Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Dizertačná skúška

Dizertačná skúška je štátnou skúškou a jej absolvovanie jej jednou z podmienok skončenia doktorandského štúdia. Priebeh dizertačnej skúšky a podmienky jej absolvovania sa spravujú ustanoveniami Smernice č. 7/2021 o doktorandskom štúdiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Doktorand je povinný prihlásiť sa na dizertačnú skúšku v termíne na odovzdanie písomnej práce pre dizertačnú skúšku určenom Harmonogramom štúdia na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici pre doktorandské štúdium na príslušný akademický rok, a to:

  • v dennej forme štúdia – najneskôr do 18 mesiacov od začiatku štúdia pri štandardnej dĺžke 3 roky;
  • v externej forme štúdia – najneskôr do 24 mesiacov od začiatku štúdia pri štandardnej dĺžke 4 roky.

Doktorand sa na dizertačnú skúšku prihlasuje podaním prihlášky na dizertačnú skúšku, ktorú odovzdá na Referát pre pedagogickú činnosť fakulty (Študijné oddelenie). Študijné oddelenie prijme prihlášku na dizertačnú skúšku a potvrdí jej prevzatie len vtedy, ak:

1)     doktorand má splnené všetky povinnosti uvedené v študijnej časti odporúčaného študijného plánu (zo študijnej časti doktorandského štúdia dosiahol aspoň 60 kreditov);

2)     prihláška bola riadne vyplnená a podpísaná doktorandom a jeho školiteľom;

3)     súčasne s prihláškou doktorand odovzdáva Stanovisko školiteľa, v ktorom školiteľ písomne odporučil písomnú prácu k dizertačnej skúške a navrhol oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške;

4)     doktorand pred podaním prihlášky odovzdal písomnú prácu k dizertačnej skúške jej nahratím do systému AIS2 vypracovanú v súlade s Pokynmi pre vypracovanie písomnej práce k dizertačnej skúškeSmernicou č. 9/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Písomná práca k dizertačnej skúške sa v listinnej podobe neodovzdáva.

Písomnú prácu k dizertačnej skúške spracúva doktorand samostatne pod vedením svojho školiteľa. Školiteľ v Stanovisku školiteľa navrhne oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške, ktorého schvaľuje odborová komisia. Na základe stanoviska odborovej komisie predseda odborovej komisie potvrdí na prihláške na dizertačnú skúšku predloženej doktorandom súhlas s návrhom školiteľa na oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške. Študijné oddelenie zašle písomnú prácu k dizertačnej skúške oponentovi. Oponent vypracuje písomný posudok k dizertačnej práci a nahrá ho do systému AIS2 najneskôr do 4 týždňov odo dňa doručenia prihlášky na dizertačnú skúšku. Posudok sa doktorandovi v listinnej podobe nedoručuje.

Termín, čas a miesto konania dizertačnej skúšky stanoví navrhovaný predseda komisie pre dizertačnú skúšku, a to v súlade s Harmonogramom štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre doktorandské štúdium. Dizertačnou skúškou sa preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť na základe aplikácie vedeckých metód v oblasti výskumu a vývoja. 

Obsahom dizertačnej skúšky je:

1)     rozprava k písomnej práci k dizertačnej skúške

2)     zodpovedanie pripomienok z oponentského posudku o písomnej práci

3)     preukázanie teoretických vedomostí doktoranda so zameraním na oblasti výskumu súvisiaceho s vedeckou profiláciou doktoranda.

Dizertačná skúška sa hodnotí známkou. Ak študent v doktorandskom štúdiu nebol úspešný na dizertačnej skúške v riadnom termíne, musí ju vykonať v jednom opravnom termíne najneskôr do 24 mesiacov v dennej forme štúdia pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky odo dňa zápisu na štúdium; v externom štúdiu pri štandardnej dĺžke štúdia 4 roky najneskôr do 30 mesiacov odo dňa zápisu na štúdium. Ak študent neuspeje na dizertačnej skúške v riadnom a ani v opravnom termíne, je zo štúdia vylúčený.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB