print

Jaroslav Chovanec

Historicko-právne východisko k vzniku Ústavného súdu SR (ústavné súdnictvo podľa úst. zák. o čs. federácii)

 

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.2-3.118-129

 

Citácia: CHOVANEC, J. 2020. Historicko-právne východisko k vzniku Ústavného súdu SR (ústavné súdnictvo podľa úst. zák. o čs. federácii). In Štát a právo. [online]. 2020, vol. 7, no. 2-3. pp. 118-129. [cit. dátum citovania]. Available at: DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.2-3.118-129 ISSN 1339-7753

 

Abstrakt: Autor v štúdii rozoberá a hodnotí otázku vzniku Ústavného súdu ČSFR podľa ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii, a taktiež otázku vzniku Ústavného súdu SR a Ústavného súdu ČR. Autor štúdie zároveň kritizuje skutočnosť, že až dvadsať rokov od vzniku československej federácie bolo potrebné čakať na vznik ústavných súdov. V štúdii je taktiež poukazované na to, že otázka ústavného súdnictva bola v časoch normalizácie po roku 1970 tabuizovaná (podliehala zo strany štátu cenzúre). Autor zdôrazňuje, že Nežná revolúcia v roku 1989 vytvorila podmienky pre vytvorenie Ústavného súdu ČSFR a ústavných súdov SR a ČR. Práve ústavné súdy sú významným činiteľom pre zabezpečenie právnej istoty občanov a budovania právneho štátu.

 

Kľúčové slová: Ústavný zákon č.143/1968 Zb. o československej federácii, Ústavný súd ČSFR, Ústavný súd SR, Ústavný súd ČR, Federálne zhromaždenie ČSFR, ústava, ústavný súd, zákon, vyhláška, vládne nariadenie, 17. november 1989, Nežná revolúcia, právny poriadok, právna istota, ústavnosť, právny štát

 

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela