RSS RSS print

Diplomatické právo, protokol a spoločenská etiketa

Predmet Diplomatický protokol je ponúkaný ako povinne voliteľný predmet v bakalárskom štúdiu.

     Predmet je koncipovaný ako dvojhodinová prednáška. Sylabus prednášok zodpovedá požiadavkám ministerstva na prípravu pracovníkov MZV. V priebehu kurzu získajú absolventi Právnickej fakulty poznatky, ktoré môžu využiť  v diplomatických službách, ale aj pri práci v iných ústredných orgánoch.

 

Kontaktujte nás:
JUDr. Adrián Vaško, PhD. |
JUDr. Adrián Vaško, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
adrian.vasko@umb.sk
153 
048 446 3153

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela