RSS RSS print

Diplomatické právo, protokol a spoločenská etiketa

Predmet je ponúkaný ako povinne voliteľný predmet v bakalárskom štúdiu.

     Predmet je koncipovaný ako dvojhodinová prednáška. Sylabus prednášok zodpovedá požiadavkám ministerstva na prípravu pracovníkov MZV. V priebehu kurzu získajú absolventi Právnickej fakulty poznatky, ktoré môžu využiť  v diplomatických službách, ale aj pri práci v iných ústredných orgánoch.

 

Kontaktujte nás: 
JUDr. Adrián Vaško, PhD. |
JUDr. Adrián Vaško, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
adrian.vasko@umb.sk
153 
048 446 3153
JUDr. Tomáš Suchý, PhD.  |
JUDr. Tomáš Suchý, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Externý vyučujúci 
tomas.suchy@umb.sk
230 
048 446 3230

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela