doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.

Kontakt

  • Katedra dejín štátu a práva, Dekanát PRF UMB
  • Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka
  • Docentka
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kde ma nájdete:

Kancelária:
171

Telefón:
048 446 3171

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda13:00 - 15:00
Štvrtok13:30 - 14:30
Piatok-
Uvedené konzultačné hodiny sú aktuálne pre výučbovú časť zimného semestra AR 2020/2021. V danom čase som k dispozícii online pre všetkých študentov prostredníctvom Microsoft Teams, tiež prostredníctvom mailu.

Profesijná charakteristika

Ivana Šošková sa narodila v roku 1978 v Žiline. Vysokoškolské vzdelanie ukončila v roku 2001 na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (Mgr. v odbore právo). Hneď po skončení vysokoškolského štúdia ostala na Právnickej fakulte UMB pôsobiť ako vedecko-výskumný pracovník, od roku 2002 ako vysokoškolský pedagóg na Katedre dejín štátu a práva. V roku 2002 obhájila na tunajšej fakulte rigoróznu prácu v odbore 68-01-9 Dejiny štátu a práva (udelený titul JUDr.) Doktorandské štúdium absolvovala na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystricivo vednom odbore 68-01-9 Dejiny štátu a práva, ukončila ho obhajobou dizertačnej práce na tému „Vývoj rodinného práva na území Slovenska v rokoch 1944-1949“ (vedecko-akademická hodnosť PhD. udelená rozhodnutím Vedeckej rady Právnickej fakulty UMB v apríli 2009). V lete 2017 sa habilitovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, bol jej udelený titul "docent" v odbore 3.4.2 teória a dejiny štátu a práva.

 Pedagogicky zabezpečuje prednášky a semináre z povinného predmetu Dejiny práva štátov Európy a USA (je spoluautorkou vysokoškolskej učebnice "Svetové dejiny štátu a práva", Trnava, 2013), vedie metodologické semináre zamerané na prípravu a úspešnú obhajobu záverečných prác v rámci bakalárskeho i magisterského štúdia. V minulosti viedla tiež prednášky a semináre z Rímskeho práva, Porovnávacích dejín štátu a práva i Všeobecných dejín štátu a práva. Vedie a oponuje záverečné bakalárske práce, diplomové práce, dizertačné práce. Pôsobí ako členka komisií pre obhajoby záverečných bakalárskych, diplomových, rigoróznych prác, tiež dizertačných a habilitačných prác v odbore.

 V rámci svojej publikačnej činnosti sa zameriava predovšetkým na vývoj rodinného a manželského práva na území Slovenska po roku 1918. Skúma historicko-právny vývoj rodinnoprávnych inštitútov s dôrazom na ich zásadnú premenu v období ľudovej demokracie a smerovania k socializmu v druhej polovici 20. storočia. Je autorkou monografie s názvom "Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého rodinného práva 1949" (Banská Bystrica, Belianum, 2016), množstva doma i v zahraničí publikovaných vedeckých štúdií a článkov so zameraním najmä na vývoj rodinného práva na našom území. Okrem toho sa venuje tiež problematike výučby dejín štátu a práva, otázkam jej opodstatnenia v procese vysokoškolského právnického vzdelávania. 

 V rámci vedecko-výskumných aktivít bola členkou riešiteľského kolektívu projektu KEGA č. 003TTU-4/2012 s názvom „Formácia podnikateľských schopností študentov spojená s reformnou optimalizáciou výučby dejín štátu, prameňov práva a právnych inštitútov“ (zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Dr.h.v. Peter Mosný, CSc.). Pôsobila tiež ako členka riešiteľského tímu za PrF UMB na projekte UMB s názvom: Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch - projekt bol schválený v rámci aktivity 1.2.1 Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie študijných programov VŠ vrátane podpory kariérového poradenstva (Výzva OPV-2009/1.2/01-SORO pre operačný program Vzdelávanie, opatrenie 1.2: Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti). 

 Od počiatkov svojho pôsobenia na fakulte sa aktívne zapájala do rôznych oblastí akademického života. Z minulosti možno spomenúť jej pôsobenie v pozícii fakultného koordinátora kreditového systému ECTS pre Bc. stupeň štúdia na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, tiež v pozícii koordinátora Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici pre zahraničné mobility ERASMUS (partnerská inštitúcia: Law Faculty of University in Ljubljana, Slovinsko; Law Faculty of Yeditepe University Istanbul, Turecko). V rokoch 2004-2007 bola členkou Akademického senátu Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, v rokoch 2006-2010 členkou Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od júla 2014 do septembra 2018 vykonávala funkciu prodekanky Právnickej fakulty UMB pre pedagogickú činnosť. Je členkou Vedeckej rady Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, tiež je členkou Slovenskej historickej spoločnosti pre SAV. 

Kontaktný formulár

=
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela