RSS RSS print

Medicínske právo

Medicínske právo má za úlohu prehĺbiť a rozšíriť vedomosti študentov v oblasti  občianskeho práva hmotného i procesného, rodinného práva. Cieľom je oboznámiť študentov s právnymi problémami vznikajúcimi v oblasti starostlivosti o pacientov. Problém vzťahu medicíny a práva je pomerne rozsiahly a zasahuje do viacerých právnych odvetví. Zámerom pri zavedení výučby tohto predmetu je sústredenie sa predovšetkým na tú časť problematiky, ktorá spadá pod občianskoprávnu sféru. 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela