RSS RSS print

Medzinárodné právo verejné I.

Predmet Medzinárodné právo verejné I. je od akademického roku 2017/2018 vyučovaný ako povinný predmet v bakalárskom štúdiu.

Cieľom výučby je osvetlenie základných pojmov a osobitostí medzinárodného práva. K prameňom medzinárodného práva patria medzinárodné zmluvy a medzinárodná obyčaj. Pre študenta je ďalej veľmi dôležité osvojiť si znalosť rozdielov medzi vnútroštátnym a medzinárodným právom.

Pre postavenie SR v rámci medzinárodného spoločenstva, pre rozvoj jeho medzištátnych vzťahov je nevyhnutné vychovať dostatočný počet vysokokvalifikovaných kariérnych diplomatov. Pre nich sú poznatky z medzinárodného práva absolútne nevyhnutné, preto katedra tomuto predmetu venuje náležitú pozornosť, a preto je aj rozšírený obsah i rozsah výučby medzinárodného práva.

Okrem teoretických poznatkov sa zameriava výučba aj na široký okruh praktických otázok súvisiacich s uvedenými predmetmi. 

SYLABY - program prednášok

Akademický rok:  2019/2020
Zimný semester
Prednášajúci: JUDr. Ľubica Saktorová, LL.M., MA, PhD., JUDr. Adrián Vaško, PhD.
Trvanie: Prednášky 2 x 40 min., Semináre 2 x 40 min.

 

Perióda: týždenne

Témy prednášok:

 1. Pojem medzinárodné právo, úvod do medzinárodného práva
 2. Osobitosti medzinárodného peáva
 3. Vývoj medzinárodného práva
 4. Pomer medzinárodného a vnútroštátneho práva
 5. Subjekty medzinárodného práva
 6. Pramene medzinárodného práva
 7. Pravidlá medzinárodného práva
 8. Zásady medzinárodného práva
 9. Medzinárodnoprávna zodpovednosť
 10. Donútenie v medzinárodnom práve
 11. Medzinárodnoprávne režimy štátneho územia, mora,
 12. Medzinárodnoprávne režimy Antarktídy, kozmu a životného prostredia
 13. Medzinárodnoprávne postavenie obyvateľstva  (obyvateľstvo a jeho kategórie, štátne občianstvo - nadobúdanie a strata, Európsky dohovor o občianstve z roku 1997, otázka občianstva EÚ)
 14. Postavenie cudzincov podľa medzinárodného práva
 15. Medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv (Univerzálny systém ochrany ľudských práv, Európsky regionálne systém ochrany ľudských práv)

OKRUHY OTÁZOK

 1. Pojem, predmet a osobitosti medzinárodného práva
 2. Medzinárodné právo, medzinárodné vzťahy, zahraničná politika - ich vzájomné vzťahy
 3. Teórie o vzťahu medzinárodného práva k vnútroštátnemu právu
 4. Osobitosti medzinárodného práva
 5. Subjekty medzinárodného práva
 6. Vznik štátu a jeho dôsledky
 7. Sukcesia štátov
 8. Inštitút uznania v medzinárodnom práve
 9. Uznanie štátu
 10. Formy a druhy uznania v medzinárodnom práve
 11. Národ ako subjekt medzinárodného práva
 12. Povstalecká strana ako subjekt medzinárodného práva
 13. Fyzická osoba ako subjekt medzinárodného práva
 14. Pramene medzinárodného práva
 15. Vzájomný vzťah medzinárodnej zmluvy a medzinárodnej obyčaje ako prameňov medzinárodného práva
 16. Kodifikácia medzinárodného práva a jej doterajšie výsledky
 17. Pravidlá medzinárodného práva
 18. Ius cogens a ius dispositivum v medzinárodnom práve
 19. Základné zásady v medzinárodnom práve
 20. Právne následky porušovania medzinárodného práva
 21. Vznik medzinárodnoprávnej zodpovednosti
 22. Okolnosti vylučujúce protiprávnosť konania
 23. Formy odstránenia dôsledkov protiprávneho konania 
 24. Sankcie v medzinárodnom práve
 25. Štátne územie
 26. Nadobúdanie a strata štátneho územia
 27. Štátne hranice a pohraničný režim
 28. Štátne hranice a ich určovanie
 29. Medzinárodnoprávne vymedzenie hraníc SR
 30. Medzinárodnoprávny režim Antarktídy
 31. Charakteristika medzinárodnej, mnohonárodnej a národnej rieky
 32. Pojem a právny režim medzinárodných riek
 33. Právny režim územného mora
 34. Právny režim šíreho mora
 35. Právny režim podmorskej plytčiny
 36. Právny režim morských kanálov a úžin
 37. Základné zásady pre výskum a využívanie kozmického priestoru
 38. Obyvateľstvo a jeho kategórie
 39. Štátne občianstvo - nadobúdanie a strata
 40. Európsky dohovor o občianstve z roku 1997
 41. Otázka občianstva EÚ
 42. Postavenie cudzincov podľa medzinárodného práva
 43. Extradícia v medzinárodnom práve 
 44. Medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv
 45. Univerzálny systém ochrany ľudských práv
 46. Európsky regionálny systém ochrany ľudských práv
 47. Všeobecná deklarácia ľudských práv - základné zásady, miesto v systéme medzinárodného práva
 48. Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ­charakteristika,  medzinárodná povaha
 49. Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach - ­charakteristika a medzinárodná povaha

 

Kontaktujte nás:
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj / Vice-dean for the international reations and development 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 111 
048 446 +4214463113
JUDr. Adrián Vaško, PhD. |
JUDr. Adrián Vaško, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
adrian.vasko@umb.sk
153 
048 446 3153

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela