RSS RSS

Publikácie

Vyhľadávanie v publikáciách
Abstraktná kontrola ústavnosti právnych predpisov pred Ústavným súdom Slovenskej republiky a Ústavným súdom Českej republiky
E-Justice - Ústavnoprávny pohľad
Konanie o kontrole právnych predpisov pred Ústavnými súdmi Slovenskej republiky a Českej republiky
Nové horizonty v práve 2019

Nové horizonty v práve 2019 (Zborník)

Autor/Kolektív:Vieroslav Júda, Dominik Šoltys
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1568-1Stiahnuť publikáciu:

ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE KONANEJ 23. - 24. MÁJA 2019 NA PRÁVNICKEJ FAKULTE UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

Ochrana ľudských práv v Európskej únii
Praktikum ústavného práva Slovenskej republiky
Právna istota verzus retroaktivita v práve: (vybrané problémy)

Právna istota verzus retroaktivita v práve: (vybrané problémy) (Odborná monografia)

Autor/Kolektív:Vieroslav Júda
Vydavateľstvo:Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2006ISBN:80-8083-213-7

Právna istota verzus retroaktivita v práve: (vybrané problémy)

Právna ochrana základných práv a slobôd v národnom štáte a medzinárodnom priestore

Právna ochrana základných práv a slobôd v národnom štáte a medzinárodnom priestore (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:JUDr. Júlia Ondrová, PhD., doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD. , doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
Vydavateľstvo:Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018ISBN:978-80-557-1502-5

Monografia sa zaoberá právnou ochranou základných práv a slobôd, a to tak na úrovni vnútroštátnej ako aj v medzinárodnom priestore.

Právo na osobnú slobodu a jeho právna úprava na národnej a nadnárodnej úrovni

Právo na osobnú slobodu a jeho právna úprava na národnej a nadnárodnej úrovni (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:JUDr. Júlia Ondrová, PhD.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1630-5

Monografia sa zaoberá právom na osobnú slobodu a jeho právnej úprave na národnej a nadnárodnej úrovni

Právo na prerokovanie veci v primeranej lehote v kontexte vybraných rozhodnutí súdov

Právo na prerokovanie veci v primeranej lehote v kontexte vybraných rozhodnutí súdov (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:JUDr. Júlia Ondrová, PhD.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:978-80-557-1713-5

Monografia sa zaoberá základným právom na prerokovanie veci v primeranej lehote v kontexte vybraných rozhodnutí súdov.

Právo na spravodlivý proces v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky a Európskeho súdu pre ľudské práva
Premeny práva v priestore a čase
Teória a prax legislatívy

Teória a prax legislatívy (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., Doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD., JUDr. Marián Giba, PhD., JUDr. Milan Hodás, PhD., JUDr. Lívia Trellová, PhD.
Vydavateľstvo:Univerzita Komenského v Bratislave
Rok vydania:2013ISBN:978-80-7160-331-3

Učebnica prináša ucelený obraz problematiky tvorby právnych predpisov v SR, a to aj s ohľadom na právo Európskej únie a jeho vzťah k právu SR. Takitež poukazuje na nevyhnutnosť prísneho rešpektovania princípov právneho štátu a ...

Teória štátu a práva. Vybrané problémy v kontexte európskej integrácie

Teória štátu a práva. Vybrané problémy v kontexte európskej integrácie (Odborná monografia)

Autor/Kolektív:Júda, V. - Slašťan, M.
Vydavateľstvo:Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa
Rok vydania:2008ISBN:978-80-969554-8-0

Teória štátu a práva. Vybrané problémy v kontexte európskej integrácie

The State Law of the Slovak republic
Ústavné právo I. – Praktické zadania k seminárnym cvičeniam
Ústavné súdnictvo Slovenskej republiky
Ústavné súdnictvo v Slovenskej republike
Ústavný systém členského štátu v EÚ: Slovenská republika

Ústavný systém členského štátu v EÚ: Slovenská republika (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD., Mgr. Andrea Figulová, PhD., JUDr. Júlia Ondrová, PhD.,
Vydavateľstvo:Bratislava : Univerzita Komenského
Rok vydania:2018ISBN:978-80-223-4631-3

Ústavný systém členského štátu v EÚ: Slovenská republika

Verejnosť a ústnosť súdnych konaní ako ochrana pred utajeným výkonom súdnej moci

Verejnosť a ústnosť súdnych konaní ako ochrana pred utajeným výkonom súdnej moci (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:JUDr. Júlia Ondrová, PhD., doc. JUDr. Katarína Ševcová, PhD.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-7392-326-6

Monografia sa zaoberá verejnosťou a ústnosťou súdnych konaní ako ochrany pred utajeným výkonom súdnej moci.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela