Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Kriminologické a kriminalistické výskumné centrum pri Právnickej fakulte UMB

 

KKVC PrF UMB BB

 

„Kriminologické a kriminalistické výskumné centrum pri Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici“ (KKVC PrF UMB BB) je špecializovaným pracoviskom skúmania ochrany osôb, majetku a ďalších zákonom chránených záujmov, ktoré vykonáva vedecko-výskumnú a expertnú činnosť v súlade s dlhodobým plánom rozvoja a zámermi fakulty / univerzity. Primárnym objektom skúmania sú praxeologické problémy z odboru Trestné právo, Kriminológia a Kriminalistika, Počítačová kriminalita a prevencia, Ochrana osôb a majetku normami trestného práva, ochrana záujmov v sektoroch kritickej infraštruktúry a bezpečnostná agenda v rámci národných a medzinárodných projektov / grantov.

"The Criminological and Criminalistic Research Center at the Faculty of Law of the Matej Bel University in Banská Bystrica" (CCRC) is a specialized department for the examination of the protection of persons, property and other legally protected interests, which performs scientific research and expert activities in accordance with the long-term development plan and intentions of the faculty / university. The primary objects of the study are the praxeological problems from the field of Criminal Law, the Criminology and Criminalistics, the Cyber Crime and prevention, the Protection of Persons and Property by the Criminal Law., and the Security agenda within the national and international projects / grants.

Výskumné centrum hľadá riešenia interdisciplinárnych bezpečnostno-právnych aspektov protispoločenských javov, ochrany zákonom chránených záujmov vo verejnej a privátnej sfére, pre optimalizáciu reakcie spoločnosti na zločinnosť, kontrolu kriminality nástrojmi represie a prevencie, zaistenia vnútornej bezpečnosti štátu, v kontexte agendy Európskej bezpečnosti a spolupráce.

Vedné disciplíny, ktoré sa primárne zaoberajú kriminálnym správaním ľudí odborná komunita rozdeľuje spravidla na právne a neprávne disciplíny (vedné odbory). Právne disciplíny akcentujú systém trestných disciplín (trestné právo hmotné) a trestno-procesných disciplín (trestné právo procesné). Neprávne disciplíny predstavuje práve kriminológia (a kriminalistika), jej podsystémy a široký diapazón, ktorý tvorí jej multidisciplinaritu v systéme odborov vedy a techniky "Právne vedy". V systéme vzťahov dominuje vzťah kriminológie a trestného práva. "Trestné právo bez kriminológie je slepé a kriminológia bez trestného práva bezbrehá" (Novotný, O.; Zapletal, J. a kol, 2001). Kriminalistika ako samostatná veda skúma zákonitosti vzniku, priebehu a prejavov skutkových okolností trestnej činnosti. Jej predmetom sú kriminalisticky relevantné udalosti. Odborná prax potvrdzuje skúsenosť, že "kriminológia využíva predovšetkým kriminalistické poznatky, ktoré kriminalisti zistili v procese vyšetrovania a obohacuje svoje empirické fakty o nové súvislosti. Kriminalistika využíva poznatky kriminológie pri stanovovaní vyšetrovacích hypotéz, k prehlbovaniu efektívnosti svojich taktických postupov a metód zisťovania analýzy stôp trestnej činnosti, k prehĺbeniu kvality sociálnej interakcie v procese vyšetrovania a pod.". (Dianiška, G. a kol, 2016).

V rámci výskumného centra je zriadené a budované „Forenzné laboratórium“ s potenciálom pre zisťovanie spôsobov páchania trestných činov, vrátane takticko-technických postupov, forenzné vyšetrovanie, rozvoj forenzných disciplín, skúmanie bezpečnostných technológií ochrany osôb a majetku, otázky prevencie kriminality. Druhým, perspektívnym pracoviskom výskumného centra bude "Laboratórium environmentálnej kriminality a prevencie", jedinečné svojim zameraním na Slovensku. Tretím pracoviskom a pilierom bude "Laboratórium kybernetickej kriminológie a viktimológie".

„Kriminologické a kriminalistické výskumné centrum pri Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici“ je budované na báze tvorivých národných a medzinárodných projektových a grantových tímoch, v súlade s vedeckým profilom fakulty / univerzity. Vedecko-odborne spolupracuje s "Centrom krízového riadenie Univerzity Mateja Bela  v Banskej Bystrici" (CEKR) pri interdisciplinárnom riešení bezpečnostno-právnych problémov vnútroštátneho a medzinárodného charakteru, s Ústavom automatizácie a komunikácie UMB, ako aj s ďalšími výskumnými pracoviskami a firmami doma a v zahraničí, v študijných a vedných odboroch primárneho zamerania KKVC PrF UMB BB.

Personálne zabezpečenie výskumného centra - Výskumní pracovníci / Researchers:

 

Riaditeľ / Director CCRC

doc. JUDr. Adrián VAŠKO, PhD.  

 

Zástupca riaditeľa / Deputy Director of CCRC 

JUDr. Martin ORVISKÝ, PhD.

 

Výskumní pracovníci /Researchers

Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav IVOR, DrSc. 

prof. JUDr. Jaroslav KLÁTIK, PhD.

prof. JUDr. Ingrid MENCEROVÁ, PhD.

prof. JUDr. Sergej ROMŽA, PhD.

doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor KLIMEK, PhD., Dr. h. c.

JUDr. Miloš MAĎAR, PhD., LL.M.

JUDr. Zoltán VALENTOVIČ, PhD.

JUDr. Michal SOLÁRIK, PHD.

JUDr. Jozef PACALAJ, PhD.

JUDr. Ing. Michal ŠEVČÍK, PhD.

JUDr. Peter TRAJLÍNEK, PhD.

JUDr. Jozef MICHALKO, PhD.

JUDr. Marta HLAVÁČOVÁ, PhD.

JUDr. Ing. Tibor BARTOŠ

 

Výskumní partneri a konzultanti / Research partners and consultants

Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav KELEMEN, DrSc. (Slovakia, CCRC KE)
Technická univerzita Košice, prorektor
Technical University of Košice, vice-rektor

prof. Dr. Alessandro PALMIERI, Ph.D. (Italy)
Associate Professor of Comparative Private Law
University of Siena - Department of Law

prof. PhDr. Květoň HOLCR, DrSc. (Slovakia)
Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Fakulta práva
PAN-EUROPEAN UNIVERSITY, Bratislava, Faculty of Law

prof. PhDr. Jiří STRAUS, DrSc. (Czech Republic)
Vysoká škola finanční a správní Praha, Fakulta právních a správních studií
University of Finance and Administration, Praque, Faculty of Legal and Administration studies

prof. Dr. Klára KECSKEMÉTHY SIPOS, Ph.D. (Hungary)
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest
National University of Public Service, Budapest

prof. zw. dr. hab. Jacek DWORZECKI (Poland)
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Police Academy in Szczytno

prof. JUDr. Jozef METEŇKO, PhD. (Slovakia)
Katedra kriminalistiky a forenzných vied, Akadémia Policajného zboru v Batislave
Department of Criminalistics and Forensic Sciences, Police Academy in Bratislava

Dr. h. c. prof. Ing. Pavel NEČAS, PhD., MBA (Slovakia)
Katedra bezpečnostných štúdií, FPVaMV UMB
Department of Security studies, Faculty of Political Sciences and international affairs, Matej Bel University

prof. RNDr. Iveta MARKOVÁ, PhD. (Slovakia)
Katedra životného prostredia, FPV UMB
Department of Environmental Management, Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University

doc. Ing. Róbert ROZENBERG, PhD. (Slovakia, CCRC KE)

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach

Faculty of Aeronautics, Technical University in Košice

 

pplk. doc. PhDr. Magdaléna ONDICOVÁ, PhD. (Slovakia)
Katedra kriminológie, Akadémia Policajného zboru v Batislave
Department of Criminology, Police Academy in Bratislava

doc. Ing. Marek DRÍMAL, PhD. (Slovakia)
Katedra životného prostredia, FPV UMB
Department of Environmental Management, Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University

Professor dr hab. Waldemar ZUBRZYCKI (Poland)
The chairman of the scientific council
Centrum Profilaktyki Biznesu, Warszaw

Tomasz SAFJAŃSKI, Ph.D. (Poland)
Director of Science / Dyrektor Naukowy
Centrum Profilaktyki Biznesu, Warszaw

Irena MALINOWSKA, Ph.D. (Poland)
Paweł ŁABUSZ, Ph.D. (Poland)
Mariusz MICHALSKI, Ph.D. (Poland)
The members of the Scientific Council of Centrum Profilaktyki Biznesu, Warszawa   

assoc. prof. Oleh KYRYCHENKO, Doctor of Law Sciences (Ukraine)
Rector of Dnipro Humanitarian University, Dnipro, Professor of the Department of Law 

Yuri IRKHA, PhD. in Law (Ukraine)
Head of the Research Department of the State Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv                  

assoc. prof. Mgr. Volodymyr POLISHCHUK, Ph.D., (Ukraine, CCRC KE)
Department of Software Systems, Faculty of Information Technology
Uzhgorod National University (Ukraine)

Oleksandr SHAMARA, PhD. (Ukraine)
Adviser to the Director of the Institute of Information, Security and Law of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Kiev
Professor of the Department of Criminal Law, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Dnipro  

pplk. Ing. Štefan GALLA, PhD., MBA (Slovakia)
Požiarnotechnický a expertízny ústav Ministerstva vnútra SR
Fire and technical expertise institut of the Ministry of the Interior of the Slovak Republic

JUDr. Miroslav BRVNIŠŤAN, PhD. (Slovakia)
expert kybernetickej bezpečnosti, BMSEC, s.r.o., Bratislava
Cyber Security Expert

MUDr. Mgr. Boris ŤAŽKÝ, PhD. (Slovakia)
odborník z praxe /Súdne lekárstvo/
Expert / Forensic Medicine /

PhDr. Roland PAVLÍK, PhD. (Slovakia)
odborník z praxe /Súdna psychológia/
Expert /Judicial Psychology/

Ing. Jozef SOLÁRIK (Slovakia)
odborník z praxe /Kriminalistika/
Expert / Criminologist/

JUDr. Jozef VAJS (Slovakia)
odborník z praxe /Penológia/
Expert /Penology/

PhDr. Michal DOBRÍK, PhD. (Slovakia)
Riaditeľ CEKR UMB (Centrum krízového riadenia), bezpečnostné štúdie
Director of CEKR UMB (Crisis Management Center), security studies

JUDr. Ing. Jaroslav JEVČÁK, PhD., MBA (Slovakia, CCRC KE)
odborník z praxe / Bezpečnostné technológie, Projektový manažment
Expert / Security technology, Project management 

 

EMAIL PRE VÝSKUMNÉ CENTRUM / EMAIL FOR A RESEARCH CENTER:  adrian.vasko@umb.sk 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB