RSS RSS print

Medzinárodné právo verejné II.

Predmet Medzinárodné právo verejné II. je od akademického roku 2017/2018 vyučovaný ako povinný predmet v bakalárskom štúdiu.

Táto časť medzinárodného práva verejného je zameraná na osobitnú časť všeobecného medzinárodného práva. Študent si postupne osvojuje jednotlivé inštitúty medzinárodného práva: medzinárodné zmluvy, orgány pre medzinárodné styky, medzinárodné orgány a medzinárodné organizácie, právo ozbrojených konfliktov a humanitárne právo.

SYLABY - program prednášok

Akademický rok:  2019/2020
Letný semester
Prednášajúci: JUDr. Ľubica Saktorová, LL.M., MA, PhD., JUDr. Adrián Vaško, PhD.
Trvanie: Prednášky 2 x 40 min., Semináre 2 x 40 min.

Perióda: týždenne 

Témy prednášok:

 1. Medzinárodné zmluvy (delenie medzinárodných zmlúv, štruktúra medzinárodných zmlúv)
 2. Podmienky pre vznik platných medzinárodných zmlúv, dôvody neplatnosti medzinárodnej zmluvy
 3. Uzatváranie medzinárodných zmlúv
 4. Všeobecné pravidlá pre výklad medzinárodných zmlúv, výhrady k medzinárodným zmluvám, registrácia zmlúv, zmluvy a tretie štáty
 5. Spôsoby ukončenia medzinárodnej zmluvy
 6. Pojem a štruktúra orgánov pre medzinárodné styky
 7. Vnútroštátne štátne orgány pre medzinárodné styky
 8. Zahraničné orgány pre medzinárodné styky
 9. Pojem medzinárodné orgány a medzinárodné organizácie
 10. OSN
 11. Prostriedky mierového urovnávania sporov (dobré služby a sprostredkovanie, vyšetrovacie a zmierovacie konania, medzinárodné arbitrážne konanie, medzinárodné súdne konanie)
 12. Medzinárodný súdny dvor
 13. Právo ozbrojených konfliktov  
 14. Začiatok vojnového stavu a jeho právne následky
 15. Druhy a právne postavenie jednotlivých kategórií príslušníkov ozbrojených síl
 16. Pojem a právne dôsledky neutrality v medzinárodnom práve
 17. Humanitárne právo

OKRUHY OTÁZOK

 1. Medzinárodné zmluvy, delenie medzinárodných zmlúv, štruktúra medzinárodných zmlúv
 2. Podmienky pre vznik platných medzinárodných zmlúv
 3. Dôvody neplatnosti medzinárodnej zmluvy
 4. Uzatváranie medzinárodných zmlúv
 5. Výhrady k medzinárodným zmluvám
 6. Registrácia a výklad medzinárodných zmlúv
 7. Spôsoby ukončenia medzinárodnej zmluvy
 8. Medzinárodné zmluvy a tretie štáty
 9. Pojem a štruktúra orgánov pre medzinárodné styky
 10. Vnútroštátne štátne orgány pre medzinárodné styky
 11. Zahraničné orgány pre medzinárodné styk
 12. Diplomatické právo
 13. Diplomatická misia, funkcie diplomatickej misie
 14. Proces vymenovania a prijatia diplomatického zástupcu
 15. Imunity a výsady diplomatickej misie, Imunity a výsady členov diplomatického personálu a ich rodín
 16. Pojem konzulárneho práva
 17. Konzulárny úrad, funkcie konzulárneho úradu
 18. Proces vymenovania a prijatia konzulárneho zástupc
 19. Konzulárne výsady a imunity
 20. Honorárny konzul
 21. Osobitné misie
 22. Stále misie pri medzinárodných organizáciách a delegáciách na medzinárodných konferenciách
 23. Pojem medzinárodné orgány a medzinárodné organizácie
 24. Delenie medzinárodných organizácií
 25. Právna povaha uznesení medzinárodných organizácií
 26. OSN (vznik, základne ciele a zásady)
 27. Členstvo v OSN
 28. Hlavné orgány v OSN
 29. Štruktúra, právomoc, kompetencie Valného zhromaždenia OSN
 30. Hlasovanie vo Valnom zhromaždení OSN
 31. Bezpečnostná rada OSN 
 32. Právny charakter rozhodnutí Bezpečnostnej rady OSN 
 33. Hlasovanie v Bezpečnostnej rade OSN
 34. Štruktúra a právomoc Hospodárskej a sociálnej rady 0SN
 35. Štruktúra a právomoc poručenskej rady OSN
 36. Výsady a imunity OSN
 37. Zmeny a revízia Charty OSN
 38. Prostriedky mierového urovnávania sporov
 39. Dobré služby, sprostredkovanie, vyšetrovacie a zmierovacie konania
 40. Medzinárodné arbitrážne konanie
 41. Medzinárodné súdne konanie
 42. Medzinárodný súdny dvor
 43. Obligatórna a fakultatívna právomoc Medzinárodného súdneho dvora
 44. Právo ozbrojených konfliktov
 45. Kodifikácia vojnového práva
 46. Medzinárodná úprava zákazu agresie
 47. Začiatok vojnového stavu a jeho právne následky
 48. Druhy a právne postavenie jednotlivých kategórií príslušníkov ozbrojených síl
 49. Pojem a právne dôsledky neutrality v medzinárodnom práve
 50. Charakteristické znaky zločinu apartheidu a zločinu genocídy podľa medzinárodného práva
 51. Humanitárne právo

 

Kontaktujte nás: 
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj / Vice-dean for the international reations and development 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 111 
048 446 +4214463113
JUDr. Adrián Vaško, PhD. |
JUDr. Adrián Vaško, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
adrian.vasko@umb.sk
153 
048 446 3153

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela