print

Zoznam členov

Predseda Rady pre vnútorný systém kvality PrF UMB

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. |
doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
Dekan, Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
Michal.Turosik@umb.sk
148, 126 
048 446 3107, 3241

Podpredsedovia Rady pre vnútorný systém kvality PrF UMB

JUDr. Monika Némethová, PhD. |
JUDr. Monika Némethová, PhD.
Prodekanka, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
monika.nemethova@umb.sk
254 
048 446 3170

JUDr. Lenka Ušiaková, PhD. |
JUDr. Lenka Ušiaková, PhD.
Prodekan, Vysokoškolský učiteľ, zastupovanie počas materskej dovolenky, tajomníčka katedry 
Odborný asistent 
lenka.usiakova@umb.sk
247 
048 446 3113, 3147

Členovia Rady pre vnútorný systém kvality PrF UMB

prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD. |
prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
Vedúci katedry 
Profesor 
milan.durica2@umb.sk
255 
048 446 3171

Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.  |
Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
jaroslav.ivor@umb.sk
238 
048 446 3161

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. |
prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
jan.cirak@umb.sk
230 
048 446 3245

doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD. |
doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD.
Vedúci katedry, predseda Akademického senátu PrF UMB 
Docent 
Martin.Kubinec@umb.sk
253 
048 446 3169

Členovia Rady Rady pre vnútorný systém kvality PrF UMB za študentov

JUDr. Aneta Kšenžighová, MBA |
JUDr. Aneta Kšenžighová, MBA
Doktorandka 
 
aneta.ksenzighova@umb.sk
 
048 446 3150

Mgr. Jakub Dzimko |
Mgr. Jakub Dzimko
Doktorand 
 
jakub.dzimko@umb.sk
 
048 446 3149
 

Členovia Rady Rady pre vnútorný systém kvality PrF UMB za zamestnávateľov

JUDr. Jana Rentková

JUDr. Ing. Soňa Sura, PhD.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela