Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.

Kontakt

  • Katedra dejín štátu a práva, Dekanát PRF UMB
  • Prodekanka, Vedúca katedry, poverená vykonávaním funkcie prodekanky pre pedagogickú činnosť
  • Docentka
Komenského Komenského
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kde ma nájdete:

Kancelária:
237

Telefón:
048 446 3237

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok10:10 - 13:00
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
Konzultačné hodiny sú aktuálne pre výučbovú časť letného semestra AR 2023/2024. Prosím o nahlásenie sa na konzultácie zaslaním emailovej správy aspoň dva pracovné dni vopred (ivana.soskova@umb.sk). Ďakujem.

Profesijná charakteristika

Ivana Šošková (*1978) je absolventkou Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici (magisterské štúdium ukončila 2001; JUDr. v roku 2002; doktorandské štúdium /PhD. v odbore dejiny štátu a práva v roku 2009). Od skončenia vysokoškolského štúdia pôsobí na svojej materskej fakulte. Po úspešnej habilitácii na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2017) pôsobí ako docentka v odbore Teória a dejiny štátu a práva.  V súčasnosti je vedúcou Katedry dejín štátu a práva na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (od r. 2019).

Vo svojej vedeckej a publikačnej činnosti sa zameriava na problematiku dejín práva, primárne na vývoj rodinného a manželského práva na území Slovenska po roku 1918. Skúma historicko-právny vývoj rodinnoprávnych inštitútov s dôrazom na ich zásadnú premenu v období ľudovej demokracie a smerovania k socializmu v druhej polovici 20. storočia. V uvedenej oblasti záujmu je autorkou dvoch monografických diel a množstva doma i v zahraničí publikovaných vedeckých štúdií a článkov so zameraním najmä na vývoj rodinného práva na území Slovenska a Československa. V monografii s názvom „Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého rodinného práva 1949“ (Banská Bystrica : Belianum, 2016, 198 s. ISBN 978-80-557-1151-5) komplexne hodnotí premenu inštitútu manželstva na základe zákona o rodinnom práve z roku 1949 ako prvého kódexu československého rodinného práva vôbec, približuje potrebu prelomových zmien v rodinnom a manželskom práve v povojnovom Československu, potrebu a východiská kodifikácie rodinného práva, resp. podmienky, ktoré mali významný vplyv na obsah prijímaných noriem, či dokonca boli príčinou nevyhnutnej zmeny existujúcej právnej úpravy. V štúdii charakteru vedeckej monografie „Právne formy usporiadania majetkových vzťahov medzi manželmi na území Slovenska – história a súčasnosť“ / Legal forms of property relations between spouses in Slovakia - history and the present (In Štát a právo; Banská Bystrica : Belianum, 2019, ISSN 1339-7753. Roč. 6, č. 2-3 (2019), s. 191-234), predstavuje právne formy usporiadania majetkových vzťahov medzi manželmi, ktoré sa vyvinuli na území Slovenska prakticky od stredoveku až po súčasnosť; sústreďuje sa predovšetkým na režim majetkového spoločenstva manželov a v rámci neho analyzuje kľúčové inštitúty manželského majetkového práva ako boli koakvizícia, zákonné majetkové spoločenstvo manželov a napokon bezpodielové spoluvlastníctvo manželov platné v podmienkach Slovenskej republiky dodnes.

Keďže sa Ivana Šošková pedagogicky zameriava na dejiny práva štátov Európy a USA a vývoj inštitútov súkromného práva v európskom priestore (v minulosti viedla tiež prednášky a semináre z Rímskeho práva, Porovnávacích dejín štátu a práva i Všeobecných dejín štátu a práva), svoje skúsenosti pretavuje aj do  spracovávania problematiky výučby dejín štátu a práva. Venuje sa otázkam optimalizácie a opodstatnenia tejto výučby v procese vysokoškolského právnického vzdelávania. Je spoluautorkou inovatívne poňatej vysokoškolskej učebnice „Svetové dejiny štátu a práva“ (Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013, 319 s. ISBN 978-80-8082-733-5), ďalej  autorkou učebnej pomôcky „Praktikum ku štúdiu dejín práva štátov Európy a USA“ (Banská Bystrica : Belianum, 2019, 102 s. ISBN 978-80-557-1633-6) a najnovšie spoluautorkou vysokoškolskej učebnice „Dejiny práva štátov Európy a USA“ (Banská Bystrica : Belianum, 2021, 212 s. ISBN 978-80-557-1869-9). Ako členka riešiteľského kolektívu v rámci projektu KEGA riešeného na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici pod názvom „Koučovací prístup ako nová forma rozvoja kritického myslenia študentov vo vysokoškolskom vzdelávaní“ sa spoluautorsky podieľala na vysokoškolskej učebnici venovanej kritickému mysleniu vo vysokoškolskom prostredí, kde spracovala kapitolu „Historický a spoločenský vývoj kritického myslenia“/Historical and societal development of critical thinking/ (In THEODOULIDES, L. a kol.: Rozvoj kritického myslenia koučovacím prístupom vo vysokoškolskom prostredí. Banská Bystrica : Belianum, 2020. ISBN 978-80-557-1792-0, s. 23-32). Ivana Šošková sa tiež venuje metodológii vedeckej práce, vedie predmety zamerané na prípravu a úspešnú obhajobu záverečných prác v rámci bakalárskeho i magisterského štúdia.

Uznanie doc. Šoškovej v jej oblasti činnosti tiež preukazujú pravidelné prizývania do rigoróznych, dizertačných a habilitačných komisií doma i v zahraničí, pozvania na vystúpenia na konferenciách v strednej a východnej Európe, ako i pravidelná recenzná činnosť (monografie, učebné pomôcky, články v časopisoch a zborníkoch). Vedie a oponuje záverečné práce v bakalárskom a magisterskom štúdiu, tiež v rámci Študentskej vedeckej odbornej činnosti. Publikačne je Ivana Šošková autorkou (v niekoľkých prípadoch spoluautorkou) takmer 90 publikácií (z toho 4 knižných; v 11 prípadoch je editorkou) a doteraz eviduje viac než 160 ohlasov na svoje diela, z toho 50 v zahraničí a 12 registrovaných v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS. Absolvovala viaceré študijné a prednáškové pobyty v zahraničí, pravidelne sa zúčastňuje zahraničných učiteľských mobilít (Česká republika, Ukrajina, Rusko, Poľsko, Taliansko a pod.)

V rámci vedecko-výskumných aktivít bola Ivana Šošková v minulosti členkou riešiteľského kolektívu projektu KEGA č. 003TTU-4/2012 s názvom „Formácia podnikateľských schopností študentov spojená s reformnou optimalizáciou výučby dejín štátu, prameňov práva a právnych inštitútov“ (zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Dr.h.v. Peter Mosný, CSc.). Pôsobila tiež ako členka riešiteľského tímu za PrF UMB na projekte UMB s názvom: Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch - projekt bol schválený v rámci aktivity 1.2.1 Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie študijných programov VŠ vrátane podpory kariérového poradenstva (Výzva OPV-2009/1.2/01-SORO pre operačný program Vzdelávanie, opatrenie 1.2: Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti). V súčasnosti je členkou riešiteľského kolektívu projektu VEGA č. 1/0619/2021 s názvom „Hodnoty v práve“ (zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M.).

Z ostatných aktivít možno spomenúť jej pôsobenie v pozícii fakultného koordinátora kreditového systému ECTS, či koordinátora Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici pre zahraničné mobility ERASMUS+ V rokoch 2004-2007 bola členkou Akademického senátu Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, v rokoch 2006-2010 členkou Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od júla 2014 do septembra 2018 vykonávala funkciu prodekanky Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici pre pedagogickú činnosť. Je členkou Vedeckej rady Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, tiež je členkou Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV. 

Kontaktný formulár

=
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB