Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Obchodné právo II

Povinný predmet Obchodné právo II sú spolu s povinným predmetom Obchodné právo I ťažiskovými predmetmi, vyučovanými členmi oddelenia. V rámci výučby tohto predmetu študent získa širší teoretický základ v problematike obchodného práva a schopnosť správne analyzovať a aplikovať súvisiace právne predpisy. V rámci výučby formou prednášok a cvičení získa študent hlbší prehľad o špecifikách uzatvárania obchodných kontraktov, ich vzniku, zmeny, zabezpečenia a zániku. Druhá časť semestra je venovaná jednotlivým pomenovaným zmluvným typom, upravených v Obchodnom zákonníku.

OTÁZKY NA ÚSTNU SKÚŠKU Z PREDMETU OBCHODNÉ PRÁVO II.

 

Na ústnej skúške si študent vyžrebuje dve otázky, jedna otázka je z prvej časti a druhá otázka z druhej časti nižšie uvedených otázok:

 

 1. časť:

 1. Obchodné záväzkové vzťahy – základné princípy záväzkových vzťahov. Vzťah Obchodného a Občianskeho zákonníka a ich aplikácia z hľadiska právnej úpravy záväzkových vzťahov.
 2. Absolútne obchody. Relatívne obchody.
 3. Kombinované obchody. Fakultatívne obchody. Spotrebiteľské obchody
 4. Osobitné ustanovenia o právnych úkonoch a o uzavieraní zmlúv v obchodnom práve
 5. Verejný návrh na uzavretie zmluvy
 6. Obchodná verejná súťaž
 7. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy a nepomenované zmluvy
 8. Zabezpečenie obchodných záväzkov – princípy, funkcie, spôsoby, vzťah medzi zabezpečovacími inštitútmi obchodného a občianskeho práva
 9. Zmluvná pokuta a uznanie záväzku 
 10. Ručenie
 11. Banková záruka
 12. Zánik záväzku jeho splnením – spôsob splnenia
 13. Zánik záväzku jeho splnením - miesto a čas plnenia
 14. Odstúpenie od zmluvy a  odstupné a ich vzájomný vzťah.
 15. Dodatočná nemožnosť plnenia a zmarenie účelu zmluvy
 16. Započítanie pohľadávok a porovnanie so započítaním pohľadávok podľa Občianskeho zákonníka. Spôsob započítania pohľadávok
 17. Omeškanie veriteľa a jeho právne následky
 18. Omeškanie dlžníka a jeho právne dôsledky
 19. Právna úprava zodpovednosti za škodu v obchodných záväzkových  vzťahoch – všeobecné predpoklady a princípy. Porovnanie zodpovednosti za škodu v Obchodnom a Občianskom zákonníku.
 20. Spôsob a rozsah náhrady škody v obchodnom práve.
 21. Premlčanie v obchodnom práve – všeobecné zásady. Trvanie, spočívanie a pretrhnutie premlčacej doby. Všeobecná dĺžka premlčacej doby v obchodnom práve. Porovnanie s Občianskym zákonníkom.

2. časť:

 1. Vymedzenie kúpnej zmluvy podľa Obchodného zákonníka a jej porovnanie s občiansko-právnou úpravou. Porovnanie s inými zmluvnými typmi
 2. Vady tovaru pri kúpnej zmluve, nároky pri vadnom plnení z kúpnej zmluvy
 3. Práva a povinnosti kupujúceho z kúpnej zmluvy. Nadobudnutie vlastníckeho práva pri kúpnej zmluve
 4. Práva a povinnosti predávajúceho z kúpnej zmluvy
 5. Osobitné dojednania v súvislosti s kúpnou zmluvou
 6. Zmluva o predaji podniku, právna ochrana veriteľov
 7. Zmluva o kúpe prenajatej veci, operatívny a finančný lízing
 8. Zmluva o úvere, porovnanie zmluvy o pôžičke a zmluvy o úvere
 9. Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva, vzťah právnej úpravy k iným zmluvným typom
 10. Zmluva o uložení veci a zmluva o skladovaní
 11. Zmluva o dielo – základná charakteristika. Cena za dielo
 12. Vady diela. Nároky pri vadnom plnení zo zmluvy o dielo
 13. Mandátna zmluva
 14. Komisionárska zmluva
 15. Zmluva o kontrolnej činnosti
 16. Zasielateľská zmluva
 17. Zmluva o preprave veci
 18. Zmluva o nájme dopravného prostriedku. Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku
 19. Zmluva o sprostredkovaní
 20. Zmluva o obchodnom zastúpení. Druhy obchodného zastúpenia. Zánik obchodného zastúpenia
 21. Zmluva o tichom spoločenstve
 22. Zmluva o otvorení akreditívu. Zmluva o inkase
 23. Zmluva o bankovom uložení veci. Zmluva o bežnom  účte. Zmluva o vkladovom účte
Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB