print

Štěpán Kořínek

Evropský vyšetřovací příkaz jako další trestněprávní nástroj Evropské unie

 

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.2-3.198-215

 

Citácia: KOŘÍNEK, Š. 2020. Evropský vyšetřovací příkaz jako další trestněprávní nástroj Evropské unie. In Štát a právo. [online]. 2020, vol. 7, no. 2-3. pp. 198-215. [cit. dátum citovania]. Available at: DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.2-3.198-215  ISSN 1339-7753

Abstrakt: Cesta boje s kriminalitou, potírání trestní činnosti a vymáhání spravedlnosti je v dnešní komplikované době značně klikatá. Tento fakt se ještě umocňuje ve složitějších nadstátních útvarech, kterým je i entita Evropské unie. Evropská unie se jako nadnárodní útvar regionální povahy snaží o neustálé prohlubování evropské integrace, intenzifikování vzájemné spolupráce a zefektivňování svých dílčích politik ve výhledu naplňování stanovených cílů. Jednou z mnoha specifických sfér je i justiční spolupráce v trestních věcech. V této oblasti jsou právě přijímány nové instrumenty boje s trestnou činností (evropský zatýkací rozkaz či evropský vyšetřovací příkaz). Tyto nástroje nejčastěji kvalitativně doplňují vnitrostátní procesní nástroje trestního práva, zároveň však i kvantifikují nabídku takových trestněprávních nástrojů. Evropský vyšetřovací příkaz byl přijat na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech. Příspěvek si klade za cíl představit EVP v obecné rovině de lege lata. Příspěvek se člení do pěti částí. První část je obecným úvodem do zkoumané problematiky. Druhá část se potom zaměřuje na prozkoumání EVP v charakteristické rovině. Třetí část je věnována lingvisticko-terminologickým aspektům nejen EVP. Čtvrtý díl potom přináší představení implementované podoby EVP do právního řádu ČR a SR. Následuje závěrečné shrnutí a případné úvahy de lege ferenda.

 

Kľúčové slová: evropský vyšetřovací příkaz, Evropská unie, vzájemné uznávání, Česká republika

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela