RSS RSS print

Právo medzinárodných organizácií

Predmet je ponúkaný ako povinne voliteľný predmet v magisterskom štúdiu.

     Predmet Právo medzinárodných organizácií je súčasťou široko ponímaného konceptu vzdelávania v odbore medzinárodné právo. Jeho cieľom je prehĺbiť poznatky poslucháčov o najvýznamnejších medzinárodných vládnych organizáciách súčasnosti, ich štruktúre, činnosti, ako aj o pôsobení Slovenskej republiky v nich, nevynímajúc históriu medzinárodných organizácií. Poznatky reflektujú u jednotlivých medzinárodných organizáciách taktiež aktuálne dianie a zmeny v oblasti súvisiacej právnej úpravy. Okrem teoretických poznatkov, sa výuka zameriava aj na široký okruh praktických otázok súvisiacich s pôsobením zástupcov štátu v medzinárodných organizáciách. Tým by sme mali prispieť k vytvoreniu personálnej rezervy kvalifikovaných právnikov, ktorí by mohli potencionálne v týchto organizáciách pôsobiť ako zástupcovia SR.

 

Sylabus predmetu nájdete v prílohe.

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela