Projekty riešené na Právnickej fakulte

Vyhľadávanie v projektoch

Vytvorenie národného systému stratégie posudzovania a riadenia bezpečnostných rizík

Grant MZVaEZ SR, Národný nevýskumný projekt

Project TRAINING AID (Mobile assistance interagency teams to detect and prevent the escalation of violent radicalism)

Project TRAINING AID is a two-year project co-funded by the European Commission DG Home Affairs under the program "Law Enforcement Training" to prevent radicalization, equipping front line practitioners with the skills to detect radicalization in ...

Project DERAD (Counter Radicalization through the rule of law)

DERAD is a European Project that aims to prevent the escalation of radicalization in the prison environment and help prisoners and probationers who are often exposed to Jihadist recruitment or self-radicalization to overcome the different problems ...

Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvinených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí

Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch

Financovaný zo Sociálneho fondu EÚ

Formácia podnikateľských schopností študentov spojená s reformnou optimalizáciou výučby dejín štátu, prameňov práva a právnych inštitútov.

Rímske zmluvné právo.

Právne postavenie veriteľa pri vymáhaní pohľadávok

Špania Dolina v 16. a 17. storočí.

Insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky

Vplyv judikatúry súdov Európskej únie na vnútroštátne právo jej členských štátov

Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie

Integrácia a unifikácia práva Európskej únie v oblasti trestného zákonodarstva

Jean Monnet Action – European Module: "European Private International Law", Ref. 04/0193

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela