print

Dizertačná skúška

Dizertačná skúška je štátnou skúškou a je jednou z podmienok skončenia doktorandského štúdia.

Termín podania prihlášky:

  • denná forma štúdia – najneskôr do 18 mesiacov od začiatku štúdia pri štandardnej dĺžke 3 roky
  • externá forma štúdia – najneskôr do 24 mesiacov od začiatku štúdia pri štandardnej dĺžke 4 roky

Do termínu podania prihlášky na dizertačnú skúšku musí mať doktorand splnené všetky povinnosti študijnej časti – minimálne 60 kreditov. Na dizertačnú skúšku sa doktorand prihlasuje po vypracovaní Písomnej práce na dizertačnú skúšku podaním prihlášky. Písomnú prácu na dizertačnú skúšku spracúva doktorand samostatne pod vedením školiteľa. Dizertačnou skúškou sa preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť. 

Postup spracovania písomnej práce uvádza Smernica č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici Dodatok č. 1 k Smernici č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Dizertačná skúška – podrobné pokyny

Doktorand musí vykonať dizertačnú skúšku v riadnom termíne najneskôr do 18 mesiacov v dennej forme štúdia pri štandardnej dĺžke 3 roky; v externom štúdiu pri štandardnej dĺžke 4 roky najneskôr do 24 mesiacov odo dňa zápisu na štúdium. Písomnú prácu spracúva samostatne pod vedením školiteľa. Postup spracovania písomnej práce uvádza Smernica č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v znení jej Dodatku č. 1. Školiteľ vypracuje na písomnú prácu na dizertačnú skúšku písomné stanovisko a zároveň školiteľ určí oponenta písomnej práce na prihláške – návrh oponenta konzultuje s garantom študijného programu. Doktorand sa na dizertačnú skúšku prihlasuje po vypracovaní písomnej práce na dizertačnú skúšku podaním prihlášky v zmysle Smernice č. 7/2016 o doktorandskom štúdiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Prihlášku na dizertačnú skúšku príslušný referát fakulty prijme (spolu s prílohami) a potvrdí jej prevzatie.

Prihláška bude referátom pre PgČ akceptovaná  len vtedy, ak: 

  1. má doktorand splnené všetky povinnosti študijnej časti,

  2. prihláška je riadne vyplnená, podpísaná školiteľom a garantom študijného programu,

  3. prihláška obsahuje požadované prílohy (stanovisko školiteľa, 4x projekt dizertačnej práce v hrebeňovej väzbe).

Príslušný referát fakulty organizačne zabezpečí vypracovanie písomného posudku od oponenta najneskôr do 4 týždňov odo dňa podania prihlášky. Po obdržaní kladných oponentských posudkov určí predseda skúšobnej komisie termín dizertačnej skúšky v zmysle schváleného harmonogramu na príslušný akademický rok. Do termínu dizertačnej skúšky poskytne referát PgČ oponentské posudky doktorandovi a predsedovi skúšobnej komisie.

Dizertačná skúška sa hodnotí známkou. Ak študent v doktorandskom štúdiu nebol úspešný na dizertačnej skúške v riadnom termíne, musí ju vykonať v jednom opravnom termíne najneskôr do 24 mesiacov v dennej forme štúdia pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky odo dňa zápisu na štúdium; v externom štúdiu pri štandardnej dĺžke štúdia 4 roky najneskôr do 30 mesiacov odo dňa zápisu na štúdium. Ak študent neuspeje na dizertačnej skúške v riadnom a ani v opravnom termíne, je zo štúdia vylúčený.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela