Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Klinika ľudských práv

Stupeň štúdia: 1. stupeň - bakalársky

Forma štúdia: denná/externá

Semester: IV. semester

Počet kreditov: 3

Hlavnou myšlienkou a cieľom predmetu je rozvinúť záujem u študentov bakalárskeho stupňa štúdia o problematiku ochrany ľudských práv a slobôd na medzinárodnej, ale aj vnútroštátnej úrovni. 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Predpokladom pre absolvovanie predmetu je účasť na seminároch a aktívna participácia študentov pri plnení stanovených úloh.

Hodnotenie je v súlade s klasifikačnou stupnicou podľa Študijného poriadku UMB. a) priebežné hodnotenie: Priebežné hodnotenie sa nevykonáva. b) záverečné hodnotenie: Záverečné hodnotenie je tvorené hodnotením aktívnej účasti študenta na seminároch a tiež splnením podmienky verbálnej prezentácie študenta o stanovenej téme vo vybranej komunite.

Výsledky vzdelávania: Študent získa teoretické vedomosti o zásadných aspektoch ochrany základných ľudských práv a slobôd, o činnosti a štruktúre národných a medzinárodných orgánov na ochranu ľudských práv s akcentom na činnosť Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Študent si v rámci predmetu osvojí vedomosti o konkrétnej, vybranej téme z oblasti ľudských práv, ktorú ďalej vo forme prezentácie zdieľa vo vybranej komunite ako aktívny prezentujúci.

Stručná osnova predmetu: Hlavnou myšlienkou predmetu je rozvinúť záujem u študentov bakalárskeho stupňa štúdia o problematiku ochrany ľudských práv a slobôd na medzinárodnej, ale aj vnútroštátnej úrovni.

Okruhy tém:

1. Úvod do problematiky, história, vývoj a podstata systému ochrany ĽP, univerzálne a regionálne nástroje ochrany ĽP, postavenie a význam občianskej spoločnosti pri ochrane ĽP.

2. Systém a efektivita národných a medzinárodných mechanizmov ochrany ĽP, prezentácia možností a mechanizmov ochrany ĽP na medzinárodnej, regionálnej úrovni, ako aj z hľadiska vnútroštátnych prostriedkov nápravy.

3. Rovnosť, zákaz diskriminácie, menšinové práva, multikulturalizmus, vedecké prekonávanie rasizmu, xenofóbie a ostatných foriem intolerancie, právo na slobodu a bezpečnosť, analýza judikatúry súdov, sankcií a dôsledkov porušenia povinností a vzniku zodpovednosti štátu.

Vyučujúca predmetu:

JUDr. Miroslava Novodomcová

novodomcova@snslp.sk

Koordinátorka predmetu:

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 154 
048 446 3154

 
Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB