print

Matúš Mendrej - Michaela Kútiková

Osobitosti postavenia správcu v konkurze fyzickej osoby oddlžením vo vzťahu jeho odmeny a povinnosti odvodu dane z pridanej hodnoty

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2021.8.1.93-102

Citácia: MENDREJ, M. - KÚTIKOVÁ, M. Osobitosti postavenia správcu v konkurze fyzickej osoby oddlžením vo vzťahu jeho odmeny a povinnosti odvodu dane z pridanej hodnoty. In Štát a právo [online]. 2021, vol. 8, no. 1, pp. 93-102 [cit. dátum citovania]. ISSN 2644-643X. Available at: https://doi.org/10.24040/sap.2021.8.1.93-102 

Abstrakt: Správca konkurznej podstaty vykonáva činnosti v konkurznom konaní, za ktoré mu prináleží odmena podľa príslušných ustanovení zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. V zmysle ust. § 7a vyhlášky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zákonodarca (ďalej len ,,ZKR“) určil výšku preddavku na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti v konaniach o oddlžení vo výške 500,- Eur. Súčasná zákonná platforma nepredpokladá, že zákonom stanovená výška odmeny sa zvýši o DPH v prípade, že správca konkurznej podstaty je jej platiteľom A teda je otázne ako má postupovať ustanovený správca pri jej refundácii.

Kľúčové slová:  Správca konkurznej podstaty, oddlženie, odmena, preddavok, daň z pridanej hodnoty

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela