RSS RSS print

Právo medzinárodných organizácií

Predmet je ponúkaný ako povinne voliteľný predmet v magisterskom štúdiu.

 Predmet Právo medzinárodných organizácií je súčasťou široko ponímaného konceptu vzdelávania v odbore medzinárodné právo. Jeho cieľom je prehĺbiť poznatky poslucháčov o najvýznamnejších medzinárodných vládnych organizáciách súčasnosti, ich štruktúre, činnosti, ako aj o pôsobení Slovenskej republiky v nich, nevynímajúc históriu medzinárodných organizácií. Poznatky reflektujú u jednotlivých medzinárodných organizáciách taktiež aktuálne dianie a zmeny v oblasti súvisiacej právnej úpravy. Okrem teoretických poznatkov, sa výuka zameriava aj na široký okruh praktických otázok súvisiacich s pôsobením zástupcov štátu v medzinárodných organizáciách. Tým by sme mali prispieť k vytvoreniu personálnej rezervy kvalifikovaných právnikov, ktorí by mohli potencionálne v týchto organizáciách pôsobiť ako zástupcovia SR, resp. mať širšie vedomosti predovšetkým s ohľadom na jednotlivé medzinárodné organizácie, ich právne aspekty, aktuálne dianie a  zmeny v tejto oblasti.

SYLABY - program prednášok

Akademický rok:  2020/2021
Zimný semester
Prednášajúci: JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Trvanie: Prednášky 1 x 80 min., Semináre 1 x 40 min.

 

Perióda: týždenne

Témy prednášok:

 1. Pojem právo  medzinárodných organizácií a jeho zaradenie v systéme práva:  subjekty, pramene. Pojem medzinárodný orgán, medzinárodná organizácia, charakteristické znaky. Systém práva medzinárodných organizácií.
 2. Medzinárodné organizácie a medzinárodné orgány všeobecne: charakteristické znaky. Druhy medzinárodných organizácií, ich klasifikácia, organizačná štruktúra, sídlo. Členstvo v medzinárodných organizáciách.
 3. Právne aspekty medzinárodných organizácií: Medzinárodná subjektivita, Zakladajúci akt, Právna povaha rozhodnutí. Právna sukcesia. Zodpovednosť. Výsady a imunity medzinárodnej organizácie, ich právny základ. Stále zastúpenia štátov pri medzinárodných organizáciách.
 4. História medzinárodných organizácií: Predpoklady vzniku medzinárodných organizácií. Vznik a historický vývoj medzinárodných organizácií.
 5. Spoločnosť národov: Zrod prvej univerzálnej medzinárodnej organizácie politickej povahy. Súvislosti vzniku. Organizačná štruktúra. Činnosť. Príčiny neúspechu.
 6. OSN: Vznik, právny základ, medzinárodné postavenie, ciele a zásady zakotvené v Charte OSN. Členstvo. Výsady a imunity.
 7. Organizačná štruktúra OSN: Funkcie, vzájomné vzťahy hlavných orgánov OSN, kompetencie.
 8. Bezpečnostný systém OSN: Opatrenia vojenskej a nevojenskej povahy. Právo veta- individuálne, kolektívne. Mierové operácie OSN.
 9. Univerzálne medzinárodné organizácie: Odborné organizácie pridružené k OSN (UNESCO, WHO, ILO, IMF, ICAO...) a iné medzinárodné organizácie (WTO, OECD, INTERPOL...).
 10. Regionálne medzinárodné organizácie, spolupráca v oblasti bezpečnosti: Severoatlantická aliancia (NATO), Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OSCE).
 11. Regionálne medzinárodné organizácie, spolupráca v Európe: EÚ, Rada Európy.
 12. Regionálne medzinárodné organizácie, spolupráca v ostatných častiach sveta: Organizácia amerických štátov (OAS), Liga arabských štátov (LAS), Africká únia (AU), Severoatlantická dohoda o voľnom obchode (NAFTA).
 13. Medzinárodnoprávne postavenie obyvateľstva  (obyvateľstvo a jeho kategórie, štátne občianstvo - nadobúdanie a strata, Európsky dohovor o občianstve z roku 1997, otázka občianstva EÚ).
 14. Regionálne medzinárodné organizácie, spolupráca v ostatných častiach sveta: Organizácia amerických štátov (OAS), Liga arabských štátov (LAS), Africká únia (AU), Severoatlantická dohoda o voľnom obchode (NAFTA).
 15. Iné medzinárodné zoskupenia štátov a nadnárodná spolupráca: V-4, Pentagonála, Hexagonála, Stredoeurópska iniciatíva, Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), Spoločenstvo národov (Commonwealth), charakteristické znaky, členstvo, poslanie, ich vzťah k regionálnym organizáciám.

On-line výučba predmetu:

Uskutočňuje sa v e-learningovom systéme UMB https://lms.umb.sk . Prihlasovacie meno a heslo je zhodné s prihlasovacím menom a heslom študenta do jeho študentského e-mailového konta zriadeného mu Univerzitou M.Bela (v podrobnostiach kontaktuje technika. Konzultácie a prednášky z predmetu budú prebiehať cez aplikáciu Microsoft Teams. Pre synchronizáciu v aplikácii je tiež potrebné si aktivovať študentské e-mailové kontá.

Kontaktujte nás:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD. |
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Milos.Levrinc@umb.sk
164 
048 446 3164

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela