RSS RSS print

Členovia katedry

Vedúci katedry

JUDr.  Elena Júdová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Elena Júdová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
elena.judova@umb.sk
161 
048 446 3161

Docenti

doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
Vlasta.Kunova@umb.sk
č. 245 
048 446 3245

Odborní asistenti

JUDr.  Elena Júdová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Elena Júdová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
elena.judova@umb.sk
161 
048 446 3161
JUDr. Ján Králik, Ph.D., LL.M., M.A. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Ján Králik, Ph.D., LL.M., M.A.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
jan.kralik2@umb.sk
 
JUDr. Miloš Levrinc, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Milos.Levrinc@umb.sk
164 
048 446 3164
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre medzinárodné vzťahy, rozvoj a marketingovú komunikáciu/ Vice-dean for the international relations, development and marketing communcation 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 108 
048 446 +4214463116
PhDr. Anna Schneiderová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Anna Schneiderová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Tajomníčka katedry 
Odborná asistentka 
Anna.Schneiderova@umb.sk
160 
048 446 3160
JUDr. Adrián Vaško, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Adrián Vaško, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
adrian.vasko@umb.sk
153 
048 446 3153

Externí vyučujúci

Mgr. Michaela Filipková | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Michaela Filipková
Vysokoškolská učiteľka 
Externá vyučujúca 
michaela.filipkova@umb.sk
 

Nepedagogickí zamestnanci

Alexandra Rýsová  | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Alexandra Rýsová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
alexandra.rysova@umb.sk
121 
048 446 3162, 0915396981
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela