RSS RSS print

Medzinárodné právo verejné II.

Predmet Medzinárodné právo verejné II. je od akademického roku 2017/2018 vyučovaný ako povinný predmet v bakalárskom štúdiu.

Táto časť medzinárodného práva verejného je zameraná na osobitnú časť všeobecného medzinárodného práva. Študent si postupne osvojuje jednotlivé inštitúty medzinárodného práva: medzinárodné zmluvy, orgány pre medzinárodné styky, medzinárodné orgány a medzinárodné organizácie, právo ozbrojených konfliktov a humanitárne právo.

SYLABY - program prednášok

Akademický rok:  2020/2021
Letný semester
Prednášajúci: JUDr. Ján Králik, Ph.D., LL.M., M.A., JUDr. Ľubica Saktorová, LL.M., MA, PhD., JUDr. Adrián Vaško, PhD.

Trvanie: Prednášky 2 x 40 min., Semináre 2 x 40 min.

Perióda: týždenne 

Témy prednášok:

 1. Medzinárodné zmluvy (delenie medzinárodných zmlúv, štruktúra medzinárodných zmlúv)
 2. Podmienky pre vznik platných medzinárodných zmlúv, dôvody neplatnosti medzinárodnej zmluvy
 3. Uzatváranie medzinárodných zmlúv
 4. Všeobecné pravidlá pre výklad medzinárodných zmlúv, výhrady k medzinárodným zmluvám, registrácia zmlúv, zmluvy a tretie štáty
 5. Spôsoby ukončenia medzinárodnej zmluvy
 6. Pojem a štruktúra orgánov pre medzinárodné styky
 7. Vnútroštátne štátne orgány pre medzinárodné styky
 8. Zahraničné orgány pre medzinárodné styky
 9. Pojem medzinárodné orgány a medzinárodné organizácie
 10. OSN
 11. Prostriedky mierového urovnávania sporov (dobré služby a sprostredkovanie, vyšetrovacie a zmierovacie konania, medzinárodné arbitrážne konanie, medzinárodné súdne konanie)
 12. Medzinárodný súdny dvor
 13. Právo ozbrojených konfliktov  
 14. Začiatok vojnového stavu a jeho právne následky
 15. Druhy a právne postavenie jednotlivých kategórií príslušníkov ozbrojených síl
 16. Pojem a právne dôsledky neutrality v medzinárodnom práve
 17. Humanitárne právo

 

Okruhy otázok na skúšku:

 

 1. Medzinárodné zmluvy, delenie medzinárodných zmlúv, štruktúra medzinárodných zmlúv
 2. Podmienky pre vznik platných medzinárodných zmlúv
 3. Dôvody neplatnosti medzinárodnej zmluvy
 4. Uzatváranie medzinárodných zmlúv
 5. Výhrady k medzinárodným zmluvám
 6. Registrácia a výklad medzinárodných zmlúv
 7. Spôsoby ukončenia medzinárodnej zmluvy
 8. Medzinárodné zmluvy a tretie štáty
 9. Pojem a štruktúra orgánov pre medzinárodné styky
 10. Vnútroštátne štátne orgány pre medzinárodné styky
 11. Zahraničné orgány pre medzinárodné styk
 12. Diplomatické právo
 13. Diplomatická misia, funkcie diplomatickej misie
 14. Proces vymenovania a prijatia diplomatického zástupcu
 15. Imunity a výsady diplomatickej misie, imunity a výsady členov diplomatického personálu a ich rodín
 16. Konzulárneho práva – pojem, pramene
 17. Konzulárny úrad, funkcie konzulárneho úradu
 18. Proces vymenovania a prijatia konzulárneho zástupcu
 19. Konzulárne výsady a imunity
 20. Honorárny konzul
 21. Osobitné misie
 22. Stále misie pri medzinárodných organizáciách a delegáciách na medzinárodných konferenciách
 23. Pojem medzinárodné orgány a medzinárodné organizácie, delenie
 24. Právna povaha uznesení medzinárodných organizácií
 25. OSN (vznik, základne ciele a zásady)
 26. Členstvo v OSN
 27. Hlavné orgány v OSN
 28. Štruktúra, právomoc, kompetencie Valného zhromaždenia OSN
 29. Hlasovanie vo Valnom zhromaždení OSN
 30. Bezpečnostná rada OSN 
 31. Právny charakter rozhodnutí Bezpečnostnej rady OSN 
 32. Výsady a imunity OSN
 33. Prostriedky mierového urovnávania sporov
 34. Dobré služby, sprostredkovanie, vyšetrovacie a zmierovacie konania
 35. Medzinárodné arbitrážne konanie
 36. Medzinárodné súdne konanie
 37. Medzinárodný súdny dvor
 38. Obligatórna a fakultatívna právomoc Medzinárodného súdneho dvora
 39. Právo ozbrojených konfliktov
 40. Kodifikácia vojnového práva
 41. Medzinárodná úprava zákazu agresie
 42. Začiatok vojnového stavu a jeho právne následky
 43. Druhy a právne postavenie jednotlivých kategórií príslušníkov ozbrojených síl
 44. Pojem a právne dôsledky neutrality v medzinárodnom práve
 45. Charakteristické znaky zločinu apartheidu a zločinu genocídy podľa medzinárodného práva
 46. Humanitárne právo

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela