RSS RSS print

Medzinárodné právo verejné II.

Predmet Medzinárodné právo verejné II. je od akademického roku 2017/2018 vyučovaný ako povinný predmet v bakalárskom štúdiu.

Táto časť medzinárodného práva verejného je zameraná na osobitnú časť všeobecného medzinárodného práva. Študent si postupne osvojuje jednotlivé inštitúty medzinárodného práva: medzinárodné zmluvy, orgány pre medzinárodné styky, medzinárodné orgány a medzinárodné organizácie, právo ozbrojených konfliktov a humanitárne právo.

SYLABY - program prednášok

Akademický rok:  2020/2021
Letný semester
Prednášajúci: JUDr. Ľubica Saktorová, LL.M., MA, PhD., JUDr. Adrián Vaško, PhD.
Trvanie: Prednášky 2 x 40 min., Semináre 2 x 40 min.

Perióda: týždenne 

Témy prednášok:

 1. Medzinárodné zmluvy (delenie medzinárodných zmlúv, štruktúra medzinárodných zmlúv)
 2. Podmienky pre vznik platných medzinárodných zmlúv, dôvody neplatnosti medzinárodnej zmluvy
 3. Uzatváranie medzinárodných zmlúv
 4. Všeobecné pravidlá pre výklad medzinárodných zmlúv, výhrady k medzinárodným zmluvám, registrácia zmlúv, zmluvy a tretie štáty
 5. Spôsoby ukončenia medzinárodnej zmluvy
 6. Pojem a štruktúra orgánov pre medzinárodné styky
 7. Vnútroštátne štátne orgány pre medzinárodné styky
 8. Zahraničné orgány pre medzinárodné styky
 9. Pojem medzinárodné orgány a medzinárodné organizácie
 10. OSN
 11. Prostriedky mierového urovnávania sporov (dobré služby a sprostredkovanie, vyšetrovacie a zmierovacie konania, medzinárodné arbitrážne konanie, medzinárodné súdne konanie)
 12. Medzinárodný súdny dvor
 13. Právo ozbrojených konfliktov  
 14. Začiatok vojnového stavu a jeho právne následky
 15. Druhy a právne postavenie jednotlivých kategórií príslušníkov ozbrojených síl
 16. Pojem a právne dôsledky neutrality v medzinárodnom práve
 17. Humanitárne právo

 

OTÁZKY NA SKÚŠKU 

 1. Aké sú rozdiely medzi medzinárodným právom a vnútroštátnymi právnymi systémami?
 2. Disponuje odbor medzinárodného práva identifikovateľným súborom kritérií a ak áno, aké sú tieto kritériá?
 3. Aký je rozdiel medzi pozitivizmom a prirodzeným právom
 4. Aké sú ciele medzinárodného práva
 5. Čo je to štát? Prečo je to dôležitý?
 6. Čo je to „medzinárodná zmluva“? Aké sú náležitosti zmluvy?
 7. Ako by ste definovali „donútenie“ v medzinárodnom práve?
 8. Vysvetlite rozdiel medzi medzinárodnými orgánmi a medzinárodnými organizáciami
 9. Uveďte delenie medzinárodných orgánov a organizácií podľa zloženia, počtu účastníkov, trvania a obsahu činnosti.
 10. Charakterizujte medzinárodnú konferenciu a uveďte druhy medzinárodných konferencií.
 11. Vymenujte zásady platné pre uznášanie medzinárodných konferencií.
 12. Stručne uveďte svoj postoj k zasahovaniu medzinárodných organizácii do vnútorných záležitostí členských štátov. Ako je to upravené v medzinárodnom práve verejnom?
 13. Aká je obvyklá štruktúra medzinárodných organizácií?
 14. Uveďte typické úlohy sekretariátu medzinárodnej organizácie.
 15. Aká je povaha uznesení medzinárodných organizácií z hľadiska právnej záväznosti pre členov medzinárodných organizácii?
 16. Ktorý dokument upravuje výsady a imunity OSN?
 17. Uveďte typický spôsob „kľúča“ pre príspevky do rozpočtu medzinárodných organizácií.
 18. Vymenujte 5 aktivít OBSE za posledných 10 rokov. Kde zasahovala? Na základe čoho má právo zasahovať do medzinárodných vzťahov?
 19. Stručne charakterizujte podstatu sporu medzi Slovenskou republikou a Maďarskom v súvislosti s výstavbou Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, uveďte aktuálny stav riešenia sporu.
 20. Charakterizujte zásadný rozdiel medzi priamou diplomaciou na jednej strane a dobrými službami a mediáciou na strane druhej.
 21. Vysvetlite rozdiel medzi ius ad bellum a ius in bello
 22. Definujte agresiu podľa súčasného medzinárodného práva verejného.
 23. Uveďte základné zásady práva ozbrojených konfliktov.
 24. Uveďte základné princípy činnosti Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca.
 25. Uveďte a stručne charakterizujte spôsoby začatia vojnového stavu.
 26. Popíšte rozdiel medzi vyzvedačom a vojnovým vyzvedačom/pátračom.
 27. Uveďte a definujte spôsoby ukončenia vojnového stavu. Vysvetlite pojem Debelácia
 28. Vysvetlite rozdiel medzi trvalou a prostou neutralitou, uveďte ďalšie druhy neutrality
 29. Popíšte práva a zodpovednosti neutrálnej mocnosti
 30. Uveďte hlavné zásady platné počas vedenia leteckej vojny
 31. Uveďte hlavné medzinárodnoprávne dokumenty o ochrane obetí vojny (chránených osôb), stručná charakteristika
 32. Uveďte kategórie osôb, ktoré je možné považovať za vojnových zajatcov.

 

Kontaktujte nás: 
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj / Vice-dean for the international reations and development 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 111 
048 446 +4214463113
JUDr. Adrián Vaško, PhD. |
JUDr. Adrián Vaško, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
adrian.vasko@umb.sk
153 
048 446 3153

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela