print

Koordinátori

Študijný poradca pre študentov Právnickej fakulty UMB:

JUDr. Lenka Ušiaková, PhD. |
JUDr. Lenka Ušiaková, PhD.
Prodekan, Vysokoškolský učiteľ, zastupovanie počas materskej dovolenky, tajomníčka katedry 
Odborný asistent 
lenka.usiakova@umb.sk
247 
048 446 3247

Fakultný koordinátor ECTS (kreditového systému štúdia):

JUDr. Juraj Takáč, PhD. |
JUDr. Juraj Takáč, PhD.
Tajomník 
Odborný asistent 
juraj.takac@umb.sk
č. 233 
048 446 3233

Katedroví koordinátori ECTS (kreditového systému štúdia):
Katedrovými koordinátormi ECTS sú tajomníci katedier. 

Fakultný koordinátor pre mobility ERASMUS:

PhDr. Anna Schneiderová, PhD. |
PhDr. Anna Schneiderová, PhD.
Tajomníčka, Tajomníčka katedry 
Odborná asistentka 
Anna.Schneiderova@umb.sk
160 
048 446 3160

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

JUDr. Lucia Petríková, PhD. |
JUDr. Lucia Petríková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lucia.kunikova@umb.sk
č. 235 
048 446 3235

Koordinátor programu proti drogám, proti diskriminácii a xenofóbii:

JUDr. Monika Némethová, PhD. |
JUDr. Monika Némethová, PhD.
Prodekanka, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
monika.nemethova@umb.sk
254 
048 446 3254, 0918901718

Koordinátor pre e-learning:

JUDr.  Elena Júdová, PhD. |
JUDr. Elena Júdová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
elena.judova@umb.sk
161 
048 446 3161

Koordinátor pre študentské pôžičky, sociálne štipendiá a iné sociálne potreby študentov:

JUDr. Lenka Ušiaková, PhD. |
JUDr. Lenka Ušiaková, PhD.
Prodekan, Vysokoškolský učiteľ, zastupovanie počas materskej dovolenky, tajomníčka katedry 
Odborný asistent 
lenka.usiakova@umb.sk
247 
048 446 3247

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela