RSS RSS print

Diplomatické právo, protokol a spoločenská etiketa

Predmet je ponúkaný ako povinne voliteľný predmet v bakalárskom štúdiu.

     Predmet je koncipovaný ako dvojhodinová prednáška. Sylabus prednášok zodpovedá požiadavkám ministerstva na prípravu pracovníkov MZV. V priebehu kurzu získajú absolventi Právnickej fakulty poznatky, ktoré môžu využiť  v diplomatických službách, ale aj pri práci v iných ústredných orgánoch.

 

SYLABY - program prednášok

Akademický rok:  2020/2021
Zimný semester
Prednášajúci: JUDr. Adrián Vaško, PhD., JUDr. Tomáš Suchý, PhD.
Trvanie: 1 x 80 minút  Perióda: týždenne

Témy prednášok:

Vývoj a dejiny diplomatického práva a diplomatických výsad a imunít. Prehľad dejín diplomacie od staroveku až po súčasnosť

Vývoj a formovanie diplomatického a konzulárneho práva od pôvodných zvyklostí až k postupnej zmluvnej kodifikácii (Viedenský dohovor)

Diplomatická prax. Vnútorné a zahraničné orgány pre diplomatické styky

Nadviazanie diplomatických stykov, zriadenie diplomatických misií a ich poslanie

Diplomatické výsady a imunity

Začiatok a koniec diplomatickej misie. Diplomatická korešpondencia. Konzulárna agenda

Diplomatický protokol a ceremoniál. Vzťah diplomatického a štátneho protokolu

Zahraničné návštevy štátnych predstaviteľov. Určovanie protokolárneho poradia. Protokolárne formality diplomatov

Diplomati a etiketa

Spoločenská etiketa uplatňovaná v diplomacii. Spoločenské podniky

Biznis etiketa verzus spoločenská etiketa. Osobitosti etikety pre ekonomických diplomatov (napr. veľtržná etiketa a pod.)

 

Okruhy otázok

 1. Diplomatický protokol
 2. Vymenujte najvyššie orgány štátu , ktoré sa zaoberajú zahraničnou politikou a charakterizujte ich postavenie  
 3. Diplomacia  a diplomatická služba
 4. Aktívne a pasívne právo vyslanecké
 5. Nadväzovanie diplomatických stykov
 6. Výsady a imunity diplomatickej misie
 7. Diplomatická misia a aké je jej poslanie
 8. Vymenujte výsady a imunity diplomat. zastupiteľstiev
 9. Charakterizujte postavenia a úlohy osobitných misií
 10. Stála misia pri medzinárodných organizáciách
 11. Kategórie diplomatických zastupiteľských úradov
 12. Kategórie diplomatických zástupcov
 13. Personál diplomatického úradu
 14. Diplomatický personál
 15. Nediplomatickí pracovníci misie
 16. Členovia diplomatického zboru
 17. Charakterizujte doyena
 18. Výsady a imunity diplomatických zástupcov
 19. Diplomatický kuriér
 20. Postup pri vysielaní veľvyslanca na diplomatické zastupiteľstvo
 21. Charakterizujte úlohy a postavenie konzulárnych úradov.
 22. Exequatur
 23. Konzulárne výsady a imunity
 24. Honorárny konzulát
 25. Poverovacie a odvolacie listiny
 26. Kabinetný list a konzulský patent
 27. Spoločenské podujatia a ich priebeh
 28. Spoločenská etika
 29. Oslavy štátneho sviatku  SR v zahraničí
 30. Vrcholné a štátne návštevy v SR
 31. Štátny pohreb
 32. Viedenský dohovor o diplomatických stykoch
 33. Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch
 34. Zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe  v znení neskorších predpisov
 35. Právne postavenie osôb používajúcich výsady a imunity podľa medzinárodného práva v SR

Kontaktujte nás:
JUDr. Adrián Vaško, PhD. |
JUDr. Adrián Vaško, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
adrian.vasko@umb.sk
153 
048 446 3153

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela