RSS RSS print

Diplomatické právo, protokol a spoločenská etiketa

Predmet Diplomatický protokol je ponúkaný ako povinne voliteľný predmet v bakalárskom štúdiu.

     Predmet je koncipovaný ako dvojhodinová prednáška a následne jednohodinový seminár. Sylabus prednášok zodpovedá požiadavkám ministerstva na prípravu pracovníkov MZV. V priebehu kurzu získajú absolventi Právnickej fakulty poznatky, ktoré môžu využiť  v diplomatických službách, ale aj pri práci v iných ústredných orgánoch.

 

Kontaktujte nás:
Kontakt neexistuje alebo už nie je aktuálny |
Kontakt neexistuje alebo už nie je aktuálny
 
 
 

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela