print

Koordinátori

Fakultný koordinátor ECTS (kreditového systému štúdia):

JUDr. Juraj Takáč, PhD. |
JUDr. Juraj Takáč, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
juraj.takac@umb.sk
č. 233 
048 446 3233

Katedroví koordinátori ECTS (kreditového systému štúdia):
Katedrovými koordinátormi ECTS sú tajomníci katedier. 

Fakultný koordinátor pre mobility ERASMUS:

PhDr. Anna Schneiderová, PhD. |
PhDr. Anna Schneiderová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Tajomníčka katedry 
Odborná asistentka 
Anna.Schneiderova@umb.sk
160 
048 446 3160

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

JUDr. Katarína Ševcová, PhD. |
JUDr. Katarína Ševcová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
katarina.sevcova@umb.sk
č. 228 
048 446 3228

Koordinátor programu proti drogám, proti diskriminácii a xenofóbii:

JUDr. Jozef Beňo, PhD. |
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
jozef.beno@umb.sk
164 
048 446 3164

Koordinátor pre študentské pôžičky, sociálne štipendiá a iné sociálne potreby študentov:

JUDr. Lucia Petríková, PhD. |
JUDr. Lucia Petríková, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lucia.kunikova@umb.sk
č. 235 
048 446 3235

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela