Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Najnovšie zmeny zákonov z januára 2023

Dobrý deň,

prinášame Vám najnovšie zmeny zákonov z januára 2023. V tomto prehľade nájdete najdôležitejšie novelizácie zákonov nadobúdajúce účinnosť v predmetnom mesiaci a zákony s najväčším počtom zmien.

Ostatné predpisy môžete nájsť prehľadne zoradené podľa účinnosti alebo platnosti v jednotlivých mesiacoch na stránke zakony.judikaty.info.
Po kliknutí na ZMENY (...) sa Vám zobrazí prehľadný súhrn všetkých zmien predpisu k danému dátumu a pod voľbou DS (...) nájdete dôvodovú správu k novelizácii predpisu.

NEZABUDNITE !! : Bezplatný WEBINÁR na radikálne zefektívnenie práce s judikatúrou a legislatívou už dnes a zajtra!
Ešte pripomíname, že sa môžete prihlásiť na Webinár ohľadom radikálneho zefektívnenia práce s judikatúrou a legislatívou, ktorý prebehne dňa 25.1. a 26.1.2023.

Predstavíme Vám tiež našu najnovšiu revolučnú funkciu aj v európskom meradle: INTELIGENTNÉ VYHĽADÁVANIE s prvkami umelej inteligencie, a ako ho použijete pre niekoľkonásobné zefektívnenie svojej práce!
Pre prihlásenie na Webinár je nutná registrácia v predstihu, kapacita je obmedzená!

25.1.2023 (dnes) webinár o 10:00 hod - trvanie 60 minút + priestor na otázky registračný link
26.1.2023 (štvrtok) webinár o 10:00 hod - trvanie 60 minút + priestor na otázky registračný link

 

Predpisy účinné od 1.1.2023

 

 

 

Advokáti, sudcovia

 

 

1.

Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom č. 97/1963

ZMENY (1)

DS (1)

2.

Zákon o sudcoch a prísediacich č. 385/2000

ZMENY (1)

DS (1)

3.

Zákon o súdnych úradníkoch č. 549/2003

ZMENY (1)

DS (2)

4.

Civilný mimosporový poriadok č. 161/2015

ZMENY (25)

DS (3)

 

Trestné právo, prokurátori, vnútro, policajti, vojaci

 

 

5.

Zákon o Policajnom zbore č. 171/1993

ZMENY (1)

DS (1)

6.

Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru č. 73/1998

ZMENY (2)

DS (2)

7.

Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov č. 328/2002

ZMENY (5)

 

8.

Trestný poriadok č. 301/2005 

ZMENY (13)

DS (1)

9.

Zákon o výkone väzby č. 221/2006

ZMENY (51)

DS (2)

10.

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z tr. činnosti č. 297/2008

ZMENY (1)

DS (1)

11.

Zákon o prevencii kriminality č. 583/2008

ZMENY (2)

DS (2)

12.

Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi č. 486/2013

ZMENY (14)

DS (1)

13.

Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov č. 281/2015

ZMENY (13)

DS (1)

14.

Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave č. 378/2015

ZMENY (1)

DS (1)

15.

Zákon o štátnej službe č. 55/2017

ZMENY (1)

DS (1)

 

Školstvo

 

 

16.

Zákon o vysokých školách č. 131/2002

ZMENY (2)

 

17.

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 596/2003

ZMENY (4)

DS (2)

18.

Školský zákon č. 245/2008

ZMENY (1)

DS (1)

19.

Zákon č. 394/2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

NOVÝ PR.

 

20.

Zákon č. 412/2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

NOVÝ PR.

 

 

Podnikanie, dane, banky, finančníctvo, konkurz

 

 

21.

Živnostenský zákon č. 455/1991

ZMENY (2)

DS (1)

22.

Zákonník práce č. 311/2001

ZMENY (5)

DS (3)

23.

Zákon o účtovníctve č. 431/2002

ZMENY (6)

 

24.

Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003

ZMENY (75)

DS (8)

25.

Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 462/2003

ZMENY (2)

 

26.

Zákon o obchodnom registri č. 530/2003

ZMENY (1)

DS (1)

27.

Zákon o službách zamestnanosti č. 5/2004

ZMENY (78)

DS (5)

28.

Zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004

ZMENY (19)

DS (1)

29.

Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní č. 82/2005

ZMENY (11)

DS (3)

30.

Zákon o inšpekcii práce č. 125/2006

ZMENY (11)

DS (4)

31.

Daňový poriadok č. 563/2009

ZMENY (10)

DS (1)

32.

Zákon o kolektívnom investovaní č. 203/2011

ZMENY (5)

DS (1)

33.

Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní č. 442/2012

ZMENY (23)

DS (2)

34.

Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015

ZMENY (1)

DS (2)

35.

Zákon o štatutárnom audite č. 423/2015

ZMENY (2)

DS (3)

36.

Zákon o finančnej správe č. 35/2019

ZMENY (1)

DS (2)

37.

Zákon o podpore v čase skrátenej práce č. 215/2021

NOVÝ PR.

 

 

Občan, verejná správa, samospráva

 

 

38.

Stavebný zákon č. 50/1976

ZMENY (18)

DS (1)

39.

Zákon o pozemkových úpravách č. 330/1991

ZMENY (1)

DS (1)

40.

Zákon o štátnych sviatkoch č. 241/1993

ZMENY (1)

 

41.

Zákon o mene a priezvisku č. 300/1993

ZMENY (3)

 

42.

Zákon o sociálnom fonde č. 152/1994

ZMENY (1)

 

43.

Zákon o matrikách č. 154/1994

ZMENY (1)

 

44.

Zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995

ZMENY (6)

DS (4)

45.

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000

ZMENY (10)

 

46.

Zákon o prídavku na dieťa č. 600/2003

ZMENY (3)

DS (1)

47.

Zákon o životnom minime č. 601/2003

ZMENY (1)

DS (2)

48.

Zákon o štátnej správe pre územné plánovanie č. 608/2003

ZMENY (6)

DS (1)

49.

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení č. 43/2004

ZMENY (40)

DS (3)

50.

Zákon o ochrane nefajčiarov č. 377/2004

ZMENY (5)

DS (1)

51.

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004

ZMENY (1)

DS (3)

52.

Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 564/2004

ZMENY (1)

DS (1)

53.

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení č. 650/2004

ZMENY (5)

DS (1)

54.

Zákon o rodine č. 36/2005

ZMENY (7)

DS (1)

55.

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele č. 305/2005

ZMENY (2)

DS (1)

56.

Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa č. 627/2005

ZMENY (2)

 

57.

Zákon o sociálnych službách č. 448/2008

ZMENY (2)

 

58.

Zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008

ZMENY (1)

DS (2)

59.

Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa č. 561/2008

ZMENY (2)

DS (1)

60.

Zákon o rodičovskom príspevku č. 571/2009

ZMENY (2)

DS (1)

61.

Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní č. 443/2010

ZMENY (2)

DS (3)

62.

Zákon o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí č. 226/2011

ZMENY (8)

DS (1)

63.

Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania č. 150/2013

ZMENY (2)

DS (3)

64.

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi č. 417/2013

ZMENY (4)

 

65.

Zákon o 13. dôchodku č. 296/2020

NOVÝ PR.

 

66.

Zákon o profesionálnych náhradných rodičoch č. 376/2022

NOVÝ PR.

 

 

Vláda, Ministerstvá

 

 

67.

Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy č. 575/2001

ZMENY (4)

DS (1)

68.

Zákon o štátnom rozpočte na rok 2023 č. 526/2022

NOVÝ PR.

 

 

Zdravotníctvo, šport

 

 

69.

Zákon o zdravotnej starostlivosti č. 576/2004

ZMENY (10)

DS (3)

70.

Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia č. 577/2004

ZMENY (2)

 

71.

Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti č. 578/2004

ZMENY (37)

DS (2)

72.

Zákon o záchrannej zdravotnej službe č. 579/2004

ZMENY (1)

 

73.

Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004

ZMENY (26)

 

74.

Zákon o zdravotných poisťovniach č. 581/2004

ZMENY (68)

DS (1)

75.

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č. 124/2006

ZMENY (19)

DS (3)

76.

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia č. 447/2008

ZMENY (8)

DS (2)

77.

Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach č. 362/2011

ZMENY (2)

DS (1)

78.

Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme 153/2013

ZMENY (1)

DS (3)

79.

Zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti č. 540/2021

ZMENY (7)

DS (1)

 

Kultúra

 

 

80.

Zákon o audiovízii č. 40/2015

ZMENY (3)

DS (2)

81.

Zákon o mediálnych službách č. 264/2022

NOVÝ PR.

DS (1)

 

Životné prostredie, príroda

 

 

82.

Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 442/2002

ZMENY (3)

 

83.

Zákon o lesoch č. 326/2005

ZMENY (1)

DS (1)

84.

Zákon o prírodných liečivých vodách č. 538/2005

ZMENY (2)

DS (1)

85.

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č. 24/2006

ZMENY (1)

DS (1)

86.

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie č. 309/2009

ZMENY (10)

DS (1)

87.

Zákon o energetike č. 251/2012

ZMENY (7)

DS (2)

88.

Zákon o odpadoch č. 79/2015

ZMENY (11)

DS (9)

89.

Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje č. 302/2019

NOVÝ PR.

 

 

Ostatné

 

 

90.

Cestný zákon č. 135/1961

ZMENY (8)

DS (1)

91.

Zákon o Matici slovenskej č. 68/1997

ZMENY (2) 

DS (1)

92.

Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore č. 315/2001

ZMENY (16)

DS (1)

93.

Zákon o azyle č. 480/2002

ZMENY (7)

 

94.

Zákon o cestovných dokladoch č. 647/2007

ZMENY (9)

DS (1)

95.

Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES č. 528/2008

ZMENY (2)

DS (2)

96.

Zákon o cestnej premávke č. 8/2009

ZMENY (23)

DS (3)

97.

Zákon o pobyte cudzincov č. 404/2011

ZMENY (2)

DS (2)

98.

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke č. 106/2018

ZMENY (1)

DS (2)

99.

Zákon č. 413/2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore

NOVÝ PR.

 

 

Predpisy účinné od 2.1.2023

 

 

100.

Zákon o cestnej premávke   č. 8/2009

ZMENY (7)

DS (1)

101.

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel č. 429/2022

NOVÝ PR.

 

102.

Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy č. 575/2001

ZMENY (1)

 

 

Predpisy účinné od 12.1.2023

 

 

103.

Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 442/2002

ZMENY (12)

 

104.

Zákon o vodách č. 364/2004

ZMENY (11)

DS (4)

105.

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia č. 355/2007

ZMENY (50)

DS (1)

 

Predpisy účinné od 15.1.2023

 

 

106.

Zákon o Horskej záchrannej službe č. 544/2002

ZMENY (3)

 

Ostatné predpisy s účinnosťou od januára 2023 nájdete TU.

U nás nájdete vyše 68.000 KONSOLIDOVANÝCH ZNENÍ ZÁKONOV SR od roku 1945 A VŠETKY PODZÁKONNÉ PREDPISY, DÔVODOVÉ SPRÁVY A EURÓPSKE PREDPISY a JUDIKATÚRU NA JEDNOM MIESTE.

Pri §-och ZÁKONOV nájdete NAJNOVŠIU JUDIKATÚRU JUD, NAJNOVŠIE PRÁVNE VETY a MERITÁ ROZSUDKOV vrátane ratingu a relevancie právnych viet k danému paragrafu!

VYTVORILI SME A VYLEPŠILI NÁSLEDUJÚCE FUNKCIE:
• predovšetkým sme sústredili všetky zákony a dokumenty na jedno miesto, takže pri každom zákone máte zhromaždené všetko, čo sa týka daného zákona;
• môžete sledovať ČASOVÉ REZY HIST znení jednotlivých § priamo pri § alebo celé-konsolidované znenia zákonov tak, ako sa vyvíjali v čase;
• pri každom zákone nájdete dotknuté PODZÁKONNÉ PREDPISY PP, DÔVODOVÉ SPRÁVY DS a PREDPISY EÚ EU ;
• v texte zákona sa pohybujete intuitívne, pretože VŠETKY ODKAZY V TEXTE ZÁKONOV SÚ PRELINKOVANÉ, takže si môžete bez kliku zobraziť znenie iného § alebo zákona, na ktorý daný § odkazuje;
PREDIKCIA, pomocou ktorej nájdete právny predpis rýchlejšie a veľa ďalších užitočných drobností na zefektívnenie vašej práce.

Budeme veľmi vďační za vaše pozitívne aj negatívne postrehy a pripomienky, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať.

S pozdravom
tím judikaty.info

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB