RSS RSS print

Európske trendy v dedičskom práve

Predmet Európske trendy v dedičskom práve je nový predmet ponúkaný Katedrou medzinárodného práva ako PVP pre 1. roč. Mgr. štúdia, od zimného semestra ak.roku 2016-2017.

Predmet je vyučovaný klinickou formou, v spolupráci s katedrou občianskeho a správneho práva, semináre sú vedené praktizujúcou notárkou. Cieľom predmetu je rozvíjanie praktických zručností budúcich absolventov práva. Študenti ktorí absolvujú predmet získajú prehľad o priebehu dedičského konania, budú vedieť vypracovať základné rozhodnutia a iné verejné listiny vydávané v dedičskom konaní, vrátane vyhlásenia poručiteľa o voľbe práva a dohody dedičov o voľbe právomoci. Budú sa tiež orientovať v otázkach dedičského konania s cudzím prvkom, budú vedieť určiť právomoc súdov v dedičskom konaní a rozhodné hmotné právo ktoré sa v dedičskom konaní s cudzím prvkom použije.

Keďže predmet je vyučovaný klinickou formou, hodnotenie študentov sa bude odvíjať od praktických zadaní ktoré budú študenti riešiť na seminároch v priebehu semestra.

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB