RSS RSS print

V. ročník - Inštitúty rodinného práva v historických reflexiách

V roku 2019 sme si pripomenuli 70. rokov od prijatia významného právneho predpisu z povojnového obdobia, zákona č. 265/1949 Zb. o rodinnom práve. Tento zákon bol významným kodifikačným medzníkom v rámci legislatívneho procesu známeho u nás ako „právnická dvojročnica“ a zároveň prvým kódexom československého rodinného práva vôbec. Vznikal v úzkej spolupráci s Poľskom, stal sa výrazom formujúceho sa, ideologicky nového a na nových zásadách postaveného rodinného práva v podmienkach ľudovodemokratického zriadenia. Napriek ére, z ktorej tento kódex pochádza, možno konštatovať, že právne inštitúty a hodnoty, ktoré priniesol, sa stali základom československého rodinného práva, s relevanciou pretrvávania týchto hodnôt až do súčasnosti.

Vyššie prezentované úvahy podnietili organizátorov k usporiadaniu medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá by sa stala platformou pre vystúpenia na témy spojené jednak s historickým vývojom jednotlivých inštitútov rodinného práva od najstarších čias až do súčasnosti, ako aj na témy, ktoré sú aktuálne v súčasnom rodinnom práve.

Medzinárodná konferencia sa uskutočnila v dňoch 28.-29. marca 2019 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Hlavným organizátorom tohto podujatia bola Katedra dejín štátu a práva Právnickej fakulty Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici, tentokrát v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity v Siene v Taliansku a poľskou Univerzitou Warminsko-Mazurskou v Olsztyne, Fakultou práva a verejnej správy. Išlo už o v poradí V. ročník pravidelne organizovanej historicko-právnej vedeckej konferencie, označovanej súhrnným názvom „Banskobystrická škola právnych dejín“. Jej zhmotnený výsledok v podobe on-line konferenčného zborníka pripájame v prílohe.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela