RSS RSS print

Odhaľovanie a objasňovanie trestných činov

Študenti získajú potrebné poznanie o význame a účele odhaľovania a objasňovania trestných činov. V rámci predmetu budú  oboznámení s právnou úpravou odhaľovania a objasňovania trestných činov v SR, získajú vedomosti o kompetentných subjektoch, metódach a formách odhaľovania a objasňovania s dôrazom na štádium pred začatím trestného stíhania. Pozornosť bude venovaná indikátorom trestnej činnosti, ktorých vyhľadaním, skúmaním a hodnotením môžu byť zabezpečené potrebné informácie k začatiu trestného konania. Výučba predmetu je zameraná na praktické aspekty metodiky postupov pri objasňovaní najtypickejších  druhov trestnej činnosti. Predmet je cielene prepojený s aplikačnou praxou – na výuke predmetu budú participovať zástupcovia OČTK. Nadobudnuté poznanie bude študent schopný využívať v rámci ďalšieho štúdia v odbore právo, predovšetkým v trestnom práve procesnom a bude prínosom aj ďalšiu praktickú činnosť v oblasti práva po ukončení vysokoškolského vzdelávania.

Stručná osnova predmetu

Vymedzenie pojmov odhaľovanie a objasňovanie trestných činov.

Právna úprava odhaľovania a objasňovania trestných činov.

Subjekty odhaľovania a objasňovania trestných činov.

Indikátory trestnej činnosti – špecifické metódy a formy ich vyhľadávania.

Využitie indikátorov trestnej činnosti príslušnými subjektami.

Špecifické prostriedky odhaľovania a objasňovania trestných činov.

Koordinácia a kontrola v procesoch odhaľovania a objasňovania trestných činov.

Práca s informáciami v odhaľovaní a objasňovaní trestných činov.

Vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie, - pojem, právna úprava, praktická realizácia.

Metodika objasňovania vybraných druhov trestných činov – spôsoby páchania a utajovania, podnety, osobitosti opatrení, neodkladných a neopakovateľných úkonov, predmet a rozsah dokazovania a vyšetrovania, vyšetrovacie verzií a plánovanie, osobitosti úkonov v následnej etape, koordinácia.

Aktuálne výzvy v objasňovaní trestných činov a úvahy de lege ferenda.

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela