print

Matúš Vyrostko

Právne nástroje eliminovania extrémizmu v Českej republike

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2021.8.1.68-81

Citácia: VYROSTKO, M. Právne nástroje eliminovania extrémizmu v Českej republike. In Štát a právo [online]. 2021, vol. 8, no. 1, pp. 68-81 [cit. dátum citovania]. ISSN 2644-643X. Available at: https://doi.org/10.24040/sap.2021.8.1.68-81

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá aktuálnymi opatreniami proti extrémizmu v Českej republike. Autor sa orientuje predovšetkým na právne nástroje eliminovania extrémizmu, so zameraním na trestnoprávne normy, ako aj štruktúru a dynamiku trestnej činnosti. Tie dopĺňa o analýzu noriem správneho práva a ďalších opatrení ako i príkladov dobrej praxe v snahe o elimináciu extrémizmu v Českej republike. Pri výskume vychádza z legislatívnych a koncepčných dokumentov, aktuálnych správ, odborných textov i vedeckých publikácií, pričom využíva najmä vedecké metódy analýzy, syntézy, komparácie, dedukcie a indukcie. Cieľom príspevku je na základe stručnej analýzy zhodnotiť aktuálne právne opatrenia proti extrémizmu v Českej republike. Zároveň je týmto umožnené posúdenie príkladov dobrej praxe uplatniteľnej aj v Slovenskej republike.

Kľúčové slová:  Extrémizmus, nenávisť, trestný čin, priestupok

Prílohy ku stránke:
  1. Matúš Vyrostko.pdf Matúš Vyrostko (293 KB)
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela