print

Veronika Tóthová

Komparatívne zhodnotenie právnej úpravy de lege lata alternatívnych trestov v Slovenskej republike v porovnaní s krajinami Holandsko a Francúzsko

 

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.2-3.216-240  

 

Citácia: TÓTHOVÁ, V. 2020. Komparatívne zhodnotenie právnej úpravy de lege lata alternatívnych trestov v Slovenskej republike v porovnaní s krajinami Holandsko a Francúzsko. In Štát a právo. [online]. 2020, vol. 7, no. 2-3. pp. 216-240. [cit. dátum citovania]. Available at: DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.2-3.216-240   ISSN 1339-7753

 

Abstrakt: Autor sa v článku venuje komparácii právnej úpravy de lege lata alternatívnych trestov v porovnaní s právnou úpravou v krajinách Holandsko a Francúzsko. Autor si na účely komparácie z alternatívnych trestov vybral trest domáceho väzenia v jeho základnej forme „front door“, a trest povinnej práce, ktoré sú upravené v Trestnom zákone. Autor sa v článku zameriava na stručný historický vývoj právnej úpravy týchto alternatívnych trestov, dôvod ich zavedenia do právneho poriadku jednotlivých krajín, ako sa menili v čase a aký je ich súčasný stav. Autor využíva komparatívnu metódu za účelom zhodnotenia právnej úpravy alternatívnych trestov v jednotlivých krajinách a formuluje návrhy de lege ferenda, ktoré sa nachádzajú v závere článku.

 

 

Kľúčové slová: alternatívne tresty, trest domáceho väzenia, trest povinnej práce, komparácia

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela