print

Dizertačná skúška

Dizertačná skúška je štátnou skúškou a jej absolvovanie jej jednou z podmienok skončenia doktorandského štúdia. Priebeh dizertačnej skúšky a podmienky jej absolvovania sa spravujú ustanoveniami Smernice č. 7/2021 o doktorandskom štúdiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Doktorand je povinný prihlásiť sa na dizertačnú skúšku v termíne na odovzdanie písomnej práce pre dizertačnú skúšku určenom Harmonogramom štúdia na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici pre doktorandské štúdium na príslušný akademický rok, a to:

  • v dennej forme štúdia – najneskôr do 18 mesiacov od začiatku štúdia pri štandardnej dĺžke 3 roky;
  • v externej forme štúdia – najneskôr do 24 mesiacov od začiatku štúdia pri štandardnej dĺžke 4 roky.

Doktorand sa na dizertačnú skúšku prihlasuje podaním prihlášky na dizertačnú skúšku, ktorú odovzdá na Referát pre pedagogickú činnosť fakulty (Študijné oddelenie). Študijné oddelenie prijme prihlášku na dizertačnú skúšku a potvrdí jej prevzatie len vtedy, ak:

1)     doktorand má splnené všetky povinnosti uvedené v študijnej časti odporúčaného študijného plánu (zo študijnej časti doktorandského štúdia dosiahol aspoň 60 kreditov);

2)     prihláška bola riadne vyplnená a podpísaná doktorandom a jeho školiteľom;

3)     súčasne s prihláškou doktorand odovzdáva Stanovisko školiteľa, v ktorom školiteľ písomne odporučil písomnú prácu k dizertačnej skúške a navrhol oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške;

4)     doktorand pred podaním prihlášky odovzdal písomnú prácu k dizertačnej skúške jej nahratím do systému AIS2 vypracovanú v súlade s Pokynmi pre vypracovanie písomnej práce k dizertačnej skúškeSmernicou č. 9/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Písomná práca k dizertačnej skúške sa v listinnej podobe neodovzdáva.

Písomnú prácu k dizertačnej skúške spracúva doktorand samostatne pod vedením svojho školiteľa. Školiteľ v Stanovisku školiteľa navrhne oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške, ktorého schvaľuje odborová komisia. Na základe stanoviska odborovej komisie predseda odborovej komisie potvrdí na prihláške na dizertačnú skúšku predloženej doktorandom súhlas s návrhom školiteľa na oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške. Študijné oddelenie zašle písomnú prácu k dizertačnej skúške oponentovi. Oponent vypracuje písomný posudok k dizertačnej práci a nahrá ho do systému AIS2 najneskôr do 4 týždňov odo dňa doručenia prihlášky na dizertačnú skúšku. Posudok sa doktorandovi v listinnej podobe nedoručuje.

Termín, čas a miesto konania dizertačnej skúšky stanoví navrhovaný predseda komisie pre dizertačnú skúšku, a to v súlade s Harmonogramom štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre doktorandské štúdium. Dizertačnou skúškou sa preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť na základe aplikácie vedeckých metód v oblasti výskumu a vývoja. 

Obsahom dizertačnej skúšky je:

1)     rozprava k písomnej práci k dizertačnej skúške

2)     zodpovedanie pripomienok z oponentského posudku o písomnej práci

3)     preukázanie teoretických vedomostí doktoranda so zameraním na oblasti výskumu súvisiaceho s vedeckou profiláciou doktoranda.

Dizertačná skúška sa hodnotí známkou. Ak študent v doktorandskom štúdiu nebol úspešný na dizertačnej skúške v riadnom termíne, musí ju vykonať v jednom opravnom termíne najneskôr do 24 mesiacov v dennej forme štúdia pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky odo dňa zápisu na štúdium; v externom štúdiu pri štandardnej dĺžke štúdia 4 roky najneskôr do 30 mesiacov odo dňa zápisu na štúdium. Ak študent neuspeje na dizertačnej skúške v riadnom a ani v opravnom termíne, je zo štúdia vylúčený.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela