RSS RSS print

Diplomatické právo, protokol a spoločenská etiketa

Predmet Diplomatický protokol je ponúkaný ako povinne voliteľný predmet v bakalárskom štúdiu.

     Predmet je koncipovaný ako dvojhodinová prednáška a následne jednohodinový seminár. Sylabus prednášok zodpovedá požiadavkám ministerstva na prípravu pracovníkov MZV. V priebehu kurzu získajú absolventi Právnickej fakulty poznatky, ktoré môžu využiť  v diplomatických službách, ale aj pri práci v iných ústredných orgánoch.

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela