print

Michal Solárik

UPLATŇOVANIE A OCHRANA PRÁV ODSÚDENÝCH OSÔB V SLOVENSKOM VÄZENSTVE

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.svp.270-280

Abstrakt

Článok sa zaoberá uplatňovaním priznaných práv odsúdeným v zmysle Zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z. ktorou sa vydáva poriadok výkonu trestu odňatia slobody, pričom jeho hlavnú časť tvorí determinovanie uvedených práv spoločne s možnosťami ich realizácie vo väzenskom prostredí. V rámci vyššie uvedených právnych predpisov majú odsúdení možnosť ochraňovať, uplatňovať a zabezpečovať svoje práva a oprávnené záujmy a to na vnútroštátnej, ako aj medzinárodnej úrovni prostredníctvom viacerých právnych spôsobov.

Kľúčové slová:

ľudské práva; výkon trestu odňatia slobody; väznená osoba; odsúdená osoba.

Prílohy ku stránke:
  1. Michal Solárik.pdf Michal Solárik (389 KB)
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela