RSS RSS print

Európske trendy v dedičskom práve

Oznam - výuka dňa 19.11.2018

Dňa 19.11.2018 bude výuka prebiehať riadne podľa rozvrhu. Oznamovaná krátka písomka bude o týždeň neskôr, t.j. 26.nov. ! EJ

 

Predmet Európske trendy v dedičskom práve je nový predmet ponúkaný Katedrou medzinárodného práva ako PVP pre 1. roč. Mgr. štúdia, od zimného semestra ak.roku 2016-2017.

Predmet je vyučovaný klinickou formou, v spolupráci s pedagógmi z katedry občianskeho a správneho práva, semináre sú vedené praktizujúcou notárkou. Cieľom predmetu je rozvíjanie praktických zručností budúcich absolventov práva. Študenti ktorí absolvujú predmet získajú prehľad o priebehu dedičského konania, budú vedieť vypracovať základné rozhodnutia a iné verejné listiny vydávané v dedičskom konaní, vrátane vyhlásenia poručiteľa o voľbe práva a dohody dedičov o voľbe právomoci. Budú sa tiež orientovať v otázkach dedičského konania s cudzím prvkom, budú vedieť určiť právomoc súdov v dedičskom konaní a rozhodné hmotné právo ktoré sa v dedičskom konaní s cudzím prvkom použije.

Keďže predmet je vyučovaný klinickou formou, hodnotenie študentov sa bude odvíjať od praktických zadaní ktoré budú študenti riešiť na seminároch v priebehu semestra.

 Kontaktujte nás:
JUDr.  Elena Júdová, PhD. |
JUDr. Elena Júdová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
elena.judova@umb.sk
161 
048 446 3161
JUDr. Andrea Barancová, PhD. |
JUDr. Andrea Barancová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
andrea.barancova@umb.sk
č. 155 
048 446 3155

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela