Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Bulletin judikatúry - November 2023

Dobrý deň,

prinášame Vám aktuálne číslo BULLETINU JUDIKATÚRY, v ktorom prinášame vybrané rozsudky z viacerých oblasti práva.
       Nájdete ich taktiež priradené priamo k § dotknutých zákonov na našom portále zakony.judikaty.info , kde sa nachádza taktiež vyše 68.000 predpisov vrátane konsolidovaných znení zákonov od r. 1945 a všetky podzákonné predpisy a dôvodové správy na jednom mieste. Pri paragrafovom znení zákonov nájdete najnovšiu judikatúru súdov SR JUD SK a všetkých českých súdov NS ČR; US ČR; NSS ČR a KS ČR ako  JUD CZ, najnovšie právne vety, stanoviska, nálezy atď., vrátane ratingu a relevancie právnych viet k danému paragrafu.
Ďalšie desiatky tisíc autorsky spracovaných rozsudkov, uznesení, stanovísk a rozhodnutí všetkých vyšších súdov SR a ČR nájdete na judikaty.info.

Aktuálne sme spustili revolučnú novinku ako jediní nielen na Slovensku, v Českej republike, ale aj v Európe - INTELIGENTNÉ VYHĽADÁVANIE JUDIKATÚRY, ktoré je 10 až 20 násobne efektívnejšie ako v iných systémoch. To znamená, že to čo ste Vy alebo Vaši kolegovia hľadali  celé hodiny, najdú teraz v našom systéme za pár minút.
Systém INTELIGENTNÉHO VYHĽADÁVANIA (ďalej INV) sa automaticky aktivuje pri zadaní troj- a viacslovných výrazov do hlavného okna vyhľadávania na www.judikaty.info  a po kliknutí na lupu alebo enter.

NOVÉ ZÁSADNÉ JUDIKÁTY

1. Pri elektronickom podaní dovolania prostredníctvom elektronickej schránky advokáta je na podpísanie a podanie tohto podania advokátskym koncipientom postačujúce oprávnenie udelené advokátom podľa § 13 ods. 4 písm. g) bodu 1 v spojení s § 13 ods. 6 a 7 zákona o e-governmente *

2. Výpoveď spolupracujúceho svedka je prípustným a validným dôkazom s preukaznou hodnotou, avšak súd sa musí dôkladne oboznámiť s výhodami, ktoré boli svedkovi poskytnuté a analyzovať motiváciu svedka odkrývať trestnú činnosť *

3. Právo na vrátenie daru okamihom smrti darcu zaniká a neprechádza na dedičov darcu *

4. Pohľadávku advokáta, nezbaveného povinnosti mlčanlivosti, na zaplatenie paušálnej odmeny za poskytovanie právnych služieb podľa zákona o advokácii, nie je možné postúpiť na základe zmluvy o postúpení pohľadávok na tretiu osobu, ktorá nepodlieha povinnosti mlčanlivosti *

5. Začatie dražobného konania spôsobuje, že premlčacia doba vo vzťahu k záložnému právu neplynie (spočíva) *

STARŠIE ZÁSADNÉ JUDIKÁTY

6. Nová právna úprava civilného sporového konania už explicitne neobsahuje možnosť preskúmania znaleckého posudku iným znalcom, tzv. „kontrolný znalecký posudok“, ale prostredníctvom § 209 CSP sa zaviedol inštitút „súkromného znaleckého posudku“ *

7. Podmienky pre podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody *

8. Odklad vykonateľnosti uznesenia o vyhlásení konkurzu nemá odkladný účinok vo vzťahu k možnému uplatneniu práva odporovať právnym úkonom úpadcu *

9. Zvláštna povaha opatrení - ustanovenia náhradného obhajcu prostredníctvom opatrenia *

10. Súhlas na vzatie obvineného do väzby zo strany ústavného súdu nenahrádza následné rozhodovanie všeobecných súdov o väzbe podľa všetkých štandardných zákonných kritérií *

OBČIANSKE PRÁVO
11. Na právny vzťah medzi dodávateľom služby "maliarske a natieračské práce" ako živnostníkom a objednávateľom spotrebiteľom sa nevzťahuje zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa *

12. Neexistencia dôvodov odstúpenia od zmluvy uvedených v odstúpení nevylučuje platnosť odstúpenia z iných skutočne existujúcich dôvodov *

13. Pri rozdielnych záveroch znaleckých posudkov nemôže súd bez náležitého odôvodnenia svojej úvahy „preferovať“ jeden znalecký posudok oproti inému len preto, že druhý znalecký posudok považoval za „kontrolný znalecký posudok“ *

14. Podanie novej žiadosti o prevod vlastníctva bytu má za následok vznik nového subjektívneho práva na prevod tohto vlastníctva *

15. V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník zaplatil ako cenu peňazí *

PRÁVO SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA

16. Nie každá fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má automaticky nárok na priznanie peňažného príspevku *

17. Žiadne ustanovenie zákona o sociálnom poistení Sociálnej poisťovni neumožňuje v prípade nesúhlasu so stanoviskom subjektu prijaté stanovisko korigovať, či nahradiť ho výsledkom vlastného uváženia *

18. Hoci protokol o vykonanom dohľade na diaľku sám o sebe nemá povahu rozhodnutia vydaného v správnom konaní, je potrebné považovať ho za opatrenie, avšak len v rozsahu uloženia povinnosti dohliadanému subjektu a vyhodnotenia jeho námietok *

19. Vznik nároku na úrazový príplatok sa podmieňuje dočasnou pracovnou neschopnosťou vzniknutou v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania *

20. Posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a tým aj súvisiaceho zostatkového pracovného potenciálu je vecou výlučne odbornou - medicínskou, na ktoré súd nemá potrebné odborné znalosti *

Okrem toho máte v našom systéme výhodu koncentrácie všetkých zdrojov na jednom mieste:

• Najvyšší súd SR - 129.316 rozsudkov
• Ústavný súd SR - 47.049 rozhodnutí
• Krajské a okresné súdy SR - 378.172 rozsudkov

Taktiež tu nájdete rozsudky Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Ústavního soudu ČR a rozsudky Vrchných a Krajských súdov ČR – spolu vyše 185.000 rozsudkov.

Vyskúšajte si našu revolučnú novinku na vyhľadávanie rozsudkov

                                                 na 2 týždne bezplatne

V prípade, že sa chcete zaregistrovať bezplatne na skúšku, napíšte nám.

S pozdravom
Tím Judikáty

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB