 
Článok je venovaný ideovému kolapsu doktríny čechoslovakuzmu v akademickom prostredí na Slovensku v rokoch 1938 až 1940 a jeho nahradení ideami autority a slovenskej štátnosti. 
JUDr. Marica Pirošíková
PF UMB 
Interná a externá súdna kontrola obmedzení ľudských práv počas núdzového stavu 
Príspevok autorky sa zaoberá obmedzeniami ľudských práv počas núdzového stavu a ich právnym základom v Slovenskej republike. Všetky núdzové opatrenia a obmedzenia ľudských práv podliehajú trom všeobecným podmienkam, a to nevyhnutnosti, proporcionalite a dočasnosti. Príspevok sa zaoberá aj stanoviskami Benátskej komisie ... 
JUDr. Ladislav Ščury
Ústav občianskeho práva 
Zverenský fond 
V uvedenom článku sa venujem zverenskému fondu ako novému právnemu inštitútu, ktorý bol zavedený do právneho poriadku Českej republiky v novom Občianskom zákonníku. Zverenský fond v českom právnom poriadku je implantátom z právnej úpravu Quebecu (kanadskej provincie). Tento nový inštitút sa snažím poňať v kontexte ... 
Dr hab., prof. uczelni Piotr Szymaniec
Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych (Poland) 
Human remains stored in museums as a legal problem 
Jacek Mazurkiewicz Prof. dr hab. n. prawnych, Uniwersytet Zielonogórski; ORCID 0000-0001-5936-9038. Piotr Szymaniec Dr hab. n. prawnych, prof. PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu; ORCID 0000-0002-5415-9215. Szczątki ludzkie przechowywane w muzeach jako problem prawny Problem szczątków ludzkich przechowywanych w muzeach, czyli m.in. ... 
Bc. Radka Kačáková
Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Aktuálne otázky územnej pôsobnosti Medzinárodného trestného súdu 
Príspevok sa venuje problematike funkcie Medzinárodného trestného súdu s konkrétnym akcentom na jeho územnú príslušnosť. Otázka územnej príslušnosti súdu vystala nedávno, pri konkrétnom prípade vyšetrovania medzinárodných zločinov na území Palestíny. V príspevku analyzujeme otázky, ktoré sa k prípadu viažu a ... 
PaedDr. Bc. Linda Ďurinová
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
MATERSKÁ DOVOLENKA 
Cieľom článku je poskytnúť čitateľovi prehľad v špecifikách nastavenia materskej dovolenky v právnom poriadku Slovenskej republiky. Vyplácanie materskej dovolenky nie je automatické, hovoríme o dávke vyplácanej Sociálnou poisťovňou. Na vyplácanie materského musí každá osoba splniť stanovené podmienky, ktorým sa v článku ... 
JUDr., PhD. Jana Žuľová
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Diskrepancia posudkových záverov podľa zákona o ochrane verejného zdravia a Zákonníka práce 
Lekársky posudok je právne relevantný doklad obsahujúci informáciu o zdravotnej (ne)spôsobilosti fyzickej osoby alebo zamestnanca na prácu. Lekárom určený záver má priamy dosah na ďalší priebeh pracovnoprávneho vzťahu. Vzhľadom na závažnosť vyvolaných dôsledkov lekárskeho posudku pre dotknuté subjekty pracovnoprávneho ... 
Mgr. Simona Smolková
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Dôkaz získaný nezákonným spôsobom v civilnom konani. 
Doplníme. 
Mgr. Jakub Dzimko
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Dôkaz získaný nezákonným spôsobom v civilnom konaní 
doplníme 
Mgr. Michal Úradník
Právnická fakulta UMB 
Senát Ústavného súdu Slovenskej republiky ako iniciátor konania o súlade právnych predpisov 
S účinnosťou od 1. januára 2025 novela Ústavy Slovenskej republiky, schválená ústavným zákonom č. 422/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, pripúšťa spolu so sťažnosťou podľa ustanovenia § 127 ods. 1 ústavy podať návrh, aby senát ústavného súdu ... 
Mgr. Silvia Ondrejková
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica 
DIEŤA AKO OBEŤ DROGOVEJ KRIMINALITY 
Článok vychádza z aktuálnych teoretických a praktických poznatkov o drogovej kriminalite. Predmetom skúmania je charakterizovanie pojmov drogy, drogová kriminalita a dieťa ako obeť drogovej kriminality. Cieľom článku je prostredníctvom vybraných súdnych rozhodnutí poukázať na detské obete drogovej kriminality na území ... 
JUDr., PhD. Juraj Takáč
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica 
Modifikácia a zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov v úvahách „de lege ferenda“ 
Cieľom príspevku je poukázať na možné zmeny reflektujúce na spoločenský vývoj vo vzťahu k právnej úprave bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Analyzovať problematiku modifikácie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a jeho zánik za trvania manželstva. Vymedziť rekodifikačné snahy, ktoré sa v tejto oblasti ... 
JUDr., PhD. Mária Kevická
JUDr. Mária Kevická, PhD. 
Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov 
Posúdenie vplyvu na práva a slobody dotknutých osôb je inštitút upravený v rámci Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Posúdenie vplyvu je potrebné vypracovať, ak typ spracúvania, najmä s využitím nových technológií a s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania pravdepodobne povedie k vysokému ... 
Jan Horecký
Právnická fakulta MU Brno 
Kolektivní pracovněprávní vztahy v době kovidové 
Článek se zabývá postavením a významem zástupců zaměstnanců v době pandemie COVID-19. Rozebírá dopady pandemie na kolektivní pracovněprávní vztahy a odpovídá na otázky, má-li zastupování zájmů zaměstnanců smysl i v době, kdy nedochází k výkonu práce na pracovišti zaměstnavatele. 
JUDr., PhD., LL.M. Simona Dušeková Schuszteková
Právnická fakulta UMB 
Ochrana zamestnanca pred prepúšťaním v kontexte partcipácie odborovej organizácie 
Ustanovenie § 74 Zákonníka práce je koncipované so zámerom ochrany zamestnanca pred skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru. Článok je zameraný na najčastejšie prípady porušovania a nedodržiavania tohto ustanovenia zo strany zamestnávateľa a to aj v ... 
Miroslava Dolihalova
PrF UMB 
TEST SPAMU 
test SPAMU 
Mgr Petr Prunner
Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni 
PROBLÉMY PŘECHODU PRÁV A POVINNOSTÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU 
Česká právní úprava přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů je svým pojetím širší než v pojetí práva EU. Ve snaze o zúžení českého pojetí přistoupil zákonodárce v roce 2020 k novelizaci zákoníku práce. Jakkoliv k zamýšlenému zúžení novelou skutečně částečně došlo, novelizace nastolila ... 
Mgr. Ph.D. Michaela Sigmundová
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
Tranzitní doprava v obcích 
Každý rok je možno sledovat, jak se zvyšuje intenzita dopravy v obcích. Nárůst počtu projíždějících vozidel můžeme přičítat důvodům logistickým, časovým, finančním, jakož i právě změně legislativy rozšiřující počet placených úseků na pozemních komunikacích. Zejména během všedních dní projíždí obcemi ... 
JUDr., PhD. Dominik Šoltys
Ústav teórie práva Gustava Radbrucha, Právnická Fakulta UPJŠ v Košiciach 
ČO ZNAMENÁ BYŤ PRÁVNOU/PRÁVNYM FEMINISTKOU/ FEMINISTOM? 
Predložený príspevok sa zameriava na predstavenie špecifík právno-teoretických východísk právneho feminizmu. Predstavuje právny feminizmus ako právno-filozofický a právno-teoretický smer uvažovania, ktorého východiskovým bodom je konfrontačne sa vymedziť voči doterajšiemu patriarchálnemu vývoju právnej teórie a praxe. V ... 
Doc., JUDr., PhD., LL.M. Marek Švec
Právnická fakulta, UMB v Banskej Bystrici 
Pracovný pomer na dobu určitú prizmou aktuálnej súdnej praxe 
Poskytnem neskôr 
JUDr., PhD. Zlatica Poláček Tureková
Právnická fakulta UMB 
Dopad pandemickej situácie na skončenie pracovného pomeru 
Súčasná situácia súvisiaca s COVID - 19 ovplyvnila nielen ekonomiku našej krajiny ale aj samotné podnikateľské prostredie a s tým súvisiace aj právne postavenie zamestnávateľa aj zamestnancov, ktorým hrozí skončenie pracovného pomeru z dôvodu negatívnych ekonomických dopadov. 
Bc. Kristína Střelcová
Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Konanie o spôsobilosti na právne úkony 
Príspevok sa zameriava na konanie o spôsobilosti na právne úkony, pričom zachytáva dôsledky novelizácie Civilného mimosporového poriadku a jeho súčasný problematický vzťah s Občianskym zákonníkom, ktorý doposiaľ neprešiel kompletnou rekodifikáciou. Príspevok približuje celé konanie od jeho začiatku až po vydanie ... 
JUDr. Mgr. Juraj Štorcel
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
Naplnenie princípu právnej istoty v sporovom konaní 
Predkladaný príspevok sa zaoberá princípom právnej istoty tak ako ho definuje zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších právnych predpisov, a to s poukazom na formy aplikácie tohto princípu prostredníctvom ustanovení právneho predpisu a následného naplnenia princípu právnej istoty v sporovom konaní. 
Daniela Galatova
Paneurópska vysoká škola práva 
Právne úskalia očkovacieho osvedčenia COVID-19 
Aj po viac ako jednom roku od vyhlásenia pandémie COVID-19 sa Európska únia snaží nájsť spôsob, ako uvoľniť opatrenia obmedzujúce cestovanie a pohyb. Po nie veľmi úspešnom štarte mobilných trasovacích aplikácií a vďaka postupnému očkovaniu sa Európska Komisia rozhodla pripraviť legislatívne návrhy ohľadom "Digitálnych ... 
JUDr., PhD. Jaroslav Čollák
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 
Alternatívne riešenie sporov a súdny dohľad - schizofrenické majstrovské dielo zákonodarcu? 
V predpokldanom príspevku sa autor zameria na vzťah alterantívneho riešenia sporov, jeho základných východísk a právnej úpravy súdneho dohľadu nad jeho priebehom a výsledkami. 
Mgr. Sandra Meňhartová
Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 
Nadobúdanie vlastníckeho práva k hnuteľným veciam od nevlastníka z pohľadu slovenskej a rakúskej právnej úpravy 
Nadobúdanie vlastníckeho práva od nevlastníka k hnuteľným veciam v súčasnosti predstavuje jednu z najdiskutovanejších otázok tak vnútroštátneho, ako aj európskeho súkromného práva. Občiansky zákonník nepripúšťa, aby bolo prostredníctvom scudzovacej zmluvy prevedené vlastnícke právo k hnuteľnej veci, a to ani v prípade ... 
JUDr., DiS., LL.M. Jaroslav Buriánek
PEVŠ 
Problematika platnosti a zdánlivosti manželství po rekodifikaci soukromého práva v ČR 
Článek se zabývá společenskou důležitostí institutu manželství a upozorňuje na aspekty, které mohou zapříčinit uzavření manželství neplatného či zdánlivého. Článek pojednává i o právních důsledcích uzavření manželství neplatného či zdánlivého. 
JUDr, PhD. Adrián Vaško
Právnická fakulta UMB 
Dokazovanie v trestnom konaní - úvahy de lege ferenda 
Príspevok bude zameraný na aktuálne otázky právnej úpravy dokazovania v trestnom konaní. Súčasný technologický rozvoj v 21. storočí prináša celú plejádu nových riešení, predovšetkým technických, ktoré by mali nájsť svoj adekvátny odraz aj v dokazovaní ako nové dôkazné prostriedky. 
JUDr. Ph.D Martin Píry
Právnická fakulta UMB 
Budúcnosť stavebného práva v Slovenskej republiky 
Príspevok sa zameriava na problematiku snahy o reformu stavebného práva. Skúma základné tendencie a porovnáva ich so stavom v Českej republike. V rámci vyhodnotenia právno-aplikačnej praxe navrhuje aj základné odpovede na najčastejšie praktické otázky, ktoré by mala zodpovedať reforma v tejto oblasti. Hypotézou je možnosť ... 
Mirka Dolíhal
Prf UMB 
TEST 
TEST 
Mgr. Lubomir Kováčik
WebCreators 
webcreators.sk 
Článok 
Abstrakt 
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB