print

Školné

Školné uhrádza študent Univerzity Mateja Bela v zmysle § 92 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vo výške určenej príslušnou Smernicou o školnom na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v príslušnom akademickom roku.

Informácie o školnom nájdete na https://www.umb.sk/studium/student/platby-umb/skolne-a-poplatky/ 

Doktorandi externej formy v štandardnej dĺžke štúdia vyšších rokov štúdia uhradia do termínu zápisu školné vo výške stanovenej pri prijatí na štúdium a na zápise predložia doklad o úhrade školného príslušnej referentke.

Doktorandi externej formy štúdia prijatí do 1. roka štúdia obdržia na zápise na štúdium písomné oznámenie o určení školného.

Doktorandi, ktorí pokračujú v štúdiu v nadštandardnej dĺžke štúdia (v dennej aj externej forme štúdia) obdržia na zápise do vyššieho roka štúdia písomné oznámenie o určení školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela