RSS RSS print

Medzinárodné právo verejné I.

Predmet Medzinárodné právo verejné I. je od akademického roku 2017/2018 vyučovaný ako povinný predmet v bakalárskom štúdiu.

Cieľom výučby je osvetlenie základných pojmov a osobitostí medzinárodného práva. K prameňom medzinárodného práva patria medzinárodné zmluvy a medzinárodná obyčaj. Pre študenta je ďalej veľmi dôležité osvojiť si znalosť rozdielov medzi vnútroštátnym a medzinárodným právom.

Pre postavenie SR v rámci medzinárodného spoločenstva, pre rozvoj jeho medzištátnych vzťahov je nevyhnutné vychovať dostatočný počet vysokokvalifikovaných kariérnych diplomatov. Pre nich sú poznatky z medzinárodného práva absolútne nevyhnutné, preto katedra tomuto predmetu venuje náležitú pozornosť, a preto je aj rozšírený obsah i rozsah výučby medzinárodného práva.

Okrem teoretických poznatkov sa zameriava výučba aj na široký okruh praktických otázok súvisiacich s uvedenými predmetmi. 

SYLABY - program prednášok

Akademický rok:  2020/2021
Zimný semester
Prednášajúci: JUDr. Ján Králik, Ph.D., LL.M., M.A., JUDr. Adrián Vaško, PhD.
Trvanie: Prednášky 2 x 40 min., Semináre 2 x 40 min.

 

Perióda: týždenne

Témy prednášok:

 1. Pojem medzinárodné právo, úvod do medzinárodného práva
 2. Osobitosti medzinárodného práva
 3. Vývoj medzinárodného práva
 4. Pomer medzinárodného a vnútroštátneho práva
 5. Subjekty medzinárodného práva
 6. Pramene medzinárodného práva
 7. Pravidlá medzinárodného práva
 8. Zásady medzinárodného práva
 9. Medzinárodnoprávna zodpovednosť
 10. Donútenie v medzinárodnom práve
 11. Medzinárodnoprávne režimy štátneho územia, mora,
 12. Medzinárodnoprávne režimy Antarktídy, kozmu a životného prostredia
 13. Medzinárodnoprávne postavenie obyvateľstva  (obyvateľstvo a jeho kategórie, štátne občianstvo - nadobúdanie a strata, Európsky dohovor o občianstve z roku 1997, otázka občianstva EÚ)
 14. Postavenie cudzincov podľa medzinárodného práva
 15. Medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv (Univerzálny systém ochrany ľudských práv, Európsky regionálne systém ochrany ľudských práv)

 

 

OTÁZKY NA SKÚŠKU MPV I. 

 1. Pojem, predmet a osobitosti medzinárodného práva
 2. Medzinárodné právo, medzinárodné vzťahy, zahraničná politika - ich vzájomné vzťahy
 3. Teórie o vzťahu medzinárodného práva k vnútroštátnemu právu, osobitosti medzinárodného práva
 4. Subjekty medzinárodného práva
 5. Vznik štátu a jeho dôsledky
 6. Sukcesia štátov, uznanie štátu
 7. Formy a druhy uznania v medzinárodnom práve
 8. Národ ako subjekt medzinárodného práva
 9. Povstalecká strana ako subjekt medzinárodného práva
 10. Fyzická osoba ako subjekt medzinárodného práva
 11. Pramene medzinárodného práva
 12. Vzájomný vzťah medzinárodnej zmluvy a medzinárodnej obyčaje ako prameňov medzinárodného práva
 13. Kodifikácia medzinárodného práva a jej doterajšie výsledky
 14. Pravidlá medzinárodného práva
 15. Ius cogens a ius dispositivum v medzinárodnom práve
 16. Základné zásady v medzinárodnom práve
 17. Právne následky porušovania medzinárodného práva
 18. Vznik medzinárodnoprávnej zodpovednosti
 19. Okolnosti vylučujúce protiprávnosť konania
 20. Formy odstránenia dôsledkov protiprávneho konania 
 21. Sankcie v medzinárodnom práve
 22. Štátne územie
 23. Nadobúdanie a strata štátneho územia
 24. Štátne hranice a pohraničný režim
 25. Štátne hranice a ich určovanie
 26. Medzinárodnoprávne vymedzenie hraníc SR
 27. Medzinárodnoprávny režim Antarktídy
 28. Charakteristika medzinárodnej, mnohonárodnej a národnej rieky
 29. Pojem a právny režim medzinárodných riek
 30. Právny režim územného mora, právny režim šíreho mora
 31. Právny režim podmorskej plytčiny, právny režim morských kanálov a úžin
 32. Základné zásady pre výskum a využívanie kozmického priestoru
 33. Obyvateľstvo a jeho kategórie
 34. Štátne občianstvo - nadobúdanie a strata

 

Kontaktujte nás:
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre medzinárodné vzťahy, rozvoj a marketingovú komunikáciu/ Vice-dean for the international relations, development and marketing communcation 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 108 
048 446 +4214463116
JUDr. Adrián Vaško, PhD. |
JUDr. Adrián Vaško, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
adrian.vasko@umb.sk
153 
048 446 3153

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela