print

INSTITUTUM LEGIS BANSKÁ BYSTRICA, o.z.

Názov občianskeho združenia je INSTITUTUM LEGIS BANSKÁ BYSTRICA, o.z.

IČO: 51214466
(názov v slovenskom jazyku Právnický Inštitút Banská Bystrica, o.z., skratka IL BB). Občianske združenie je právnická osoba vytvorená podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov na realizáciu cieľa a činností.

Občianske združenie pôsobí pri Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Sídlom občianskeho združenia / poštová adresa je :


INSTITUTUM LEGIS BANSKÁ BYSTRICA, o.z.
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica

Základným cieľom občianskeho združenia je prispievať k rozvoju a propagácii vysokoškolského vzdelávania a právnych vied, ako aj k výskumu chránených záujmov a protispoločenskej činnosti vo verejnom a privátnom sektore.

Členom občianskeho združenia môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, alebo právnická osoba, ak súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.

Členstvo je dobrovoľné a vzniká dňom schválenia písomnej žiadosti správnou radou. Dokladom členstva je potvrdenie vydané správnou radou.

Občianske združenie bolo dňom 13.11.2017 registrované na Ministerstve vnútra SR a v Evidencii občianskych združení.

Predsedníčkou Správnej rady INSTITUTUM LEGIS BANSKÁ BYSTRICA, o.z. je JUDr. Ľubica Saktorová PhD., LL.M., M.A.

 

 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela