RSS RSS

Publikácie

Vyhľadávanie v publikáciách
Abstraktná kontrola ústavnosti právnych predpisov pred Ústavným súdom Slovenskej republiky a Ústavným súdom Českej republiky
E-Justice - Ústavnoprávny pohľad
Konanie o kontrole právnych predpisov pred Ústavnými súdmi Slovenskej republiky a Českej republiky
Nové horizonty v práve 2019

Nové horizonty v práve 2019 (Zborník)

Autor/Kolektív:Vieroslav Júda, Dominik Šoltys
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1568-1Stiahnuť publikáciu:

ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE KONANEJ 23. - 24. MÁJA 2019 NA PRÁVNICKEJ FAKULTE UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

Ochrana ľudských práv v Európskej únii
Praktikum ústavného práva Slovenskej republiky
Právna istota verzus retroaktivita v práve: (vybrané problémy)

Právna istota verzus retroaktivita v práve: (vybrané problémy) (Odborná monografia)

Autor/Kolektív:Vieroslav Júda
Vydavateľstvo:Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2006ISBN:80-8083-213-7

Právna istota verzus retroaktivita v práve: (vybrané problémy)

Právo na spravodlivý proces v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky a Európskeho súdu pre ľudské práva
Premeny práva v priestore a čase
Teória a prax legislatívy

Teória a prax legislatívy (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., Doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD., JUDr. Marián Giba, PhD., JUDr. Milan Hodás, PhD., JUDr. Lívia Trellová, PhD.
Vydavateľstvo:Univerzita Komenského v Bratislave
Rok vydania:2013ISBN:978-80-7160-331-3

Učebnica prináša ucelený obraz problematiky tvorby právnych predpisov v SR, a to aj s ohľadom na právo Európskej únie a jeho vzťah k právu SR. Takitež poukazuje na nevyhnutnosť prísneho rešpektovania princípov právneho štátu a ...

Teória štátu a práva. Vybrané problémy v kontexte európskej integrácie

Teória štátu a práva. Vybrané problémy v kontexte európskej integrácie (Odborná monografia)

Autor/Kolektív:Júda, V. - Slašťan, M.
Vydavateľstvo:Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa
Rok vydania:2008ISBN:978-80-969554-8-0

Teória štátu a práva. Vybrané problémy v kontexte európskej integrácie

The State Law of the Slovak republic
Ústavné právo I. – Praktické zadania k seminárnym cvičeniam
Ústavné súdnictvo Slovenskej republiky
Ústavné súdnictvo v Slovenskej republike
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela