RSS RSS

Publikácie

Vyhľadávanie v publikáciách
Abstraktná kontrola ústavnosti právnych predpisov pred Ústavným súdom Slovenskej republiky a Ústavným súdom Českej republiky
E-Justice - Ústavnoprávny pohľad
Konanie o kontrole právnych predpisov pred Ústavnými súdmi Slovenskej republiky a Českej republiky
Ochrana ľudských práv v Európskej únii
Praktikum ústavného práva Slovenskej republiky
Právo na spravodlivý proces v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky a Európskeho súdu pre ľudské práva
Teória a prax legislatívy

Teória a prax legislatívy (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., Doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD., JUDr. Marián Giba, PhD., JUDr. Milan Hodás, PhD., JUDr. Lívia Trellová, PhD.
Vydavateľstvo:Univerzita Komenského v Bratislave
Rok vydania:2013ISBN:978-80-7160-331-3

Učebnica prináša ucelený obraz problematiky tvorby právnych predpisov v SR, a to aj s ohľadom na právo Európskej únie a jeho vzťah k právu SR. Takitež poukazuje na nevyhnutnosť prísneho rešpektovania princípov právneho štátu a ...

The State Law of the Slovak republic
Ústavné právo I. – Praktické zadania k seminárnym cvičeniam
Ústavné súdnictvo Slovenskej republiky
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela